Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publikacje prasowe i naukowe

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 11 z dnia 18 stycznia 2022 roku powołano się na  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 513/21 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lipca 2021 roku w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I i II raty podatku od nieruchomości za 2020 rok.

Sąd uznał, że: „Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek ponosi zawsze podatnik i to on winien poszukiwać wyjścia z trudnej sytuacji finansowej czy płatniczej bez udziału budżetu państwa[...]. Fakt, że opodatkowany budynek nie generował zysków, nie miał wpływu na wynik postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Przedsiębiorca powinien wypracować zysk z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a nie z posiadanego (lecz nieużytkowanego) majątku”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dodatku „Administracja” dla prenumeratorów dziennika „Rzeczpospolita” nr 8 z dnia 12 stycznia 2022 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 646/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z czerwca 2021 roku w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z kwietnia 2021 roku.

Sąd stwierdził, że: „Dokonując oceny legalności [...] na podstawie art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia. Obowiązkiem sądu administracyjnego jest bowiem stworzenie takiego stanu, aby w obrocie prawnym nie istniał i funkcjonował żaden akt organu administracji publicznej niezgodny z prawem.”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 4 z dnia 7 stycznia 2022 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 807/21 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miejskiej w N. z lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę N. , w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Sąd uznał, że: „Skoro udział związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, to przypadek pominięcia związków zawodowych w opiniowaniu projektu uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego stanowi istotne naruszenie prawa, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.). Daje on podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały, gdyż godzi w ustawowo określony tryb podejmowania aktu normatywnego (aktu prawa miejscowego)”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 1 z dnia 3 stycznia 2022 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 370/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lipca 2020 roku w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 rok, w którym Sąd: uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od organu administracji na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zalicza się również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale ich cechy oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej powodują, że mogą one być wykorzystywane na ten cel”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 370/21 jest prawomocny od dnia 30 października 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Kurier Poranny” nr 245 z dnia 20 grudnia 2021 roku powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 778/21 ze skargi K.H. na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce znajdującej się na osiedlu B. w Białymstoku, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącego.

Uchwałą z sierpnia 2021 r. Rada Miasta Białystok odmówiła ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w obrębie osiedla B. na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 1919 ze zm.). Uchwała ta podejmowana była w ramach władztwa planistycznego, dającego organom gminy swobodę decyzyjną (decyzja uznaniowa), ale wydaną w granicach prawa. Granice te wyznacza przede wszystkim konieczność ważenia interesu indywidualnego (inwestora) oraz publicznego (społeczności lokalnej), co znajduje uzasadnienie w konstytucyjnym standardzie proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).
Dodatkowo ustawodawca wskazał na elementy konieczne do uwzględnienia przez radę gminy, przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji. Do tych elementów należy weryfikowanie przesłanki niesprzeczności z ustaleniami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 5 ust. 3), jak również konieczność brania pod uwagę stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium (art. 7 ust. 4).
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje jednoznacznych odpowiedzi w zakresie niesprzeczności ze studium przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej, min. w zakresie wysokości budynku i możliwości wybudowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy uwzględnieniu, że teren ten jest przeznaczony do „zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, przy możliwości zabudowy uzupełniającej wielorodzinnej oraz objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej”. Ponadto, nie wyjaśniono stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na datę podejmowania zaskarżonej uchwały, co wskazuje na brak zindywidualizowana potrzeb mieszkaniowych na danym terenie. Nie przeanalizowano również uzyskanych przez inwestora w toku postępowania pozytywnych uzgodnień (opinii), w tym ostatniej opinii P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wskazał na istniejącą wokół przedmiotowej działki zabudowę jednorodzinną dwukondygnacyjną oraz wielorodzinną dwutrzykondygnacyjną wraz z użytkowym poddaszem. Na tej podstawie uznał, że planowana inwestycja zakładająca budowlę czterech kondygnacji naziemnych budynku (parter i trzy kondygnacje) w takim kształcie i wielkości jest dopuszczalna pod względem architektonicznym do tej części miasta oraz wkomponuje się w istniejące otoczenie, a zatem nie będzie zaburzać skali i proporcji bryły istniejących tam budynków. Organ nie ustosunkował się do tej opinii, ani ustaleń stanowiących podstawę jej wydania.
Powyższe okoliczności wskazują, że Rada pominęła w istocie kluczowe przesłanki podejmowania uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, co uzasadnia konkluzję, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 291 z dnia 15 grudnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 530/18 oddalający skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z lipca 2018 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Sąd stwierdził, że: „W sytuacji, w której więcej niż jeden podmiot jest odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania (np. dłużnicy solidarni, poręczyciele), konieczne jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za dług. Skoro istnieją podmioty, które są zobowiązane do zwrotu długu - w sytuacji, w której pierwotny dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania - a ich stan majątku nie został zweryfikowany, to nie można twierdzić, że podatnik uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności. Tylko w sytuacji wyczerpania drogi dochodzenia wierzytelności od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych możliwe jest zaliczenie odpisów aktualizujących wierzytelności do kosztów podatkowych. Dopiero uprawdopodobnienie przez wierzyciela nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za dług odpowiadać będzie wymaganiom określonym w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 530/18 jest prawomocny od dnia 25 kwietnia 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 281 z dnia 3 grudnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 537/21 oddalający skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z czerwca 2021 roku w przedmiocie nakazania przywrócenia pomieszczenia do stanu poprzedniego.

Sąd stwierdził, że: „Art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) stanowi, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układ obciążeń. Podjęcie działalności klubu nocnego, nawet w stosunku do poprzednio prowadzonej działalności gastronomicznej skutkuje zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymagającą zgłoszenia, stosownie do art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Klub nocny, w sposób oczywisty wpływa na warunki w zakresie emisji hałasu i drgań oraz układu obciążeń, a więc kształtuje warunki higieniczno – sanitarne i ochrony środowiska”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 280 z dnia 2 grudnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 464/21 ze skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 roku nr XLVIII/470/18 w sprawie ustalenia na terenie gminy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, w którym Sąd stwierdził nieważność § 5 zaskarżonej uchwały.

Sąd uznał, że: „Przepis art. 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2021 r. poz. 66 ze zm.) stanowi że, w sytuacji gdy w ocenie prokuratora, będącego strażnikiem praworządności, zachodzi niezgodność z prawem aktu organu samorządu terytorialnego, powinien on w pierwszej kolejności wystąpić do organu, który wydał taki akt z wnioskiem o jego uchylenie lub zmianę bądź też z wnioskiem o jego uchylenie do właściwego organu nadzoru. Wynika to wprost ze sformułowania »prokurator zawraca się«, które to sformułowanie nie pozostawia dowolności w działaniu prokuratora, lecz niejako nakazuje mu wystąpienie ze stosownym wnioskiem do właściwych organów, celem usunięcia niezgodności z prawem zapisów danego aktu. Dopiero w dalszej części tego przepisu ustawodawca wskazał, że »prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu administracyjnego« a zatem skarga do sądu administracyjnego powinna być ostatecznością, kiedy inne przewidziane w tym przepisie środki przysługujące prokuratorowi nie przyniosą oczekiwanych, w jego ocenie, rezultatów”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 279 z dnia 1 grudnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 414/21 oddalający skargę na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta B. z czerwca 2021 roku w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Sąd stwierdził, że: „Dystrybutory paliwa stanowią urządzenia związane z obiektami budowlanymi w postaci zbiorników paliw i gazu. Nie można bowiem analizować funkcji tych urządzeń, nie odnosząc jej do miejsca ich zainstalowania, jakim w tym przypadku jest stacja paliw. Stanowi ona bowiem całość organizacyjno-techniczną i jej podstawowym przeznaczeniem jest sprzedaż paliw konsumentom. Dlatego pozbawienie takiej stacji któregokolwiek z jej elementów składowych, do których niewątpliwie zaliczają się dystrybutory, pozbawiłaby stację możliwości pełnienia jej zasadniczej funkcji, jaką stanowi sprzedaż paliw”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 226 z dnia 23 listopada 2021 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 343/21 na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z maja 2021 roku w przedmiocie określenia zobowiązania pieniężnego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok z kapitałów pieniężnych z tytułu dochodu uzyskanego w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej za wkład niepieniężny, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że „Brak jest przeszkód prawnych do uznania, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może uczestniczyć w wymianie udziałów, o której mowa w krajowych przepisach podatkowych implementujących Dyrektywę Rady Unii Europejskiej 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 roku w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. U. UE L z dnia 25 listopada 2009 r. nr 310, s. 34 ze zm.), tj. w art. 24 ust. 8a i 8b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

W artykule omawiającym wskazane orzeczenie powołano również dwa inne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

 • z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 195/19 oddalający skargę na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z lutego 2019 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok,
 • z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 677/19 oddalający skargę na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z  września 2019 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok.

Wyroki we wszystkich powyższych sprawach nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 271 z dnia 22 listopada 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 516/21 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z czerwca 2021 roku w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia niezabudowanej części nieruchomości w związku z koniecznością niezwłocznego usunięcia odpadów.

Rozstrzygając powyższą sprawę Sąd zwrócił uwagę, że właściciel nieruchomości nie może przechowywać odpadów na swojej działce w sposób dowolny. Posiadacz posesji jest zobowiązany przestrzegać regulacji określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
Właściciel jest zobligowany m.in. do gromadzenia odpadów w odpowiednich workach i pojemnikach w sposób selektywny oraz utrzymywania miejsca gromadzenia w odpowiednim stanie sanitarnym.

Sąd wskazał, że: „nakaz usunięcia odpadów może przebiegać w dwóch trybach:

 • art. 26  ust. 2 ustawy, kiedy wójt (burmistrz czy prezydent miasta) wydaje decyzję zobowiązującą posiadacza odpadów do ich usunięcia,
 • art. 26 a ust 1 ustawy, kiedy organ podejmuje działania usunięcia odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska [...].

Organ wydaje decyzję o niezwłocznym usunięciu odpadów, po uprzednim zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej i straży pożarnej (art. 26 a ust. 5 ustawy).[...] Przeprowadzającym postępowanie i wydającym decyzję jest wójt, burmistrz czy prezydent miasta, zaś organy opiniodawcze wyrażają swoje stanowisko, które podlega ocenie organu decyzyjnego”.

Wyrok jest nieprawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 266 z dnia 16 listopada 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 511/21 ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z maja 2021 roku w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego ogrodzenia, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A. z marca 2021 roku a także zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji „Sąd stwierdził naruszenie przepisów prawa procesowego skutkujące uchyleniem zaskarżonej decyzji oraz jej poprzedzającej decyzji organu I instancji. W ocenie Sądu argumenty o nieprawidłowości postępowania organu I instancji w zakresie doręczeń dokonywanych w toku postępowania są zasadne i w całości zasługują na uwzględnienie, co uniemożliwia merytoryczną kontrolę zaskarżonych rozstrzygnięć.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 poz. 735), dalej powoływanej jako „k.p.a." w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Tak więc w przypadku odebrania korespondencji przez osobę nie należącą do tej grupy osób (listonosza, który nie jest sąsiadem strony), strona postępowania administracyjnego może w celu obrony własnych interesów skutecznie podnieść zarzut wadliwego doręczenia korespondencji w trybie art. 43 k.p.a. i obalić domniemanie tzw. doręczenia zastępczego. Uchybienie któremukolwiek z elementów procedury doręczenia zastępczego powoduje, iż nie można skutecznie powołać się na domniemanie doręczenia”. Doręczenie zastępcze może być dokonane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki: adresat jest nieobecny w miejscu zamieszkania, pismo przyjmują osobiście za pokwitowaniem osoby dorosłe wymienione w powyższym przepisie z zachowaniem kolejności w nim podanej to jest: domownik, sąsiad lub dozorca domu, osoby te nie mają sprzecznych interesów z odbiorcą korespondencji i zobowiązują się do oddania pisma osobiście adresatowi. Ostatnią przesłanką, która musi być spełniona jest zawiadomienie adresata o doręczeniu zastępczym poprzez umieszczenie zawiadomienia w oddawczej skrzynce pocztowej lub w drzwiach mieszkania. […] takie uregulowanie ma na celu zapewnienie stronie postępowania, że korespondencja kierowana do tej osoby dotrze do jej wiadomości.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 11 z listopada 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

 • z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 197/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z lutego 2021 roku w przedmiocie określenia straty poniesionej w 2014 roku w podatku dochodowym od osób prawnych, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu odwoławczym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego rozpatrującego odwołanie od decyzji w trybie art. 221a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej: „o.p.”) nie wyklucza wydania decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 233 § 2 o.p”.

Wyrok nie jest prawomocny.

 • z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 159/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. ze stycznia 2021 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok, którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd uznał, „że uzasadnienie zaskarżonej decyzji, pomimo odniesienia się do kwestii zawieszenia biegu terminu przedawnienia w aspekcie podjęcia formalnych czynności procesowych, nie wskazuje okoliczności istotnych dla oceny, czy powołanie się na art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej miało, czy też nie, instrumentalny charakter. Zatem zaskarżona decyzja nie odpowiada prawu, ponieważ nie zawiera uzasadnienia pozwalającego na dokonanie oceny, czy nie doszło do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Tym samym zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane z naruszeniem art. 210 § 4 w zw. z art. 70 § 6 pkt 1 o.p.”

