Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna

KOMUNIKAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje, że o terminie wyznaczenia sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym oraz o jej wyniku rozstrzygnięcia można dowiedzieć się z zakładki wokanda.
 

Link: http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/bialystok/


Budynek sądu

 

Organizacja rozpraw sądowych

Zgodnie z art. 15zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842, z późn. zm.), w brzemieniu nadanym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1090), w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku rozprawy odbywają się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Uczestnicy postępowania, poza składem orzekającym, mogą uczestniczyć w rozprawie w budynku sądu (w wydzielonej sali), bądź poza budynkiem sądu łącząc się za pomocą komunikatora WEBEX.

Udział w rozprawie w wydzielonej sali rozpraw w budynku sądu nie wymaga od jej uczestników spełnienia dodatkowych wymogów.

W celu wzięcia udziału w rozprawie poza budynkiem sądu należy:

 1. posiadać możliwości techniczne związane z użyciem aplikacji informatycznej WEBEX. (wymagania sprzętowe niezbędne do użycia aplikacji WEBEX dostępne są na stronie: https://help.webex.com/pl-pl/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements )
 2. najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rozprawy powiadomić sąd o zamiarze wzięcia udziału w rozprawie poza budynkiem sądu, z podaniem adresu elektronicznego, na który zostanie wysłany link zapewniający udział w rozprawie.

Zgodnie z art. 15zzs4 ust. 3 ww. ustawy, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.


Informacja o organizacji pracy 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 

Z dniem  5 maja 2021 r. wznawia się:
 

 1. przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym i Czytelni Akt w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w Kasie Sądu w godzinach 9:00-13:00 w pełnym zakresie,
 1. przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, Kierowników Oddziałów, a także pracowników Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania.


Zasady bezpieczeństwa na terenie Sądu

Osoby wchodzące do siedziby Sądu są zobowiązane do:

 1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,
 2. korzystania z osłony ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku),
 3. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego,
 4. zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
   

Więcej informacji poniżej w zarządzeniach do pobrania :

PDFZarządzenie nr 9/21 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2021 r..pdf

       PDFZarządzenie nr 10/21 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 24 maja 2021 r..pdf

            

Zasady udostępniania akt sądowych
 

 1. Zapewnienia się dostęp do akt w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie: bip.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Czytelnia akt”,
   
 2. Czytelnia Akt Sądu przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem, że:
 • osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie pod numerem telefonu 85 678-40-39, pisemnie lub na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana),
 • w czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikiem Sądu, 1 osoba,
 • o osobach umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej informuje pracowników ochrony Sądu.