Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Strona główna

KOMUNIKAT

W związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje, co następuje:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, działalność orzecznicza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ograniczona jest do rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, a na rozprawie jedynie spraw, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpoznania przez sąd.

Prezes sądu może ponadto zarządzić rozpoznanie sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.


Komunikat w sprawie wdrożenia dodatkowych
działań profilaktycznych w WSA w Białymstoku

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie dodatkowych działań profilaktycznych w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z dniem 20 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Pomiaru termometrem zdalnym dokonuje służba ochrony Sądu.
 

PDFZarządzenie Nr 7/2020 Prezesa WSA w Białymstoku.pdf
 


Komunikat w sprawie możliwości rozpoznawania spraw
w WSA w Białymstoku w trybie uproszczonym

 

W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 i wynikającym stąd czasowym odwołaniem rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku (zarządzenie nr 3/20 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.), informujemy, że zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

Wnioski o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym mogą być składane w formie „papierowej” (za pośrednictwem operatorów pocztowych) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PAUP.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Informacji Sądowej WSA w Białymstoku pod numerem: 85 678 40 39, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.


Komunikat w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych
w WSA w Białymstoku

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zmienionym zarządzeniem nr 8/20 z dnia 23 marca 2020 r. w tutejszym Sądzie do odwołania ogranicza się pracę:

1. Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

2. Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

PDFZarządzenie Nr 6/2020 Prezesa WSA w Białymstoku.pdf

PDFZarządzenie Nr 8/2020 Prezesa WSA w Białymstoku.pdf

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Informacji Sądowej pod numerem: 85 678 40 39 lub pocztą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.


Komunikat o odwołaniu rozpraw w WSA w Białymstoku 
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa

W związku z istotnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z możliwości zakażenia wirusem SARS-Co V-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 13 marca 2020 roku wydał zarządzenie na podstawie którego zaplanowane dotychczas rozprawy zostają odwołane, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, a także udostępnianie akt w Czytelni Akt WSA w Białymstoku.

PDFZarządzenie Nr 3/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w WSA w Białymstoku.pdf

Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Czytelnia akt”.

Ponadto  informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 85 678 40 39 lub 85 678 40 69 bądź w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PAUP, a także e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  30-01-2019 09:01
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  02-04-2020 12:15
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 109673
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30