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 159/21 jest prawomocny od dnia 10 września 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W  dzienniku „Rzeczpospolita” nr 258 z dnia 5 listopada 2021 roku nawiązano do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 505/21 oddalającego skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B.  w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Skład orzekający w przedmiotowej sprawie podzielił stanowisko organów, że czynność połączenia działek jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Przepisy ustawy o własności lokali nie definiują pojęcia czynności zwykłego zarządu, jak też czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena, czy dana czynność jest czynnością z zakresu spraw zwykłego zarządu, czy też przekraczającą zwykły zarząd, powinna być dokonywana indywidualnie, w danej konkretnej sprawie, przy uwzględnieniu jej specyfiki. Przy tej ocenie powinny być brane pod uwagę takie kryteria, jak: kryterium rodzaju czynności prawnej, kryterium kosztów, kryterium przeznaczenia rzeczy, kryterium interesu współwłaścicieli oraz kryterium sposobu korzystania z rzeczy wspólnej. […] Trudno uznać czynność połączenia nieruchomości za czynność powtarzalną, związaną z utrzymaniem bieżącym nieruchomości. Czynność połączenia nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. W konsekwencji Sąd orzekł, że prawidłowo odmówiono wprowadzenia wnioskowanej przez Spółdzielnię zmiany w ewidencji gruntów i budynków z uwagi na brak właściwego umocowania do złożenia wniosku.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 10 z października 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

 • z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 112/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lutego 2019 roku w przedmiocie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za niektóre okresy począwszy od października 2013 roku, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od SKO w B. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd podkreślił, że: „opłata za gospodarowanie odpadami związana jest z partycypowaniem w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty nie jest powiązana z ilością faktycznie wytwarzanych odpadów. Z obowiązku wnoszenia opłaty nie zwalnia okoliczność, że odpady segregowane gromadzone były w piwnicy, a zielone w kręgach umieszczonych na terenie posesji, zmieszane zaś odpady wywożone do innej gminy. Ustawodawca w art. 6i ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. ustanowił […] domniemanie, że na zamieszkałych nieruchomościach powstają odpady, co jest zgodne z logiką i doświadczeniem życiowym. Właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek poddać się rygorom gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nie zwalnia takiego właściciela samodzielne gospodarowanie odpadami…”

Ponadto, „Sąd […] na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a. rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Biorąc pod uwagę powyższy zapis Sąd stwierdził naruszenie przez organ przepisów dotyczących przedawnienia określenia wysokości opłaty za okres od października do grudnia 2013 r. Zgodnie z brzmieniem art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że zobowiązanie w zakresie ostatniego kwartału 2013 r. przedawniło się z końcem roku 2018. Decyzja natomiast organu odwoławczego wydana została […] lutego 2019 r., a zatem już po okresie przedawnienia co do roku 2013. Z tych powodów skarga zasługiwała na uwzględnienie. Jednocześnie stwierdzić należy, że Sąd nie mógł uchylić decyzji w części, gdyż jej sentencja rozstrzygająca co do istoty sprawy na to nie pozwalała.”

Wyrok w sprawie I SA/Bk 112/19 jest prawomocny od dnia 5 lipca 2019 roku.

 • dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 465/20 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z lutego 2020 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną, w którym Sąd: uchylił decyzje obydwu instancji i umorzył postępowanie podatkowe oraz zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 465/20 nie jest prawomocny.

 • z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 713/19 ze skargi  na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z czerwca 2018 roku w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do grudnia 2005 roku, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 713/19 jest prawomocny od dnia 29 maja 2020 roku.

Sąd w obydwu powyższych sprawach uznał, że jeżeli formalne działanie organu podatkowego w postaci wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie zmierza do realizacji celów tego postępowania (m.in. wykrycie sprawcy, zbieranie dowodów), lecz jedynie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia - art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), to stwierdzenie takiego działania powinno skutkować na gruncie sprawy podatkowej odmową rozpoznania wskazanego wyżej skutku. Działanie kwalifikowane jako nadużycie prawa nie może wywołać skutku korzystnego dla działającego.

 • z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 116/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Gminy B. ze stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w którym Sąd  stwierdził nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały.

Zdaniem składu orzekającego: „W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się wyłącznie do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa - art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.). Przytoczony przepis, wyróżniając kategorie wad uchwał organów gminy (istotne naruszenie prawa oraz nieistotne naruszenie prawa), nie określa jednak rodzaju wad, które należą do tych kategorii”.

Wyrok w sprawie II SA/Bk 116/20 jest prawomocny od dnia 16 lipca 2020 roku.

 • z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 168/13 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. z lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia opłaty targowej, w którym Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 1 i § 4, 2. stwierdził, że w zakresie, o którym mowa w pkt 1 sentencji wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Sąd stanął na stanowisku, że: „Realizacja uprawnień rady gminy (miejskiej) w zakresie określenia inkasentów powinna nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości, na kogo ten obowiązek został nałożony. Ponadto, przepis art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 844 ze zm.), nie zezwala ani nie upoważnia rady gminy do określenia jako inkasentów osób fizycznych, których cechą wyróżniającą jest wyłącznie zatrudnienie bądź wykonywanie określonych czynności”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 168/13 jest prawomocny od dnia 6 lipca 2013 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 209 z dnia 27 października 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 290/17 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lutego 2017 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając powyższą sprawę uznał za słuszne stanowisko organu administracji, który stwierdził, że: „Dla tego samego terenu można wydać wiele decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ tego rodzaju decyzje nie naruszają prawa własności, ani nie rodzą praw do terenu. Ponadto, ilość obiektów umieszczona w decyzji o warunkach zabudowy należy do kognicji organu wydającego taką decyzję, a nie dopiero do projektanta na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 290/17 jest prawomocny od dnia 9 czerwca 2018 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 250 z dnia 26 października 2021 roku omówiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II FSK 375/19 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 584/18, w którym Sąd I instancji oddalił skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z lipca 2018 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. uznał za trafne niniejsze stanowisko organu administracji: „podstawą stwierdzenia nieważności decyzji może być rażące naruszenie każdego przepisu prawa, w tym również przepisu postępowania, to wada wskazująca na nieważność musi jednak tkwić w samej decyzji, a to znaczy, iż z reguły jest następstwem rażącego naruszenia prawa materialnego; nie będzie zatem uzasadniać stwierdzenia nieważności naruszenie przepisów postępowania, nawet o charakterze rażącym, jeżeli sama treść decyzji odpowiada prawu. Aby można było mówić o nieważności spowodowanej rażącym naruszeniem prawa, pomiędzy określonym przepisem prawa a podjętym w decyzji rozstrzygnięciem musi zachodzić oczywista sprzeczność, powodująca, że akt taki - pomimo jego ostateczności - nie może pozostawać w obrocie prawnym”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 584/18 jest prawomocny od dnia 1 października 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Kurier Poranny” nr 200 z dnia 14 października 2021 roku powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 2021 roku, w którym Sąd oddalił skargę T.D. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. z lipca 2021 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Po ogłoszeniu orzeczenia, w podanych ustnie zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, Sąd uznał, że: „Wojewoda stwierdzając w zaskarżonym zarządzeniu zastępczym wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w A. dokonał prawidłowych ustaleń w zakresie zaistnienia przesłanek zastosowania przepisów art. 98a ust. 2 w związku z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, dalej jako: u.s.g.) w związku z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

W przepisie art. 24f ust. 1u.s.g. ustawodawca wprowadził generalny zakaz używania przez radnego mienia komunalnego gminy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, bez względu na jej przedmiot, rodzaj majątku komunalnego i tytuł prawny. Mienie pozostające w zarządzie, czy użytkowaniu spółki, w której gmina ma 100 procent udziałów jest mieniem komunalnym. Bez znaczenia pozostaje okoliczność zawierania umów w trybie przetargowym, co nie ma wpływu na spełnienie przesłanek z art. 24f ust. 1 u.s.g.

Zakaz ten ma na celu z jednej strony ochronę mienia publicznego przed jego wykorzystaniem przez osoby sprawujące mandat, a z drugiej strony, praw innych członków tworzących wspólnotę gminy, którzy nie mają tak ułatwionego dostępu do korzystania z tego mienia”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 239 z dnia 13 października 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 607/21  oddalający skargę Gminy S. na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody P. z czerwca 2021 r. w przedmiocie odwołania nauczyciela ze stanowiska.

Sąd stwierdził, że: „zawarte w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910 ze zm.) kryterium zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku, nie zostało ani ustawowo zdefiniowane, ani też w jakikolwiek sposób normatywnie doprecyzowane np. (otwartym lub zamkniętym) katalogiem tego typu przypadków. W konsekwencji każdorazowe sięgnięcie przez organ prowadzący po ów przepis, wymaga dokonania indywidualnej oceny, czy określone działanie lub zaniechanie dyrektora szkoły, uniemożliwia jego dalsze pozostawanie na stanowisku”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 232 z dnia 5 października 2021 roku przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 482/21 odrzucające skargę na uchwałę Rady Miejskiej w A. z kwietnia 2021 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Sąd stwierdził, że: „Z przepisu art. 9 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) wynika, że o zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy, a nie jej nadanie w urzędzie pocztowym. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2325)”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 189 z dnia 29 września 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 832/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Gminy Klukowo z dnia 29 czerwca 2018 r. nr XXVII/168/2018 w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Klukowo, w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 2.

Sąd uznał, że: „Uchwalona przez Radę Gminy minimalna odległość usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych nie mniejsza niż 20 metrów oznacza bardzo bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo z takimi obiektami, co w oczywisty sposób kłóci się z koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób małoletnich”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 832/20 jest prawomocny od dnia 9 lutego 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 9 z września 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 64/21 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z grudnia 2020 roku  w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i maj 2017 roku oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za ten okres.

Sąd stwierdził, że: „Ustalenie dodatkowego zobowiązania nie jest uzależnione od zamiaru popełnienia oszustwa. Jak słusznie stwierdził organ odwoławczy  regulacje zostały wprowadzone do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., zwana dalej: ustawą o VAT) ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dodano do działu XI ustawy o VAT rozdział 5. Przepisy dotyczą obowiązywania tzw. sankcji w VAT, dzięki której organ podatkowy określa podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT będące konsekwencją wykrytych u podatnika nieprawidłowości związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Dodać również należy, że określenie sankcji VAT przewidziane w nowych przepisach nie jest fakultatywne. Organy podatkowe w razie stwierdzenia nieprawidłowości mają obowiązek stosować przepisy rozdziału 5 działu XI ustawy o VAT”.

- z dnia 30 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 556/20 ze skargi  na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z maja 2020 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej, w którym Sąd 1. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z marca 2020 roku wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej; 2. zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz M. Spółka z o.o. w B. kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej błędnie uznał, że przepisy rozdziału 11a Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm., dalej: o.p.), regulujące obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych, nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej, czym naruszył art. 14b § 1 o.p., a w efekcie niezasadnie, bo z naruszeniem art. 165a § 1 o.p., odmówił wszczęcia postępowania”.

Wyroki nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych” nr 4 z września 2021 roku przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 860/20 ze skargi na pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B. z grudnia 2019 roku w przedmiocie odmowy kontynuowania postępowania o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" z udziałem skarżącego, który wstąpił w prawa żony po jej śmierci jako następca prawny, w którym Sąd postanowił odrzucić skargę.

Sąd uznał, że: „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją ochrony środowiska i działa jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), o czym stanowi art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, zwanej dalej p.o.ś.). Jako instytucja ochrony środowiska nie został zakwalifikowany przez ustawodawcę do katalogu organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy p.o.ś. Pismo wyżej wskazanej instytucji w przedmiocie odmowy kontynuowania postępowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” nie ma charakteru władczego rozstrzygnięcia organu administracji czy też szeroko pojętego aktu administracyjnego. Skoro zatem działanie podmiotu ma charakter umowy cywilnoprawnej, to zawarcie umowy oraz czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie takiej umowy nie są czynnościami z zakresu administracji publicznej.”

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 860/20 jest prawomocny od dnia 12 marca 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 3 i 4  z września 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 741/13 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z czerwca 2013 roku w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że: „Zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa narusza różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie faktycznym przez ten sam organ. Do naruszenia tej zasady dochodzi między innymi wówczas, gdy część składów orzekających samorządowego kolegium odwoławczego, interpretując przepis prawa materialnego i kierując się pragmatyzmem, uwzględnia wykładnię normy dokonaną uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, a część interpretując przepis pomija treść tej uchwały, niebędącej źródłem prawa i niemogącej stanowić podstawy prawnej działań organów administracji”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 741/13 jest prawomocny od dnia 24 lipca 2015 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 8 z sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 511/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. nr XXV/321/2016 w przedmiocie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową, w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 6.

Sąd uznał, że: „Zwolnienie określone w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) może dotyczyć wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzajów działalności. Przy czym, co istotne, przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać tak w przepisie określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnego podatnika.

W zaskarżonej uchwale zapisy uzależniające udzielenie zwolnienia i jego utratę od braku zaległości wobec miasta z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań w wysokości przekraczającej 500 zł oraz braku posiadania zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, w sposób jednoznaczny odwołują się do cech podatnika, które to wychodzą poza cechy stawiane nieruchomości objętej zwolnieniem i nie pozostają z nią w jakimkolwiek związku”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 511/20 jest prawomocny od dnia 26 listopada 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 2 z sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 689/19 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z września 2019 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe E. sp. z o.o. w B. za okres od maja 2016 roku do sierpnia 2016 roku w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Zdaniem składu orzekającego: „To na członku zarządu spoczywa obowiązek wykazania istnienia przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki. Nie może on zatem domagać się od organów podatkowych, aby prowadziły nieograniczone postępowanie zmierzające do odnalezienia dowodów przemawiających na jego korzyść. Organ podatkowy powinien zweryfikować twierdzenia członka zarządu w tym zakresie oraz ewentualnie wystąpić o skierowanie egzekucji do tego mienia. Nie może to jednak oznaczać, że w toku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej organy podatkowe powinny poszukiwać wskazanego mienia i prowadzić szerokie postępowanie dowodowe, aby ustalić, czy ono rzeczywiście wciąż istnieje, a ponadto istnieje w chwili orzekania o odpowiedzialności członka zarządu”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 201 z dnia 30 sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 297/21 oddalający skargę Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w B. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. z lutego 2021 roku w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków.

