PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW,

PETYCJE

 

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r . – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 49  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 • Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia
 • prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych

 

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- na piśmie:

 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok,
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: stronę główną www.bialystok.wsa.gov.pl),

- w formie ustnej do protokołu:

 • w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Białymstoku – parter, pok. 02.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

Elementy skargi/wniosku

 • data,
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy,
 • zwięzła treść skargi lub wniosku,
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi niepodlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

PETYCJE

 

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust.1).

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·         w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok,
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP (dostęp przez: stronę główną www.bialystok.wsa.gov.pl),

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Informację wytworzyła:

Przewodnicząca WIS

Danuta Tryniszewska-Bytys

 
Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 12-06-2015 14:03
Modyfikował:  Data modyfikacji: 05-08-2016 09:43

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1483799, w tym miesiącu: 13920, dzisiaj: 318