Sąd stwierdził, że: „Czynność włączenia do gminnej ewidencji karty adresowej zabytku uprzednio wpisanego do ewidencji wojewódzkiej, jest czynnością związaną, pochodną w stosunku do czynności włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków i niezależną od ocen wójta (burmistrza, prezydenta miasta) co do zabytkowego charakteru przedmiotu wpisu do ewidencji. Zatem w sytuacji, gdy wojewódzki konserwator zabytków włączy kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, to bezwzględnym obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest sporządzenie karty adresowej tego zabytku i włączenie jej do gminnej ewidencji zabytków”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 199 z dnia 27 sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 287/21 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z maja 2021 roku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok oraz odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na ten podatek, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie, 2. zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Każdorazowe sporządzenie środka odwoławczego, nawet niekorzystającego z przymusu adwokacko-radcowskiego, wiąże się z szeregiem czynności związanych chociażby z zapoznaniem się z aktami sprawy i jej dotychczasowym przebiegiem, przygotowaniem stosownej argumentacji, napisaniem środka zaskarżenia i jego wniesienia. Trudno wobec tego wymagać, by pełnomocnik ostatniego dnia terminu do wniesienia odwołania odpowiedzialnością tą obarczył inną osobę, nawet profesjonalistę, pracującą w ramach struktury kancelarii i mającą także inne obowiązki. Sporządzenie odwołania, nawet obarczonego brakami, by tylko wnieść je z zachowaniem terminu, nie godziłoby się z profesjonalizmem, jakiego oczekuje się od zawodu adwokata, jak też etyką zawodową. Negatywnie wobec tego należy ocenić stanowisko, jakoby korzystniej byłoby wnieść jakiekolwiek odwołanie, oby tylko zrobić to w terminie, zamiast - w przypadku nagłej choroby - wystąpić z wnioskiem o przywrócenie tego terminu, składając jednocześnie skrupulatnie przygotowany środek odwoławczy”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dodatku dla prenumeratorów „Dziennika Gazeta Prawna” nr 162 z dnia 23 sierpnia 2021 roku pt. „Kontrola płatnika składek Zwiększające się kompetencje ZUS” przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca  2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 369/21 oddalający skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z marca 2021 r. w przedmiocie wstrzymania budowy.

Sąd stanął na stanowisku, że: „Zgodnie z przepisem art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Zauważenia jednak wymaga, że instytucja sprzeciwu stosowana jest w postępowaniach prowadzonych w ramach ograniczenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, o której mowa w art. 45 – 65 ustawy Prawo przedsiębiorców. Inny tryb kontroli przewiduje art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, zgodnie z którym organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. Zauważenia więc wymaga, że są to niezależne od siebie tryby mające za przedmiot inne zakresy kontroli i inne regulacje”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 192 z dnia 19 sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 326/21 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z marca 2021 r. w przedmiocie zmiany lasu na użytek rolny.

Sąd stwierdził, że: „Konstrukcja przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) nie wskazuje, aby można było jako równorzędną przesłance szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu - potraktować przesłankę stanu lasu”.

Wyrok w sprawie II SA/Bk 326/21 jest prawomocny od dnia 10 lipca 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 159 z 18 sierpnia 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 283/21 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z kwietnia 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Dla oceny, czy dotacja jest elementem istotnym wpływającym na włączenie jej do podstawy opodatkowania, kluczowe jest stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Tylko bowiem w takiej sytuacji można uznać, że stanowią one element wynagrodzenia. Dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), czyli nie zwiększają obrotu”.

Wyrok nie jest prawomocny.

- z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 113/18 oddalający skargę na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie informacji publicznej.

Zdaniem składu orzekającego: „[...] dostęp do operatów szacunkowych, wykonywanych na zlecenie organu administracji publicznej nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330). Zasady i tryb dostępu do takich informacji zostały bowiem uregulowane odrębnie w art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2147 ze zm.).

Wyrok w sprawie II SAB/Bk 113/18 jest prawomocny od dnia 15 stycznia 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 8 z sierpnia 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 916/20 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z października 2020 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień i wrzesień 2017 r., w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję; 2. zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 14.721 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Regulacja zawarta w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) uwzględnia zasadę proporcjonalności, bowiem jest przydatna i konieczna dla zapobiegania nadużyciom podatkowym, a ponadto zawiera rozwiązania proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości, bo różnicuje wysokość nałożonej sankcji w zależności od zachowania podatnika i od rodzaju nieprawidłowości”.

Sąd podkreślił, że ważna jest również zasada przekonywania, gdzie organ administracji powinien we właściwy sposób uzasadnić swoją decyzję, ponieważ: „Celem uzasadnienia jest […] przedstawienie procesów myślowych, które doprowadziły organ do wydania danego aktu, wskazanie motywów będących podstawą podjętego przez niego rozstrzygnięcia i wreszcie wskazanie argumentów tłumaczących, dlaczego takie, a nie inne stanowisko było prawidłowe w określonym stanie faktycznym. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu powinna bowiem pozwolić – zarówno podmiotowi, którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy, jak i ewentualnie sądowi - odczytać kierunek rozważań, jak i tok rozumowania organu”.

- z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 31/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z listopada 2020 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za niektóre okresy rozliczeniowe 2017 i 2018 r., w którym Sąd 1. uchylił punkt 1 i 3 zaskarżonej decyzji; 2. zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 60.934 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Błędna jest wykładnia art. 112b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) skutkująca nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego, jako obliczonego od sumy kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego oraz kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Prawidłowa wykładnia tego przepisu dopuszcza ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego poprzez przyjęcie za podstawę obliczenia wyłącznie jednej z tych kwot”.

Wyroki nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 154 z dnia 11 sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 444/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 sierpnia 2002 r. nr XXXVI/202/02 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Zdaniem składu orzekającego: „Precyzyjne określenie minimalnego poziomu świadczonych usług w akcie prawa miejscowego daje mieszkańcom gminy gwarancję i wskazówkę, co najmniej jakiego poziomu usług mogą spodziewać się po dostarczającym te usługi przedsiębiorstwie oraz wskazuje granice swobody umów stron umowy o doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, w szczególności umacnia pozycję odbiorcy usług, który w każdych warunkach będzie mógł liczyć na zapewnienie konkretnego, minimalnego poziomu usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które niejednokrotnie posiada przecież pozycję dominującą na lokalnym rynku”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 184 z dnia 10 sierpnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 483/21 oddalający skargę na uchwałę Rady Miejskiej w A. z kwietnia 2021 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Sąd stwierdził, że: „W świetle brzmienia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1378 ze zm.) nie jest wymagane, aby pełnomocnik podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego uczestniczył bezpośrednio w zarządzaniu taką działalnością i miał bezpośredni wpływ na takie zarządzanie (działalność dotyczyła m.in. pobierania opłaty uzdrowiskowej i cateringu dla miasta). Wystarczający jest fakt, że radny jest pełnomocnikiem z woli takiego podmiotu. Przy czym nie ma znaczenia charakter pełnomocnictwa, a więc czy jest to pełnomocnictwo o charakterze stałym, czy jednorazowe, ogólne, czy szczegółowe, czy też do poszczególnych czynności”. Sąd podkreślił, że wyżej wspomniany art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter bezwzględnie wiążący i nie pozostawia miejsca na gradację, miarkowanie, czy dostosowanie do okoliczności konkretnej sprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 112 z dnia 14 czerwca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 62/21 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z grudnia 2020 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług na skutek skargi kasacyjnej skarżącego, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 marca 2021 r., sygn. akt I SA/BK 62/21; 2. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z grudnia 2020 r.; 3. zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 1.054 złote tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Sąd uznał, że: „Jeżeli nierozliczenie transakcji w terminie 3 miesięcy nie ma na celu oszustwa podatkowego, naruszenia prawa, czy też zamierzonego i świadomego zaniżenia zobowiązania podatkowego, to zastosowanie w takiej sytuacji art. 86 ust. 10b pkt 2 i 3 oraz ust. 10i ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) nie gwarantuje zasady neutralności podatku VAT i narusza tym samym art. 167 w zw. z art. 178 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r., poz. 347 nr 1)”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 110 z dnia 10 czerwca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 154/21 ze skargi na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z stycznia 2021 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację i zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Odczytując we wzajemnym powiązaniu przepisy art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 1426, z późn. zm.) nie ma wątpliwości, że ustawodawca uznaje za źródło przychodu zarówno dzierżawę (czy umowę o podobnym charakterze), która ma za przedmiot rzeczy, jak też prawa majątkowe”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 131 z dnia 9 czerwca 2021 roku przytoczono następujące wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 264/21 na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lutego 2021 roku w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy B. z października 2020 roku,

- wyrok z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 268/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia lutego 2021 roku w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na troje dzieci na okres zasiłkowy 2019 / 2020 uchylający zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy B. z października 2020 roku,

- wyrok z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 269/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lutego 2021 roku w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z programu "Dobry Start" na syna na rok szkolny 2019 / 2020, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy B. z października 2020 roku.

Sąd stwierdził, że: w przypadku braku definicji określenia "miejsce zamieszkania" w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz w rozporządzeniu z 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), uprawnione jest posłużenie się definicją zamieszczoną w art. 25 Kodeksu cywilnego. Definicja ta bowiem charakteryzuje się uniwersalnością umożliwiającą wykorzystanie jej także w prawie administracyjnym. Pozwala ona przy tym na rozróżnienie miejsc stałego i czasowego pobytu danej osoby, co byłoby utrudnione przy przyjęciu potocznego rozumienia "zamieszkiwania".

Wyroki nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 108 z dnia 8 czerwca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 140/21 ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2021 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 do 30 listopada 2020 r., w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd uznał, że: „W sytuacji rozbieżności pomiędzy wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a faktycznie wykonywaną działalnością, pierwszeństwo należy przyznać rzeczywiście wykonywanej działalności.” Ponadto, Sąd podkreślił, że: „podstawową metodą interpretacji tekstu prawnego jest wykładnia gramatyczna, pozostałym zaś metodom wykładni, w tym wykładni systemowej i funkcjonalnej, a także historycznej, przypisuje się subsydiarny charakter. Wykładnia językowa jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa i zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 103 z dnia 2-3 czerwca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 165/21  ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym sąd oddalił skargę. 

Sąd stwierdził, że „wypłata przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez Spółkę cywilną i opodatkowanych uprzednio po stronie udziałowców, w sytuacji kiedy żądanie wypłaty tych zysków zostanie zgłoszone już po przekształceniu Spółki cywilnej w Spółkę z o.o. w stosunku do zysków, jakie Spółka cywilna wypracowała przed przekształceniem, stanowić będzie dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w związku z przekształceniem Spółki cywilnej w Spółkę z o.o. osiągnięty przez Spółkę cywilną zysk (widniejący w bilansie Spółki przekształconej) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach działalności Spółki cywilnej, po przekształceniu, w chwili wypłaty udziałowcom Spółki z o.o., stanowić będzie dla nich przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy zauważyć, że przez „dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” w rozumieniu tych przepisów należy rozumieć wszelkie przysporzenia, jakie powstają w następstwie posiadanych przez podatnika praw do udziału w zyskach osoby prawnej i które faktycznie zostały przez niego osiągnięte.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 1 z czerwca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 229/19 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r.

Sąd stwierdził, że: „Upływ terminu zakreślonego w art. 139 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), który nie został przedłużony, nie pozbawia organu podatkowego kompetencji do załatwienia sprawy i nie wpływa też na ważność czynności podjętych przed upływem tego terminu, jak i po nim. Naruszenie zasady szybkości prowadzenia postępowania nie daje, zatem samodzielnie podstaw do uwzględnienia skargi na decyzje”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 229/19 jest prawomocny od dnia 6 kwietnia 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Kurier Poranny” nr 103 z dnia 31 maja 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 62/20  ze skargi na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie organizacji ruchu, w którym Sąd: 1. zobowiązał Burmistrza W. do rozpoznania wniosku skarżących z sierpnia 2019 r., w terminie 30 dni od zwrotu akt administracyjnych organowi; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierzył organowi grzywnę w kwocie 500 złotych; 5. zasądził od Burmistrza W. na rzecz skarżących po 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie mają znaczenia powody, dla jakich akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, jak również okoliczność czy bezczynność organu spowodowana została jego zawinioną lub niezawinioną opieszałością. Oceniając, czy organ pozostaje w bezczynności sąd bierze pod uwagę sytuację istniejącą w dacie orzekania”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 62/20 jest prawomocny od dnia 26 marca 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 5 z maja 2021 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 22 stycznia września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 5/21 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z listopada 2020 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Sąd stwierdził, że: „Skoro odsetki od nieterminowo wypłaconego odszkodowania nie zostały wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, podlegają one opodatkowaniu. Zakres regulacji wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) obejmuje jedynie zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia głównego”.

Wyrok nie jest prawomocny.

- z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 899/20 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z października 2020 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia w pojeździe podczas transportu.

Zdaniem składu orzekającego strona naruszyła warunki zwolnienia od podatku akcyzowego określone w art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Nabyte wewnątrzwspólnotowo paliwo silnikowe przewożone w zbiorniku pojazdu drogowego zostało usunięte ze zbiornika pojazdu i zmagazynowane w oddzielnym zbiorniku w innym celu niż naprawa pojazdu.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 98 z dnia 28 kwietnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 19/21 oddalający skargę na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie informacji publicznej.

Sąd stwierdził, że ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie jest informacją publiczną, a organ administracji powiadamiając wnioskodawczynię o tym fakcie zwykłym pismem w ustawowym terminie nie dopuścił się bezczynności.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 97 z dnia 27 kwietnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 73/21 ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z grudnia 2020 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z listopada 2020 r., 2. zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd uznał, że: „Skoro ustawodawca w art. 30cb. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązuje podatników, którzy korzystają z ulgi IP BOX, do prowadzenia ewidencji w określonej formie, to organ jest zobowiązany do interpretowania zgodności prowadzonej ewidencji, w stosunku do przepisów podatkowych".

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych” nr 2 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 666/19 ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. z lipca 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta B. z czerwca 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta B., w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2. zasądził od Wojewody P. na rzecz skarżącej kwotę 480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd uznał, że: „Przez obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej (zwarta zabudowa) rozumieć należy obszary zurbanizowane, w których struktura przestrzenna, ciągi komunikacyjne i wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej oraz infrastruktura społeczna zostały zrealizowane w takim zakresie, że zlokalizowanie na tych obszarach nowej zabudowy nie wymaga istotnych nowych inwestycji infrastrukturalnych (np. budowy nowych dróg czy szkół, zwielokrotnienia przepustowości istniejących sieci uzbrojenia)”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 666/19 jest prawomocny od dnia 30 stycznia 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwutygodniku „Monitor Prawniczy” nr 8 z dnia 15 kwietnia 2021 roku omówiono postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt III OZ 19/21 oddalające zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 106/20, w którym Sąd I instancji odrzucił skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie informacji publicznej uznał, że wniesione drogą elektroniczną pismo ogólne (przewodnie) zostało prawidłowo podpisane podpisem elektronicznym. Natomiast załącznik do pisma ogólnego zawierający merytoryczną treść skargi nie został opatrzony podpisem elektronicznym. Pomimo wezwania Sądu, wskazany brak formalny skargi nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie.

Postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 106/20 jest prawomocne od dnia 20 stycznia 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W kwartalniku „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” nr 1 z okresu styczeń-marzec 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 438/19 na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z kwietnia 2019 r., w przedmiocie uchylenia postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i umorzenia postępowania, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie, 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżących: A. i I. M. solidarnie kwotę 100 złotych, A. i T. B. solidarnie kwotę 100 złotych, J. i B. Ż. solidarnie kwotę 100 złotych, D. i A. R. solidarnie kwotę 100 złotych, W. J. kwotę 100 złotych, M. M. kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Przyjęcie, że dla ustalenia czy przedsięwzięcie oddziaływuje zawsze znacząco czy potencjalnie znacząco na środowisko, niezbędne jest ustalenie mocy promieniowania jedynie pojedynczej anteny, może doprowadzić do planowania takich niedopuszczalnych przedsięwzięć, które składać się będą z kilku czy kilkunastu anten, z których każda posiadać będzie moc promieniowania niewpływającą ujemnie na środowisko, zaś po przecięciu z inną, co najmniej na linii nakładania lub przecinania, stworzy moc znacznie przekraczającą wartości dopuszczalne”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 438/19 jest prawomocny od dnia 26 listopada 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych” nr 1 z dnia 6 kwietnia 2021 roku przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 455/19 ze skargi na czynność Miejskiego Konserwatora Zabytków w S. z dnia lutego 2019 r. w przedmiocie sporządzenia protokołu kontroli przeprowadzonej w styczniu 2019 r., w którym Sąd postanowił odrzucić skargę.

Sąd stanął na stanowisku, że „protokół kontroli sporządzony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.) pełni rolę dowodową, a nie rolę aktu władczego rozstrzygającego o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Nie stwierdza się w nim istnienia określonego obowiązku, ale dokonuje ustaleń faktycznych, które mogą w przyszłości prowadzić do wydania aktów władczych. Na podstawie ustaleń wynikających z protokołu kontroli wojewódzki konserwator zabytków może wydać zalecenia pokontrolne lub odstąpić od ich wydania i wydać decyzję (art. 40 ust. 2 u.o.z.). Wybór procedowania spośród tych dwóch ewentualności jest uzależniony od ustaleń stanu faktycznego i oceny materiału dowodowego”.

Postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 455/19 jest prawomocne od dnia 26 maja 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 3 z marca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 371/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. ze stycznia 2019 r. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 rok P. Sp. z o.o. Sp. k. w B., w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że: „W przypadku stacji transformatorowych co do zasady można uznać, że urządzenia energetyczne np. rozdzielnice niskiego lub średniego napięcia wraz z instalacjami nie pełnią roli służebnej wobec budynku, lecz odwrotnie - budynek stacji transformatorowej pełni wyłącznie rolę obudowy urządzeń technicznych znajdujących się w jego wnętrzu. Byt tych urządzeń nie jest zatem uzależniony od istnienia budynku. Funkcją budynku stacji transformatorowej jest stworzenie przestrzeni, w której mogą być umiejscowione urządzenia energetyczne. Zarówno część budowlana i znajdujące się w niej urządzenia energetyczne są jednak nierozerwalnym elementem sieci elektroenergetycznej (sieci technicznej)”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 53 z dnia 18 marca 2021 roku przytoczono wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawach o sygnaturach akt I SA/Bk 852/20 i I SA/Bk 853/20 oddalające skargi O. w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z września 2020 r. w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej.

W sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 852/20 Sąd uznał, że: „Skoro przedmiotowy towar na bazie białka serwatkowego mango, marakuja & owies w swoim składzie nie zawiera mleka tylko białko serwatkowe (z mleka), to nie jest objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług”.

Rozpoznając sprawę o sygnaturze akt I SA/Bk 853/20 skład orzekający stwierdził, że: „Zgodnie z zapisami pozycji 0404 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (CN) towary mogą zawierać dodatek cukru lub innego środka słodzącego, natomiast nie mogą zawierać wsadu owocowego, który nie jest dodatkiem cukru lub (samodzielnym) środkiem słodzącym, a w omawianym towarze taki właśnie wsad owocowy jest jednym ze składników, który to eliminuje klasyfikację Koktajl na bazie białka serwatkowego banan, agrest & błonnik.

Z kolei zgodnie z zapisami pozycji 2202 CN obejmuje ona towary »Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009«. Wobec powyższego skarżąca błędnie przyjęła założenie, że fragment zapisu »... zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego...« dotyczy wszystkich towarów z tej pozycji, a zapis ten dotyczy wyłącznie »wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi«".


Wyroki w sprawach o sygnaturach akt I SA/Bk 852/20 i I SA/Bk 853/20 są prawomocne od dnia 12 lutego 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 63 z dnia 17 marca 2021 roku omówiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I FSK 120/19 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 441/18, w którym Sąd I instancji oddalił skargę.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z maja 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług uznał, że: „zgodnie z art. 167 Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/112 prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Natomiast przepis art. 168 stanowi, że jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia wymienionych w przepisie kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić VAT”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 441/18 jest prawomocny od dnia 25 lutego 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 62 z dnia 16 marca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 33/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w G. na uchwałę Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13 marca 2019 r. nr VI/44/19 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz, w którym Sąd stwierdził nieważność § 12 ustęp 6 zaskarżonej uchwały.

Skład orzekający uznał, że „jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Z art. 84 Konstytucji wynika bowiem, że obywatel jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych przewidzianych wyłącznie ustawą”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 50 z dnia 15 marca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 709/19 oddalający skargę Przedsiębiorstwa Przemysłu S. S.A. w Ł. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Ł. z października 2019 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości w zakresie podstawy opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych.

Zdaniem składu orzekającego: „Po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako środka trwałego - stanowi ją wartość rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 51 z dnia 3 marca 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 224/20 ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej S. w B. w przedmiocie informacji publicznej, w którym Sąd: 1. zobowiązał Dyrektora Szkoły Podstawowej S. w B. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego z lipca 2020 roku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądził od Dyrektora Szkoły Podstawowej S. w B. na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że szkoła niepubliczna wykonująca zadania publiczne powinna udostępnić informację publiczną w zakresie dotyczącym wykonywania przez tę szkołę zadań publicznych. Sąd podkreślił, że brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego na wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej nie stanowi braku formalnego, a organ administracji nie odpowiadając na wniosek pozostawał w bezczynności.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 38 z dnia 16 lutego 2021 roku omówiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I OSK 1954/20 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 264/20, w którym Sąd I instancji oddalił skargę.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uznał, że: „Moralny obowiązek opieki i dostarczania środków życiowych nie jest wystarczający do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie można przy tym, powołując się na ogóle zasady konstytucyjne, wyprowadzać wniosków, że prokonstytucyjna wykładnia art. 17 ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych pozwala przyjąć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie niezobowiązanej do alimentacji, która sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną”.

Wyrok w sprawie II SA/Bk 264/20 jest prawomocny od dnia 10 grudnia 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dziennikach: „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna” nr 27 z dnia 10 lutego 2021 roku przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 736/20 ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ł. z sierpnia 2020 r. nr w przedmiocie uznania za niezasadny wniosek o wygaszenie mandatu, w którym Sąd postanowił odrzucić skargę.

Sąd uznał, że „zaskarżona uchwała nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, gdyż nie stanowi realizacji zadania publicznego przypisanego temu organowi samorządu terytorialnego w drodze ustawy, nie nakłada obowiązku, nie stwierdza uprawnienia lub obowiązku jak też nie tworzy i nie znosi istniejącego stosunku prawnego, a zatem nie podlega kontroli sądowej”.

Postanowienie w sprawie II SA/Bk 736/20 jest prawomocne od dnia 9 stycznia 2021 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 25 z dnia 8 lutego 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 511/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. nr XXV/321/2016 w przedmiocie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową, w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 6.

Zdaniem składu orzekającego: „Zwolnienie określone w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może dotyczyć wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzajów działalności. Przy czym, co istotne, przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać tak w przepisie określone, żeby dotyczyły potencjalnie nieoznaczonego indywidualnego podatnika.

W zaskarżonej uchwale zapisy uzależniające udzielenie zwolnienia i jego utratę od braku zaległości wobec miasta z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań w wysokości przekraczającej 500 zł oraz braku posiadania zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, w sposób jednoznaczny odwołują się do cech podatnika, które to wychodzą poza cechy stawiane nieruchomości objętej zwolnieniem i nie pozostają z nią w jakimkolwiek związku”.

Wyrok  w sprawie I SA/Bk 511/20 jest prawomocny od dnia 26 listopada 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 26 z dnia 2 lutego 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 760/20 ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta B. z lipca 2020 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Prezydenta Miasta B. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Organ niewłaściwie zastosował przepisy prawa materialnego, poprzez przyjęcie, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji: tablica wyników, urządzenia rejestrujące obraz oraz przenośne składane trybuny wraz z podestami powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podczas gdy w rzeczywistości nie stanowią one całości techniczno-użytkowej ze stadionem (boiskiem piłkarskim), ani też nie stanowią, samodzielnie bądź z fundamentem (w przypadku tablicy wyników) czy słupkami, na których są zamocowane (w przypadku systemu monitoringu wizyjnego), odrębnych budowli stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinny być uwzględnione jedynie fundament pod tablicę wyników oraz słupy do mocowania systemu monitoringu wraz z fundamentami pod te słupy”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 21 z dnia 2 lutego 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 902/20 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z października 2020 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r.

Zdaniem Sądu: „Organ zasadnie ustalił, iż umowa doradcza miała pozorny charakter, a jeśli były wykonywane jakiekolwiek czynności doradcze, to były one dokonywane w ramach piastowanej funkcji i umowy o zarządzanie. Fakt piastowania przez prezesa zarządu funkcji członka jednoosobowego zarządu oraz bycia większościowym wspólnikiem (99/100 udziałów) spółki świadczy niewątpliwie o tym, że samodzielnie zarządzał on spółką i podejmował wszelkie istotne decyzje, w tym również decyzję o zawarciu umowy o doradztwo. Nie sposób pominąć tej okoliczności, oceniając kwalifikowalność wydatków poniesionych przez spółkę w ramach umowy doradczej jako kosztów uzyskania przychodu. Zasadnie organy podatkowe w niniejszej sprawie poddały w wątpliwość celowość świadczeń mających polegać w ogólności na doradztwie w zakresie zarządzania, skoro w istocie prezes zarządu doradzałby samemu sobie”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 21 z dnia 27 stycznia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 120/20 ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały, w którym Sąd: 1. umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Wojewody P. do rozpoznania wniosku skarżącego z lipca 2020 roku 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądził od Wojewody P. na rzecz skarżącego kwotę 597 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego organ administracji publicznej powinien niezwłocznie przekazać wniosek o zameldowanie właściwemu organowi w przypadku stwierdzenia swej niewłaściwości, a nie dopiero po otrzymaniu skargi na bezczynność. Postępowanie dotyczące zobowiązania organu do załatwienia sprawy zostało umorzone, ponieważ sprawa skarżącego została zrealizowana po zarejestrowaniu skargi w sądzie administracyjnym (art. 149 § 1 pkt 1 ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dalej: p.p.s.a.), co nie zwolniło Sądu z obowiązku orzekania czy doszło do bezczynności lub przewlekłości postępowania organu (art. 149 § 1a ustawy p.p.s.a). Sąd podkreślił, że złożenie skargi równocześnie z ponagleniem nie czyniło skargi niedopuszczalnej. Skarga na bezczynność byłaby niewłaściwa gdyby ponaglenie do organu administracji zostało wniesione po złożeniu skargi.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 14 z dnia 19 stycznia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 726/20 ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. z sierpnia 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, w którym Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P.
 

Sąd stwierdził, że: „Zachowanie dyrektora szkoły polegające na świadomym doprowadzeniu do zaniechania terminowych wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły należy traktować jako naruszenie praw pracowniczych, mieszczących się w pojęciu "przypadku szczególnie uzasadnionego" o jakim stanowi art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 8 z dnia 14 stycznia 2021 roku przytoczono wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawach o sygnaturach akt I SA/Bk 677/20 i I SA/Bk 701/20 oddalające skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu w pojeździe oraz wyrok z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 756/20 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia powstania z mocy prawa długu celnego w przywozie oraz określenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do towaru nieunijnego wprowadzonego na obszar celny Unii.

Sąd w sprawach o powyższych sygnaturach akt stwierdził, że zwolnienie z akcyzy, opłaty paliwowej i cła od paliwa przywiezionego z zagranicy w baku pojazdu przestaje obowiązywać, jeśli firma zlewa je w kraju w innym celu niż naprawa pojazdu. Sąd podkreślił, że chociaż wspomniane podatki mają różną podstawę prawną to warunki zwolnienia z tych opłat są identyczne i sprowadzają się do tego, że przedsiębiorca nie może usuwać paliwa z pojazdów za wyjątkiem napraw. Naruszenie warunków zwolnienia z należności powoduje konieczność ich zapłacenia.

Wyroki nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 789/20 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z września 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję; 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego kwotę 697 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że „organ I instancji wydał w lipcu 2020 r. postanowienie, od którego w myśl art. 141 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w związku z art. 219 k.p.a. przysługiwało zażalenie. Strona skarżąca takie zażalenie wniosła, co oznacza, że w sytuacji uznania przez organ odwoławczy, że zachodzą podstawy do umorzenia tego postępowania zażaleniowego, winien on wydać, na mocy art. 123 k.p.a., art. 126 k.p.a. i art. 144 k.p.a. postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego, a nie decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 12 z grudnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 501/19 oddalający skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z lipca 2019 r. w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 rok i obciążenia podatników tymi kosztami.

Sąd stwierdził, że: „Organ uprawniony był do wydania postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania na podstawie art. 269 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeszcze przed wydaniem decyzji wymiarowej. Nadane nowelizacją z 2002 r., nowe brzmienie art. 269 ustawy Ordynacja podatkowa, umożliwia bowiem organom podatkowym rozstrzygnięcie o wysokości kosztów, które obowiązana jest ponieść strona, w każdym stadium postępowania”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 501/19 jest prawomocny od dnia 19 grudnia 2019 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5 z grudnia 2020 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 13 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 409/18 ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z maja 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

Sąd stwierdził, że: „Użyte przez ustawodawcę sformułowanie - > (a nie od dnia doręczenia decyzji) nie może bowiem oznaczać czasu sprzed daty rozpoczynającej bieg terminu do wniesienia odwołania. Aby zatem można było się powołać na unormowanie wynikające z art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jak to czyni organ odwoławczy, należało najpierw ustalić kiedy w rozpoznawanej sprawie rozpoczął bieg terminu do wniesienia odwołania”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 409/18 jest prawomocny od dnia 6 listopada 2018 roku.

- z dnia 29 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 88/19 ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Z. w przedmiocie informacji publicznej, w którym Sąd: 1. zobowiązał Prokuratora Rejonowego w Z. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierzył organowi grzywny; 5. zasądził od Prokuratora Rejonowego w Z. na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem Sądu „Informacja w postaci wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej”. Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 88/19 jest prawomocny od dnia 4 stycznia 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W kwartalniku „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” nr 4 przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 651/19 odrzucający skargę na uchwałę Rady Powiatu B. z kwietnia 2019 r. w przedmiocie stanowiska w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.

„Zdaniem Sądu nie jest możliwe wywiedzenie z uzasadnienia skargi negatywnego wpływu uchwały na sferę materialnoprawną skarżącego lub pozbawienia go jakiegokolwiek uprawnienia. Zarzuty skargi nie odnoszą się do jego konkretnej, indywidualnej sytuacji prawnej skarżących, wobec czego brak jest związku między zaskarżoną uchwałą, a własną, prawnie gwarantowaną, sytuacją skarżącego”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 651/19 jest prawomocny od dnia 15 listopada 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 304 z dnia 30 grudnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 708/20 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z września 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia uznał, że „objęta wnioskiem inwestycja nie wymagała wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, co czyniło postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy bezprzedmiotowym […], ponieważ decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 303 z dnia 29 grudnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 110/20 ze skargi na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie podjęcia działań dotyczących hałasu emitowanego z dzwonów kościelnych, w którym Sąd: 1. zobowiązał P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. do załatwienia wniosków skarżącego w przedmiocie uciążliwości hałasowych w terminie 30 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierzył organowi grzywny; 5. zasądził od P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

„W ocenie sądu, przepis art. 61a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rozszerza możliwość kontrolowania zaniechania organu o te przypadki, gdy podmiot wielokrotnie zwraca się do organu administracji publicznej o podjęcie działania bądź interwencji lub wprost o wszczęcie postępowania, zaś organ albo nie podejmuje żadnej aktywności, albo nawet ją podejmując, np. przeprowadzając kontrole lub po wielekroć odpowiadając wnioskodawcy – nie kwalifikuje żądań wnioskodawcy jako wniosku o wszczęcie postępowania i nie tylko nie wydaje żadnej decyzji bądź innego aktu mogącego być poddanym kontroli instancyjnej, ale również nie wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego”.

Wyrok nie jest prawomocny

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 12 z grudnia 2020 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 222/18 ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza S. z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Burmistrza S. na rzecz G. Sp. z o.o. w C. kwotę 457 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. bocznice kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej, a więc podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Sąd zaznaczył, że przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.) należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 222/18 jest prawomocny od dnia 26 lipca 2018 roku.

- z dnia 12 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 402/18 ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z kwietnia 2018 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Prezydenta Miasta S. na rzecz skarżącej kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 402/18 jest prawomocny od dnia 27 października 2018 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” nr 11 z listopada 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 266/17 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Wynikający z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), obowiązek udokumentowania otrzymania darowizny pieniężnej dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem bankowym wprowadzono jedynie po to, aby podatnicy nie mogli powoływać się na rzekome (fikcyjne) kwoty uzyskane z darowizn od najbliższych członków rodziny np. w postępowaniach dotyczących tzw. nieujawnionych źródeł przychodów. Ustanowiony przepisem art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 266/17 jest prawomocny od dnia 11 lipca 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 288 z dnia 9 grudnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 675/20 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z czerwca 2020 r. w przedmiocie zabezpieczenia na majątku spółki przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za grudzień 2018 r., styczeń 2019 r. i luty 2019 r., w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 997 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

„W ocenie sądu, w niniejszej sprawie organ w sposób niewystarczający odniósł się do zagadnienia uzasadnionej obawy, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Fakt, że spółka dokonywała odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur, co do których organ ma uzasadnione podejrzenia nierzetelności, nie musi, w powiązaniu z sytuacją finansową spółki, świadczyć automatycznie o istnieniu uzasadnionej obawy, że podmiot ten nie wykona ciążących na nim zobowiązań”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 4 z grudnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 775/14 ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z czerwca 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany nazwy miejscowości, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z kwietnia 2014 roku ; 2. stwierdził, że zaskarżone postanowienia nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącej kwotę 357 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Zasada budzenia zaufania do organów władzy publicznej i zasada prawdy obiektywnej nakazują wszystkie przypadki wnoszenia podań sformułowanych nieprecyzyjnie, niezrozumiale i niezręcznie traktować indywidualnie, co może prowadzić również i do takich sytuacji, gdy wzywanym do sprecyzowania żądania będzie profesjonalny pełnomocnik strony, który wniósł podanie. Natomiast samodzielne precyzowanie przez organ żądania, w sytuacji, gdy nie umożliwiono stronie wyjaśnienia powstałych wątpliwości, stanowi naruszenie przepisów prawa procesowego mogące mieć wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)”.

Wyrok w sprawie II SA/Bk 775/14 jest prawomocny od dnia 16 grudnia 2014 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 282 z dnia 2 grudnia 2020 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 22 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 413/20 ze skargi na decyzję Wojewody P. z kwietnia 2020 r. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie dotyczącej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty M. z lutego 2020 roku.

Sąd stwierdził, że: „Jeżeli granica między działkami przebiega przez budynek mieszkalny, którego znacząca część znajduje się na działce inwestora a dach tego budynku wymaga pilnego remontu, to organ architektoniczno - budowlany, w celu zachowania bezpieczeństwa o jakim stanowi art. 61 prawa budowlanego może odstąpić od wymogu dołączenia do zgłoszenia robót remontowych (art. 32 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994. - Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki sąsiedniej, na której posadowiona jest nieznaczna część budynku”.

Wyrok nie jest prawomocny.

- z dnia 13 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 539/20 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z czerwca 2020 r. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Sz. z maja 2020 roku; 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącej kwotę 480,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Art. 61 ust. 2e ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) wyklucza ustalanie jakichkolwiek dochodów rodziny przy wydawaniu decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, zaś wystarczające do zastosowania tej regulacji jest znalezienie się w kręgu osób w nim wskazanych oraz odmówienie zawarcia umowy i niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu”.

Wyrok nie jest prawomocny.

- z dnia 28 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 523/20 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z kwietnia 2020 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 rok oraz nadpłaty w tym podatku, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżącej kwotę 50.017 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Skład sędziowski uznał, że: „Skoro ustawa COVID-19 przewiduje w okresie obowiązywania stanu epidemii możliwość wydawania decyzji jedynie w całości uwzględniających żądanie strony, to a contrario możliwość wydania decyzji odmiennie (negatywnie) rozstrzygających o interesie strony została wykluczona”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 280 z dnia 30 listopada 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 320/19 oddalający skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z kwietnia 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd stwierdził, że: „O tym, czy zbycie składników majątku może być do celów podatku od towarów i usług traktowane jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o których mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, decydują okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Darowizna udziałów dotyczących składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, otrzymanego w drodze spadku, nie będzie transakcją wyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przedmiotem darowizny nie będzie ani przedsiębiorstwo, ani zorganizowana jego część”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 270 z dnia 18 listopada 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 591/20 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z maja 2020 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w skład którego wchodzi umowa leasingu zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie spowoduje zmiany umowy w znaczeniu art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159), albowiem rozszerzenie z mocy ustawy Kodeks cywilny zakresu podmiotów odpowiedzialnych (poprzez ustanowienie odpowiedzialności solidarnej) za realizację umowy leasingu w oparciu o treść art. 554 Kodeksu cywilnego nie stanowi zmiany umowy. Zmiany umowy nie narzuca również treść art. 93a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, statuującej instytucję następstwa prawnego w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki osobowej”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 211 z dnia 28 października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 198/20 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z lutego 2020 r. w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów.

Zdaniem Sądu: „Instruktorem, zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.), dalej: u.k.p., może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania przewidziane w art. 33 ust. 1 pkt 2-9, w tym nie może być to osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za czyny wymienione szczegółowo w art. 33 ust. 1 pkt 8, tj. a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Instruktorem jest nadto osoba wpisana do ewidencji instruktorów (art. 33 ust. 1 pkt 9 u.k.p.), a wystąpienie sytuacji, w której co najmniej jedno z wymagań wymienionych w art. 33 ust. 1 pkt 2 -8 u.k.p. nie jest albo przestaje być spełnione powoduje obowiązek reakcji organu prowadzącego ewidencję instruktorów, w postaci skreślenia z ewidencji”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 253 z dnia 28 października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 603/20 ze skargi ze skargi T. Sp. z o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z lipca 2017 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2014 rok, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta S. z marca 2017 r.; 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz T. Sp. z o.o. w K. kwotę 1 000 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że o tym, czy wiata na wózki sklepowe jest budowlą, czy też obiektem małej architektury, decyduje przede wszystkim jej wielkość oraz sposób konstrukcji. Kwalifikacja obiektu jako obiektu małej architektury powinna przebiegać z jednoczesnym uwzględnieniem ogólnego kryterium "niewielkości" oraz przede wszystkim w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego w sprawie oraz otoczenia, w jakim znajduje się obiekt. Sąd podkreślił, że kryterium decydującym o kwalifikacji danego obiektu jako obiektu małej architektury nie jest sposób mocowania do podłoża, a jest nim wielkość obiektu.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 252 z dnia 27 października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 585/20 oddalający skargę na postanowienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w B. z czerwca 2020 r. w przedmiocie nostryfikacji dyplomu, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w B. z stycznia 2020 r.; 2. zasądził od Rektora Uniwersytetu Medycznego w B. na rzecz skarżącego kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że odmowa nostryfikacji dyplomu powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Decyzją administracyjną organ załatwia sprawę indywidulaną jak stanowi art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawodawca regulując postępowanie nostryfikacyjne wskazał jedynie formę, w której dokonuje się nostryfikacji – wówczas wydaje się zaświadczenie. Nie uregulował formy odmowy nostryfikacji. Zdaniem Sądu, jeżeli istnieje wątpliwość co do formy załatwienia sprawy administracyjnej, należy przyjąć, że powinna być ona załatwiona w drodze decyzji administracyjnej, albowiem to ta forma zapewnia stronie najszersze gwarancje procesowe dochodzenia swoich praw. 

Wyrok w sprawie II SA/Bk 585/20 jest prawomocny od dnia 10 listopada 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 245 z dnia 19 października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 210/19 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z marca 2019 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz skarżącego kwotę 20.156 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Organ odwoławczy, zmieniając podstawę rozstrzygnięcia z przepisu art. 199a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) na art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 o.p. naruszył zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego. Stosownie do treści art. 127 o.p. postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że strona postępowania niezadowolona z rozstrzygnięcia organu podatkowego pierwszej instancji może, w zakreślonym terminie, zwrócić się w odwołaniu do organu podatkowego drugiej instancji, o rozpatrzenie swojej sprawy. W takiej sytuacji organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji. Ponadto, w stanie prawnym obwiązującym w 2014 r. organ podatkowy mógł nie uwzględnić skutków podatkowych tylko tych czynności, które uznał za pozorne (art. 199a § 2 o.p. w związku z art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego), natomiast nie mógł tego uczynić w przypadku, gdy czynności uznawał za ważne i skuteczne prawnie.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 210/19 jest prawomocny od dnia 16 sierpnia 2019 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 240 z dnia 13 października 2020 roku omówiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I FSK 692/20 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 74/20, w którym Sąd I instancji oddalił skargę.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. uznał, że: „W okolicznościach realizacji transakcji przez internet, z nieznanym podmiotem, którego przedstawiciel pozostał dla skarżącej anonimowy, wypełniając obowiązek każdego przedsiębiorcy, skarżąca powinna zachować tzw. "ostrożność kupiecką" - szczególnie z nowymi kontrahentami i w branży, w której nie posiadała doświadczenia. Zrealizowano przy tym zdarzenia na kwoty niższe od typowych cen rynkowych, rezygnując z zawarcia jakiejkolwiek umowy, która stanowiłaby gwarancję realizacji zobowiązań, składając zamówienia drogą elektroniczną, dokonując płatności na podstawie faktury pro-forma, bez żadnej gwarancji, że towar zostanie dostarczony. Zachowanie skarżącej było obarczone brakiem należytej staranności. Strona nie zachowała wszystkich możliwych środków ostrożności, które wymagane są od podmiotów działających w branży szczególnie wrażliwej pod kątem możliwości wystąpienia nieprawidłowości. Tym bardziej, będąc podmiotem bez doświadczenia na rynku obrotu telefonów komórkowych, winna wykazać się podwyższoną starannością, uzasadnioną ilością przestępczych zdarzeń towarzyszących obrotowi tym towarem”.

Wyrok w sprawie I FSK 692/20 jest prawomocny od dnia 28 września 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 10 z października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 229/08 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z maja 2008 r. w przedmiocie odmowy przesłania pełnomocnikowi podatnika kserokopii pisma Urzędu Kontroli Skarbowej w B., w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie, 2. stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3. zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Fakt, iż postanowień art. 178 ustawy Ordynacja podatkowa (dającego stronie uprawnienie do wglądu do akt sprawy) nie stosuje się do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny oznacza, że organ podatkowy został uprawniony do wyłączenia takich dokumentów. Wyłączenie dokumentów nie odbiera im walorów dowodu w postępowaniu podatkowym. Odnosi się bowiem tylko do prawa strony do wglądu do tychże dokumentów. Z treści art. 179 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa można wyprowadzić wniosek, iż organ podatkowy jest umocowany do wyłączenia z akt sprawy dokumentów ze względu na interes publiczny. Skoro zatem uprawnienia organu podatkowego rozciągają się tak daleko, bowiem można z akt sprawy wyłączyć cały dokument, to zasadne wydaje się przyjęcie wniosku o możliwości pozbawienia dostępu strony tylko do części informacji ujętej w takim dokumencie. Patrząc z perspektywy art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej działanie takie jest w zasadzie obligatoryjne, zaś granica niezbędnego ograniczenia prawa strony oscyluje wokół kryterium osiągnięcia celu w postaci ochrony interesu publicznego”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 229/08 jest prawomocny od dnia 13 listopada 2008 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 10 z października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 29/14 ze skargi P. G. O. Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z grudnia 2013 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z października 2013 r., 2. stwierdził, że decyzje wymienione w pkt 1 nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz strony skarżącej P. G. O. Spółka z o.o. w B. kwotę 5.617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd stanął na stanowisku, że: „Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów. Istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać odrębnie dla każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego wysokości”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 29/14 jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2014 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 10 z października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 233/19 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z kwietnia 2019 r. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok.

Sąd stwierdził, że: „Dla powstania obowiązku podatkowego od nowo powstałych obiektów wystarczy jedna z dwóch wskazanych przez ustawodawcę okoliczności: albo budowa została zakończona, albo przed zakończeniem budowy rozpoczęto użytkowanie obiektu”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 233/19 jest prawomocny od dnia 7 września 2019 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 4 z października 2020 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

 - z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 782/18 oddalający skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z października 2018 r. w przedmiocie zwolnienia od poniesienia części kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Sąd stwierdził, że: „Orzekanie na podstawie art. 267 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), a więc w ramach uznania administracyjnego, nie oznacza jednak wyłącznie sprawdzenia bilansu wydatków i dochodów, zaś postanowienie wydane na tej podstawie nie jest efektem matematycznego wyniku. Orzekając na podstawie art. 267 k.p.a., w tym uwzględniając interes społeczny (art. 7 k.p.a.) jako element orzekania na podstawie uznania, organ ma obowiązek uwzględnić szerszy kontekst sytuacji strony.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 782/18 jest prawomocny od dnia 9 lipca 2019 roku.

- z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 301/19 ze skargi Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z kwietnia 2019 r. w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżone postanowienie, 2. zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. kwotę 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem Sądu: „Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego wymaga uwzględnienia skutków, jakie dla możliwości zastosowania uznanych za niekonstytucyjne przepisów art. 64 § 1 pkt 4, art. 64 § 6 i art. 64 § 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 31/14”.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 301/19 jest prawomocny od dnia 8 października 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 230 z dnia 1 października 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 869/19 oddalający skargę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wdrożenia procedury zapobiegającej szerzeniu się odry u pracowników.

Sąd stwierdził, że stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 11 maja 2005 r. III CK 652/04, Lex nr 151668) zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony zdrowia pracowników przed chorobą zakaźną.

Wyrok w sprawie II SA/Bk 869/19 jest prawomocny od dnia 28 marca 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 229 z dnia 30 września 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 478/20 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję organu I instancji oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „w przypadku pozorności, o jakiej mowa w art. 199a § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa (dalej o.p.), musi wystąpić tożsamość stron czynności prawnej pozornej i ukrytej pod czynnością pozorną. Z normy art. 199a § 2 o.p., powołując się na pozorność czynności, nie można wywodzić skutków prawnych w stosunku do czynności następującej po czynności uznanej za pozorną, dokonanej na rzecz osoby trzeciej przez beneficjenta umowy uznanej za pozorną. Pozorność czynności w rozumieniu art. 199a § 2 o.p. występuje bowiem wówczas, gdy strony tej czynności stwarzają pozór dokonania jednej czynności prawnej, a w rzeczywistości dokonują innej czynności prawnej. Obie te czynności mają zatem miejsce między tymi samymi stronami”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 228 z dnia 29 września 2020 roku przytoczono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 237/20 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany lasu na użytek rolny, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty Ł. 2. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

 „W ocenie sądu, gdy stosowanie normy prawnej ma skutkować ograniczeniem w swobodnym korzystaniu z konstytucyjnego prawa własności organ administracji publicznej ze szczególną wnikliwością winien rozpatrzyć wszystkie argumenty podnoszone przez stronę, negującą celowość takiego ograniczenia jej praw. Ten wymóg nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku decyzji z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, która podejmowana jest w ramach uznania administracyjnego. W ocenie organu w rozpoznawanej sprawie tak się nie stało, co narusza również normę art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

- z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 14/17 ze skargi na uchwałę Rady Powiatu z dnia 7 września 2016 nr XXIV/171/2016 w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu i zwrotu kosztów podróży służbowych, w którym Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej treści § 2 ustępu 1 i ustępu 2; 2. zasądził od Rady Powiatu  na rzecz skarżącego zwrot części poniesionych kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „1. Diety należą się radnemu za uczestnictwo w pracach organów powiatu, a nie z tytułu samego faktu bycia radnym. Jeżeli radny nie wypełnia obowiązku udziału w pracach organów powiatu np. z powodu nieobecności, to diety mu nie przysługują. 2. Ustalając dietę w formie miesięcznego ryczałtu, rada powiatu powinna określić zasady potrącania diet w całości (a nie w części) za niestawiennictwo radnego, bądź nie branie udziału w posiedzeniach organów powiatu lub innych czynnościach wynikających ze sprawowania mandatu radnego. 3. Uchwała, której przedmiotem jest ustalenie zasad przyznawania wysokości diet radnym, stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w dzienniku urzędowym”.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 1643/17 uchylił zaskarżony wyrok i odrzucił skargę.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 227 z dnia 28 września 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 172/20 oddalający skargę na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Medycznego w B.  w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Sąd stwierdził, że: „przedłożone przez skarżącego zaświadczenie MOPR z dnia [...] października 2019 r. nie dotyczy jego sytuacji dochodowej i majątkowej, a jedynie stwierdza, że skarżący nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej MOPR. Nie jest to zatem zaświadczenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: P.s.w.n.), co zasadnie ustaliły organy obu instancji. W takiej sytuacji warunkiem przyznania świadczenia socjalnego, stosownie do wyżej cytowanego art. 88 ust. 5 P.s.w.n., jest wykazanie, że przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej skarżącego są uzasadnione oraz jednoczesne udokumentowanie źródła swojego utrzymania.

„Sąd zauważa, że skoro skarżący nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej MOPR, to logiczne jest, że MOPR nie posiada informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej skarżącego, co uzasadnia brak legitymowania się przez skarżącego zaświadczeniem, o którym mowa w art. 88 ust. 4 P.s.w.n.”
Ponadto Sąd ocenił, że trudno uznać „złożone przez skarżącego oświadczenie, że utrzymuje się z pożyczonych pieniędzy oraz wydruk salda jego konta bankowego, za udokumentowanie źródła jego utrzymania. Podkreślić przy tym należy, że ustawodawca wyraźnie wskazał w tym względzie na konieczność udokumentowania ww. okoliczności, a nie jedynie jej uprawdopodobnienie. Udokumentowaniem źródła utrzymania skarżącego, w świetle złożonego przez niego oświadczenia z dnia [...] grudnia 2019 r., mogłaby być umowa pożyczki zawarta pomiędzy nim, a znajomym, której jednak skarżący nie złożył. W konsekwencji skoro skarżący nie przedłożył żadnego dokumentu poświadczającego źródło jego utrzymania, słusznie organy stypendialne obu instancji odmówiły mu przyznania wnioskowanych świadczeń, na zasadzie art. 88 ust. 4 i 5 P.s.w.n.”

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” nr 9 z września 2020 roku powołano następujące orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

– wyrok z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 266/17 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądził od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem składu orzekającego: „Wynikający z art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), obowiązek udokumentowania otrzymania darowizny pieniężnej dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem bankowym wprowadzono jedynie po to, aby podatnicy nie mogli powoływać się na rzekome (fikcyjne) kwoty uzyskane z darowizn od najbliższych członków rodziny np. w postępowaniach dotyczących tzw. nieujawnionych źródeł przychodów. Ustanowiony przepisem art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny”.

Orzeczenie jest prawomocne od 11 lipca 2019 roku.

– wyrok z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 183/17 oddalający skargę na decyzję w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Sąd stwierdził, że „Brak jest uzasadnienia, aby art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn można było interpretować w ten sposób, iż wpłata "własna" obdarowanego stanowi udokumentowanie otrzymania darowizny”.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II FSK 2377/17 uchylił zaskarżony wyrok w całości i uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego kwotę 3864 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

– wyrok z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 660/19  ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z września 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2015 r., w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z maja 2019 r., 2. zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz skarżącego kwotę 17.102 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem Sądu: „Skoro towar został rzeczywiście zakupiony przez skarżącego, został do niego dostarczony oraz zweryfikowany pod względem ilościowym i jakościowym, organ winien obiektywnie wskazać, jakie przesłanki powinny skłonić stronę do powzięcia podejrzeń, że kwestionowane transakcje powinny wzbudzić jej podejrzenia. Wskazać w tym miejscu należy, że prawa podatnika nie mogą ucierpieć, wskutek tego, że w łańcuchu dostaw, którego część stanowią sporne transakcje - o czym podatnik ten nie wie lub nie może wiedzieć - inna transakcja, wcześniejsza lub późniejsza w stosunku do tej, która została dokonana przez niego, stanowi oszustwo w zakresie VAT. Kontrahenci podatnika zostali przez niego dokładnie zweryfikowani, a przeprowadzone transakcje nie wyróżniały się niczym spośród innych transakcji”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 9 z września 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 551/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017 po wznowieniu postępowania, w którym Sąd: 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. zasądził od  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżących solidarnie zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd stwierdził, że: „Z akt sprawy można wyprowadzić wniosek, że organ pierwszej instancji zaniedbał swoje obowiązki bieżącej, należytej weryfikacji składanych przez skarżących informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek składanych przez podatnika, w wyniku którego zaniedbania, mimo posiadania wiedzy o istnieniu budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez 2016 i 2017 r. budynek ten nie był opodatkowany. Po blisko dwóch latach organ pierwszej instancji spostrzegł swój błąd i poprzez procedurę wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa starał się go naprawić, co nie może być uznane za skuteczne”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 551/19 jest prawomocny od dnia 4 lutego 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dziennikach: „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna” nr 185 z dnia 22 września 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 231/20 ze skargi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na uchwałę Rady Miasta z dnia 15 stycznia 2020 r. nr XIX/298/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, w którym Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądził od Rady Miasta na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Sąd uznał, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Sąd podkreślił, że „celem przedmiotowej regulacji, nie jest bezwzględna ochrona stosunku pracy, bezwarunkowe, absolutne zabezpieczenie radnego przed utratą pracy, gdyż stawiałoby to radnego ponad prawami innych pracowników będących w tożsamej sytuacji i pozbawiało pracodawcę możliwości rozwiązania stosunku pracy z radnym. Jej celem jest natomiast zagwarantowanie radnemu swobodnego sprawowania mandatu. Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy by nie doszło, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego, i tylko w tym zakresie rada posiada kompetencję do wydania decyzji odmownej”.

Wyrok nie jest prawomocny

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 211 z dnia 9 września 2020 roku omówiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I FSK 653/16 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 1199/15, w którym Sąd I instancji oddalił skargę.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi Gminy Miasta S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług uznał, że: „w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) doprecyzowano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz w pkt 1 do 7 wymieniono czynności, które stanowią dostawę towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Wśród nich nie wymieniono zamiany nieruchomości, co oznacza, że do tej czynności mają zastosowanie ogólne wymogi przewidziane dla dostawy towarów, wśród których najistotniejsze nie jest jednak zachowanie warunków oraz form określonych przepisami prawa, lecz rozporządzanie towarami jak właściciel (art. 5 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 u.p.t.u.). Sąd wyjaśnił, że za „dostawę towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. należy uznać takie przeniesienie prawa do rozporządzania towarem, które z prawnego punktu widzenia przenosi na nabywcę prawo własności lub prawo umożliwiające nabywcy rozporządzanie (dysponowanie) towarem prawie jak właściciel”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 1199/15 jest prawomocny od dnia 16 lipca 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Gazeta Podatkowa” nr 71 z dnia 3 września 2020 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 223/20 oddalający skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sąd uznał, że: „Skoro mocą zawartej ugody sądowej na podatnika został nałożony obowiązek zapłaty zobowiązania o charakterze odszkodowania w związku ze szkodą majątkową związaną z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytułu wad wykonanej usługi budowlanej. W kontekście art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. należy wskazać, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik. Nie ma zatem możliwości przenoszenia tego ryzyka na budżet państwa, zwłaszcza wówczas gdy nie dochowano należytej staranności w trakcie realizacji umowy z kontrahentem”.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 3 z września 2020 roku powołano następujące orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- wyrok z dnia 11 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 247/19 oddalający skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie rozpatrzenia zarzutów do postępowania egzekucyjnego.

Skład orzekający w sprawie stanął na stanowisku, że: „Nie można się zgodzić z poglądem, że konieczność zachowania równowagi w uprawnieniach małżonka w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i postępowaniu cywilnym wymaga przyznania małżonkowi zobowiązanego uprawnienia do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”

Wyrok jest prawomocny od 3 grudnia 2019 roku.

- postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 roku o sygnaturze akt I SA/Bk 177/20 w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Nadleśnictwa N. w N.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2016, w którym Sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Sąd uznał, że: „nierozpoczęcie biegu terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli więc stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa następuje skutek wynikający z tej normy prawnej.” Strona nie uchybiła terminowi na uzupełnienie braków formalnych skargi, który oficjalnie nie rozpoczął biegu, dlatego wniosek o przywrócenie terminu podlegał odrzuceniu, a dokonane przez nią czynności zostały uznane za skuteczne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” nr 8 z sierpnia 2020 roku powołano następujące orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- postanowienie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 33/16 odrzucające skargę na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie niedrożności kanalizacji w związku ze świadczoną usługą w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

Sąd stwierdził, że skarżący złożył skargę na bezczynność władz gminy Z. w przedmiocie niedrożności kanalizacji, jednak faktycznie zaskarżył niewywiązywanie się przez Burmistrza z wykonywania umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Taki przedmiot sprawy nie należy do właściwości sądów administracyjnych.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 26 lipca 2016 r.

- wyrok z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 1206/16 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r., w którym Sąd uchylił decyzje organów administracji I i II instancji.

Skład orzekający stanął na stanowisku, że „Nie można wymagać od podatnika obowiązku sprawdzania wszystkich dotychczasowych uczestników obrotu towarem będącym w jego zainteresowaniu handlowym. Wiedza o partnerach biznesowych kontrahenta podatnika jest wrażliwym tematem i często - przedmiotem skwapliwe strzeżonej tajemnicy handlowej. Już z tego powodu jako zbyt daleko idące jawi się oczekiwanie, że w każdym przypadku podatnik będzie śledził dotychczasową drogę towarów, które ma zamiar nabyć. Brak jest racjonalnych przesłanek do nakładania na podatnika obowiązku szczegółowego badania, z jakiego źródła pochodzi każdy z telefonów nabywany bezpośrednio od danego kontrahenta. Nawet wiedza o tym, że telefony stały się w ostatnim czasie towarem wrażliwym, wykorzystywanym szeroko do wyłudzeń podatku od towarów i usług, nie uzasadnia takich oczekiwań. Zwłaszcza, że wobec bezpośredniego kontrahenta - wystawcy kwestionowanych faktur, podatnik nie miał podejrzeń co do rzetelności tego podmiotu, uzyskując o nim dane rejestracyjne”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 8 z sierpnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 626/19 oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2019.

Sąd stwierdził, że: „Nieruchomość pozostaje związana z działalnością gospodarczą osoby fizycznej, jeżeli jest elementem przedsiębiorstwa lub może być uznana za związaną z tym przedsiębiorstwem i  jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej lub - biorąc pod uwagę cechy faktyczne tej nieruchomości i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej - może być wykorzystywana na ten cel”. Sąd podkreślił, że sam fakt posiadania budowli, gruntu lub budynku przez przedsiębiorcę wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej w przedmiocie opodatkowania nieruchomości, nawet jeśli działalność taka nie jest prowadzona w danym momencie.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 626/19 jest prawomocny od dnia 22 lutego 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 8 z sierpnia 2020 roku przytoczono wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawach o sygn. akt I SA/Bk 677/19 i I SA/Bk 700/19, w których wyrokami (odpowiednio) z dnia 28 stycznia oraz 18 marca 2020 r. oddalono skargi na decyzje Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok.

Sąd rozpoznając powyższe sprawy stanął na stanowisku, że: „Dokonać wymiany udziałów mogą jedynie spółki kapitałowe wpisane do właściwego rejestru, bowiem dopiero z chwilą takiego wpisu następuje skuteczne objęcie udziałów w spółce i powstaje możliwość ich rozporządzania. Oznacza to, że art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący skutki podatkowe »wymiany udziałów«, nie może mieć zastosowania w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w przedmiotowych sprawach, kiedy to w grę wchodzi objęcie udziałów w spółce w organizacji w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o.”.

Wyroki nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 195 z dnia 21 sierpnia 2020 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 275/20 ze skargi Prokuratora Rejonowego w H. na uchwałę Rady Gminy Białowieża  z dnia 22 marca 2018 r. nr XLIII/210/18 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w którym Sąd stwierdził nieważność § 2 ustęp 3 oraz § 3 ustęp 3 i 4 zaskarżonej uchwały.

Sąd uznał, że: „przyjęcie innego, niż przewidziany w ustawie, sposobu obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż jest wykroczeniem poza przyznane ustawą kompetencje. Stanowi niedopuszczalną modyfikację regulacji ustawowej. Nieuprawnione jest zatem użycie w uchwale rady gminy pojęcia »rok kalendarzowy«, gdyż modyfikuje treść ustawowego pojęcia »rok« jako okresu pobierania opłaty, określonego w art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Początek roku kalendarzowego zawsze przypada na 1 stycznia i nie musi się pokrywać z początkiem zajęcia pasa drogowego.”

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 193 z dnia 19 sierpnia 2020 roku omówiono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 256/19 oddalającym skargę Sp. z o.o. w B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie rozliczenia wpłaty z dnia 3.07.2018 r. na poczet odsetek od należności głównej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.

Sąd uznał, że: „Odpowiedzialność organu za opóźnienie w wydaniu decyzji miałaby miejsce w sytuacji, gdyby można było wykazać brak działania ze strony organu czy też nieuzasadnioną przewlekłość w działaniu, a następnie związek takiego zachowania organu z powstałym opóźnieniem. Również korzystanie przez stronę z przewidzianych prawem możliwości proceduralnych dla obrony swego interesu prawnego w ramach prowadzonego postępowania nie może prowadzić do niekorzystnych dla niej skutków w zakresie przypisania jej przyczynienia się do opóźnienia w wydaniu decyzji.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

- z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 432/08 oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2004 r.
Zdaniem Sądu: „Z przepisów art. 190 i art. 289 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (dalej: o.p.) nie wynika, aby organ miał obowiązek poinformować stronę postępowania o danych personalnych świadka, którego zamierza przesłuchać. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 190 § 1 i art. 289 § 1 o.p. dotyczy jedynie miejsca i terminu przeprowadzenia m.in. dowodu z zeznań świadka. Zawiadomienie takie nie jest przy tym tożsame z wezwaniem w rozumieniu art. 155 o.p.”

Wyrok jest prawomocny od dnia 12 maja 2010 roku.

- z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 1220/13 oddalającym skargę Sp. z o.o. w B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej.

Sąd stwierdził, że: „stanowiący podstawę prawną zaskarżonego postanowienia przepis art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej powoływana jako: ”o.p.”), wbrew twierdzeniom Skarżącej, mógł mieć zastosowanie w prowadzonym przez organy celne postępowaniu w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych. Z art. 8 ustawy z dnia 1 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm., dalej powoływana jako „u.g.h.”) wynika bowiem wprost, że do postępowań określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Również wbrew zarzutowi Skarżącej, czynność związana z poddaniem automatu do gier - przez podmiot eksploatujący - badaniu sprawdzającemu, wynikająca z obowiązku nałożonego przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 23 „b” ust. 1 u.g.h., mieści się w katalogu czynności objętych możliwością nałożenia kary porządkowej w przypadku bezzasadnej odmowy jej wykonania. Z przepisu art. 262 § 1 pkt 2 o.p. wynika bowiem, że możliwość ukarania między innymi strony postępowania, karą porządkową została przewidziana za bezzasadną odmowę złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności. Obowiązek poddania automatu do gier badaniu, nałożony na podstawie art. 23 „b” ust. 1 ustawy o grach hazardowych, jest właśnie inną czynnością dowodową, o jakiej mowa w art. 262 § 1 pkt 2 o.p.”

Wyrok jest prawomocny od dnia 18 listopada 2016 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 150/20 ze skargi Sp. z o.o. w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2019 r. nr 169/XVI/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Łomża przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i  sposobu rozliczenia ich wykorzystania, w którym Sąd: 1. stwierdził nieważność § 6 ust. 10 pkt 4 zaskarżonej uchwały, 2. w pozostałym zakresie oddalił skargę, 3. zasądził od Rady Miejskiej Łomży na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.  

Sąd stwierdził, że: „kompetencja ustawowa nie daje uprawnienia do wskazywania w uchwale dodatkowych kryteriów czy też zmian zasad obliczania dotacji, jak i regulowania tego, co zostało już uregulowane ustawowo, modyfikowania ustawowych zasad ustalania i udzielania dotacji, czy też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Uchwała powinna nadto uwzględniać istniejący stan prawny, a także brać pod uwagę istotę dotacji i jej charakter.” Sąd podkreślił, że kontrolowany podmiot ma powinność sporządzenia jedynie niezbędnych zestawień i obliczeń na potrzeby kontroli, a nałożenie obowiązku sporządzania kopii dokumentacji oraz poświadczania ich za zgodność z oryginałem jest sprzeczny z prawem. Są to dodatkowe koszty dla podmiotu, które wykraczają poza ustawową delegację i nakładają nie przewidziany prawem obowiązek.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 160 z dnia 18 sierpnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 235/18 ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, w którym Sąd oddalił skargę.

Zdaniem Sądu I instancji: „Prawidłowo sporządzony operat, to operat oparty na starannie dobranych transakcjach służących jako materiał porównawczy, zawierający szczegółowo opisane, w zrozumiały i logiczny sposób, przyczyny dla których biegły konkretne transakcje przyjął lub odrzucił. Jedynie więc operat kompletny i logiczny, spełniający warunki formalne, odpowiadający przepisom prawa, a przy tym oparty na prawidłowych i rzetelnych danych stanowiących podstawę oszacowania wartości nieruchomości oraz zawierający wyczerpujące uargumentowanie wynikających z niego wniosków, może stanowić podstawę rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną.”

Wyrok w sprawie jest prawomocny od 4 sierpnia 2020 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt I OSK 3563/18 oddalił skargę kasacyjną oraz oddalił wniosek Gminy o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 7 z lipca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 1798/17 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2014 r.

Sąd stwierdził, że postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron i należycie umocowanych pełnomocników. Ponadto, Sąd uznał, że: „Art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje szczególny przypadek samoistnego powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia faktury wykazującej kwotę podatku od towarów i usług. Obowiązek ten przyjmuje charakter sankcyjno-prewencyjny, mający zapobiegać nadużyciom w systemie VAT (ang. value added tax – podatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług) i należy stosować go z uwzględnieniem analizy, czy zaistniała sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury, o której mowa w tym przepisie, niesie za sobą ryzyko obniżenia wpływów z tytułu podatków, zaś niezależnie od tego, czy w sprawie zaistniał obrót będący podstawą opodatkowania VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu, każdy wystawca takiej faktury powinien liczyć się z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku”.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 1798/17 jest prawomocny od dnia 10 lipca 2018 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 176 z dnia 29 lipca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 823/19 ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy L. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z września 2019  r. w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności, którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w części.

Sąd uznał, że brama została zamontowana po oddaniu obiektu do użytkowania i po wejściu w życie planu miejscowego z 2011 r. Została wykonana z naruszeniem ustaleń tego planu, co trafnie zostało zakwalifikowane przez organ administracji jako istotne odstąpienie od ustaleń i warunków przewidzianych w przepisach (art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane dalej: P.b.). Organ przy tym dokonał „podwójnej kwalifikacji”, bowiem wskazał, że jest to istotne naruszenie warunku pozwolenia na budowę oraz naruszenie przepisów prawa miejscowego. Niezgodność z regulacjami prawa miejscowego powoduje natomiast dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, uzasadnia kwalifikację wykonania bramy z art. 50 ust. 1 pkt 4 P.b. Po drugie, nawet gdyby postępowanie potoczyło się w kierunku istotnego odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę (jako ingerencja w projekt zagospodarowania terenu – art. 36a ust. 5 pkt 1 P.b.) – w następnej kolejności należałoby nałożyć na inwestora obowiązek przedłożenia projektu zamiennego (art. 51 ust. 1 pkt 1 P.b.). To zaś wiązałoby się z koniecznością oceny tego projektu z punktu widzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 35 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 in fine P.b.). Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 9 P.b., ogrodzenia zostały przez ustawodawcę zaliczone do urządzeń budowlanych. Jako ogrodzenie zatem należy zakwalifikować omawianą bramę wjazdową.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 823/19 jest prawomocny od dnia 13 czerwca 2020 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 146 z dnia 29 lipca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 409/18 ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z maja 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd stwierdził, że organ administracji wadliwie zastosował § 1 art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) o brzmieniu: „W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.” Użyte przez ustawodawcę sformułowanie - "w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania" (a nie od dnia doręczenia decyzji) nie może bowiem oznaczać czasu sprzed daty rozpoczynającej bieg terminu do wniesienia odwołania. Aby zatem można było się powołać na unormowanie wynikające z art. 127a § 1 k.p.a., jak to czyni organ odwoławczy, należało najpierw ustalić kiedy w rozpoznawanej sprawie rozpoczął bieg terminu do wniesienia odwołania.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 409/18 jest prawomocny od dnia 6 listopada 2018 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 7 z lipca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 658/19 ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z września 2019 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 rok, w której Sąd oddalił skargę.

Sąd stwierdził, że w przypadku nieruchomości będących elektrowniami wiatrowymi przedmiotem opodatkowania jest cały obiekt, na który składają się takie elementy jak: część budowlana czyli fundament i wieża oraz elementy techniczne: wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. Sąd powołał się na wyrok o sygn. akt II FSK 2983/17 Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygający spór co do przedmiotu sprawy oraz orzecznictwo wspomnianego Sądu przedstawiające ten pogląd prawny. Sąd podkreślił, że: „ustawodawca podatkowy powiązał podstawę opodatkowania nie tylko z wartością przyjmowaną jako podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ale nadto unormował m.in. także sytuację podatników, gdy od budowli lub ich części, nie dokonują odpisów amortyzacyjnych (art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Wówczas podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.”

Wyrok w sprawie nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 135 z dnia 14 lipca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 405/20 ze skargi K. Sp. z o.o. w B. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z lutego 2020 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której Sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd stwierdził, że zainteresowanym w rozumieniu art. 14b. § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej o.p.) jest „każda osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia i/lub ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej może być wyłącznie osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny, mogący powodować określone konsekwencje w zakresie prawa podatkowego. Wynika to z tej części przepisu art. 14b § 1 o.p., w której stanowi się, że interpretację wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego (w jego indywidualnej sprawie)”. Sąd podkreślił, że: „Z uwagi na specyfikę podatku od towarów i usług, zainteresowanym w otrzymaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego może być podatnik tego podatku, zarówno w zakresie jego podatku należnego, jak i podatku naliczonego.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” nr 140 z dnia 17 czerwca 2020 roku - Poradnik Prenumeratora nr 6 „Jak załatwiać sprawy w Urzędzie i Sądzie” przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 387/06 oddalający skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok.

Sąd stanął na stanowisku, że „za lekkie niedbalstwo należy uznać takie zachowanie się żony skarżącego, przy wspólnym wnoszeniu odwołania z mężem w sprawie podatkowej, która funkcjonując w normalnych warunkach, nie podejmuje jakichkolwiek czynności, aby upewnić się (np. poprzez zadanie pytań, dociekanie), czy stosowne pismo (odwołanie) zostało przez męża wysłane na poczcie. Nawet zaistnienie lekkiego niedbalstwa, wskazuje na brak możliwości uznania, iż wnioskujący podatnik uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej.”

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 387/06 jest prawomocny od dnia 13 lutego 2007 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” nr 5 z maja 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 116/20 oddalający skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności za osobę prowadzącą działalność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okresy od 08.2010 r. do 02.2011 r. oraz Fundusz Pracy za okresy od 03.2010 r. do 02.2011 r. i odmowa umorzenia należności z tytułu wskazanych składek osoby ubezpieczonej będącej równocześnie płatnikiem tych składek.

Sąd stwierdził, że „przesłanki całkowitej nieściągalności stanowią zamknięty katalog sytuacji, w których można uznać, że ma miejsce całkowita nieściągalność należności z tytułu składek. Należy zaznaczyć, że spełnienie którejkolwiek z przesłanek automatycznie nie powoduje podjęcia decyzji o umorzeniu należności, ponieważ przepisy art. 28 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają jedynie warunki, w których zaległości mogą być umorzone. Nie oznacza to, że spełnienie jednego z tych warunków skutkuje umorzeniem należności.”
Sąd podkreślił, że organ administracji może umorzyć należności z tytułu składek jeśli skarżący wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie ich opłacić, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny. Dotyczy to przypadków szczególnie trudnych, a organ powinien określić czy sytuacja ma charakter stały czy pogłębiający się. Sąd wyjaśnił, że działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy, co oznacza, że jest to działalność nastawiona na osiąganie zysku, co nie musi jednocześnie przekładać się na osiąganie dochodu. Taka aktywność może nie przynosić zysku, a nawet powodować straty, a mimo to pozostaje działalnością zarobkową. Założenie tego typu biznesu powinno być poprzedzone planem finansowym i wnikliwą analizą rynku w danej branży. Osoba podejmująca się takiego zarobkowania powinna wcześniej określić swoje możliwości finansowe, a nie płacąc składek na ubezpieczenie społeczne w terminie, liczyć się z tym, że będzie musiała je zapłacić wraz z odsetkami.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 2 z czerwca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 218/19 ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

Sąd stwierdził, że pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym w 2018 r. wystąpiły szkody w uprawach, spowodowane suszą lub powodzią, przysługuje jego każdoczesnemu właścicielowi (bez względu na to, czy obecny posesjonat był współwłaścicielem gospodarstwa rolnego za życia poprzedniego gospodarza), jeżeli spełnia on warunki określone w § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 ze zm.). Sąd podkreślił, że wyżej wskazana pomoc jest przypisana do konkretnej nieruchomości i związana z powstałymi na niej szkodami, nie zaś do osoby. Sąd dodał, że datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi i to od tej daty można miarodajnie ocenić zaistnienie przesłanek co do udzielenia pomocy finansowej, a nie od momentu wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 218/19 jest prawomocny od dnia 17 września 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 122 z dnia 26 maja 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 72/20 oddalający skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu w przedmiocie kary pieniężnej.

Sąd stwierdził, że bezsporne są okoliczności faktyczne sprawy. Przepis art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) stwarza domniemanie odpowiedzialności osoby wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.
Sąd stanął na stanowisku, że bez znaczenia są okoliczności, w jakich doszło do powstania naruszeń, gdyż co do zasady, to na podmiocie odpowiedzialnym ciąży obowiązek wykazania okolicznościami sprawy i dowodami, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Skład orzekający podkreślił, ze winny to być obiektywne przeszkody nieprzewidywalne. Nie mieści się w nich brak nadzoru osoby odpowiedzialnej za transport w przedsiębiorstwie nad środkiem transportu i brak kontroli przebiegu czynności transportowych.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 98 z dnia 21 maja 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 21/20 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej, w którym Sąd: 1. zobowiązał Prezydenta Miasta B. do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od zwrotu akt organowi; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, lecz nie miała ona, miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddalił skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądził od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania.

Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej został sformułowany jako "żądanie przesłania kopii dokumentów" w zakresie w jakim dotyczą one konkretnej działki - przyjąć należy, że żądanie dotyczy całości treści tych dokumentów w zakresie, w jakim dotyczą tej konkretnej działki. Sąd podkreślił, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez przesłanie kopii określonych dokumentów różni się od wniosku o przekazanie konkretnych danych czy informacji wynikających z dokumentów. Sąd dodał, że informacja publiczna zawarta na konkretnym nośniku (np. jak w sprawie niniejszej na dokumentach urzędowych) może zostać udostępniona przez udostępnienie nośnika (dokumentu) w wersji zanonimizowanej, a więc bez konieczności wydawania odrębnej decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia zanonimizowanych danych z uwagi na ochronę tajemnic ustawowo chronionych, jeśli nie niweczy pożądanego przez stronę rezultatu w postaci uzyskania informacji przez nią zawnioskowanych. W takim przypadku organ powinien załatwić całość wniosku, tzn. udostępnić treść tego dokumentu (w formie kopii) z ujawnionymi informacjami publicznymi w zakresie, w jakim odnoszą się ściśle do żądania strony.

W ocenie sądu w omawianej sprawie organ był zobowiązany, udostępnić skarżącemu zawnioskowane kopie dokumentów bez zanonimizowania znajdujących się w nich informacji publicznych – sygnatur spraw, co nie nastąpiło w terminie ustawowym 14-dniowym przewidzianym na udzielenie informacji publicznej (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Dlatego organ pozostawał w bezczynności w tym zakresie od momentu złożenia wniosku (styczeń 2020 r.) do chwili wniesienia skargi (luty 2020 r.) oraz pozostaje w tej bezczynności na dzień orzekania przez sąd, co uzasadniało sformułowanie zobowiązania.

W związku z powyższym bezczynność organu wystąpiła, bowiem nie udostępniono informacji publicznej w pełnym wymaganym zakresie w ustawowym terminie, ale nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. Dlatego orzeczono na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 oraz § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 5 z maja 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 210/19 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że w stanie prawnym obwiązującym w 2014 roku organ podatkowy mógł nie uwzględnić skutków podatkowych tylko tych czynności, które uznał za pozorne (art. 199a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dalej o.p. w związku z art. 83 § 1 ustawy Kodeks cywilny), natomiast nie mógł tego uczynić w przypadku, gdy czynności uznawał za ważne i skuteczne prawnie. Sąd podkreślił, że organ podatkowy badając czynność prawną nie powinien kierować się samą jej nazwą, ale przede wszystkim analizować ją przez pryzmat poszczególnych postanowień umownych, okoliczności, w jakich została zawarta – po to, aby odtworzyć jej rzeczywistą treść, a w ślad za tym, jakiej czynności prawnej dokonały strony. Ponadto, Sąd zauważył, że organ odwoławczy, zmieniając podstawę rozstrzygnięcia z przepisu art. 199a § 1 o.p na art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 o.p. naruszył zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 210/19 jest prawomocny od dnia 16 sierpnia 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 83 z dnia 29 kwietnia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 3/20 ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie informacji publicznej, w której Sąd zobowiązał organ administracji do podjęcia czynności.

Sąd stwierdził, że fakt zarchiwizowania faktur nie może stanowić przeszkody w fizycznym udostępnieniu ich kopii stronie, a nadto nie nadaje takiej informacji charakteru informacji przetworzonej. Sąd wyjaśnił, że w danej sprawie występowały dwa podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej, a organ administracji mógł wskazać na podmiot odpowiedzialny za realizację zadania publicznego dotyczącego opieki nad zwierzętami jako właściwy do udzielenia informacji publicznej w danym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 76 z dnia 31 marca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 246/12 oddalający skargę Miasta B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Sąd stwierdził, że przyznanie decyzją administracyjną w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej uznać należy za odpłatną dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla uznania, że miała miejsce dostawa towarów wystarczy bowiem że podmiot będzie miał możliwość dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem (własność ekonomiczna).

Miasto podejmując decyzję o tym czy przychylić się do wniosku właścicieli wywłaszczonej nieruchomości i przyznać nieruchomość zamienną, kieruje się zasadą swobody wyboru, charakterystyczną dla stosunków cywilnoprawnych. Swoboda ta wskazuje na autonomię podejmowania decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej rozumianej jako wszelkiego rodzaju działalność producentów, handlowców lub usługodawców, również, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wyrok w sprawie jest prawomocny od dnia 21 lutego 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 1 z marca 2020 roku powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 597/18 oddalający skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej.

Okoliczności wskazują jednoznacznie, że Skarżący nie miał problemów z dotarciem do dokumentów S. Sp. z o.o., w tym ksiąg rachunkowych, natomiast świadomie ograniczał ten dostęp dla Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego twierdząc, że nie są one związane z zakresem prowadzonej kontroli celno-skarbowej. O tym, że Skarżący miał dostęp do dokumentów świadczy też fakt, że wybiórczo podchodził do wezwań kierowanych przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego i przedstawił wydruki tylko niektórych kont ksiąg rachunkowych. Zachowanie Skarżącego nie wskazywało również na brak wiedzy w kwestiach poruszanych w wezwaniach. W toku kontroli Skarżący czasem informował o udzieleniu odpowiedzi w i późniejszym terminie niż zakreślony w wezwaniu, jednak nigdy nie argumentował tego brakiem wiedzy. Z powyższych okoliczności trudno wysnuć inny wniosek niż ten, że Skarżący nie wskazał przesłanek uzasadniających uchylenie postanowienia nakładającego karę porządkową.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 3 z marca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 19/18 ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nienadania biegu odwołaniu od decyzji o zwolnieniu ze służby, w którym Sąd odrzucił skargę.

Sąd stwierdził, że skoro przedstawiona na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z 2016 roku, propozycja zatrudnienia pozostaje w sferze podległości służbowej (art. 5 pkt 2 ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), nie ma ona cech ani decyzji administracyjnej, ani aktu lub czynności dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, to nie toczy się odnośnie tej propozycji postępowanie administracyjne zakończone aktem władczym - decyzją, od której przysługiwałoby odwołanie. Sąd podkreślił, że o bezczynności można mówić wyłącznie wówczas, gdy po stronie organu występuje niedziałanie w sytuacji prawnego obowiązku działania w sprawie z zakresu administracji publicznej podlegającej kognicji sądu administracyjnego.

Wyrok w sprawie II SAB/Bk 19/18 jest prawomocny od dnia 18 sierpnia 2018 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 3 z marca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie I SA/Bk 210/19 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu CelnoSkarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.
Sąd stwierdził, że zasada dwuinstancyjności postępowania w tej sprawie została naruszona, a organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, powinien uwzględnić zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. (art. 199a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa dalej o.p.) Sąd podkreślił, że rzeczywista wola stron ma pierwszeństwo przed zapisami porozumienia i organ podatkowy nie może ograniczać się tylko do zbadania tekstu umowy. Co więcej, w stanie prawnym obwiązującym w 2014 roku organ podatkowy mógł nie uwzględnić skutków podatkowych tylko tych czynności, które uznał za pozorne (art. 199a § 2 o.p. w związku z art. 83 § 1 ustawy Kodeks Cywilny), natomiast nie mógł tego uczynić w przypadku, gdy czynności uznawał za ważne i skuteczne prawnie.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 210/19 jest prawomocny od dnia 16 sierpnia 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Kurier Poranny” nr 52 z dnia 16 marca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 88/20 oddalający skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku nr XVI/258/19 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania. Sąd stwierdził, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania obywateli wobec prawa. Ulga dotyczyła tylko osób zamieszkałych w strefie płatnego parkowania, a art. 32 Konstytucji dopuszcza równe traktowanie osób w ramach jednej kategorii.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Gazeta Współczesna” nr 52 z dnia 16 marca 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 88/20 oddalający skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku nr XVI/258/19 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania. Sąd stwierdził, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania obywateli wobec prawa. Ulga dotyczyła tylko osób zamieszkałych w strefie płatnego parkowania, a art. 32 Konstytucji dopuszcza równe traktowanie osób w ramach jednej kategorii.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 58 z dnia 10 marca 2020 roku przytoczono wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawach o sygnaturze akt II SA/Bk 853/19 i II SA/Bk 869/19 oddalające skargi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wdrożenia procedury zapobiegającej szerzeniu się odry u pracowników.

Sąd stwierdził, że stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 11 maja 2005 r. III CK 652/04, Lex nr 151668) zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony zdrowia pracowników przed chorobą zakaźną.

Orzeczenia nie są prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 z lutego 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 629/10 oddalający skargę na uchwałę Rady Powiatu w A. w przedmiocie założenia samorządowego gimnazjum publicznego.

Sąd podkreślił, że skoro uprawnienie wynikające z art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) nie ma charakteru „actio popularis” (łac. skarga obywatelska, powszechna), to nawet ewentualna sprzeczność uchwały z prawem nie dawałaby legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli uchwała nie narusza prawem chronionego interesu lub uprawnienia, które jest aktualne i realne, a nie przyszłe i niepewne.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 629/10 jest prawomocny od dnia 16 kwietnia 2011 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 41 z dnia 19 lutego 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 715/18 oddalający skargę Wspólnoty Mieszkaniowej B. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania demontażu urządzeń.

Sąd stwierdził, że ustawodawca w sposób szczególny traktuje warunki techniczne dotyczące usytuowania obiektów budowlanych. Skoro bowiem każda zmiana usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do usytuowania przyjętego w zatwierdzonym projekcie budowlanym "istotnie" narusza ten projekt (art. 36a ust. 5 pkt 1 Ustawa Prawo Budowlane), to tym bardziej niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi usytuowanie obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę "istotnie" narusza te przepisy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 35 z dnia 12 lutego 2020 roku omówiono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 225/18 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Orzeczenie jest prawomocne od dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Zdaniem składu orzekającego w powyższej sprawie obowiązek właściwego udokumentowania wydatków nie ma charakteru normatywnego, gdyż nie wynika z treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy go postrzegać w kategoriach dowodowych, jako procesowo skuteczny sposób udowodnienia poniesionych wydatków. Fakt nieudokumentowania wydatku w sposób przewidziany przez odrębne przepisy, nie oznacza jeszcze, że dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów nie może być zaliczony.

- z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 664/19 wyrok oddalający skargę Muzeum Pamięci Sybiru w B. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sąd stwierdził, że w przypadku zawarcia jednej umowy sprzedaży, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych należy ustalić w odniesieniu do łącznej wartości przenoszonych rzeczy. Tak ustaloną podstawę opodatkowania należy brać pod uwagę przy stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.).

________________________________________________________________________________________________________________


W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 6 z 31 stycznia 2020 roku powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 612/07 ze skargi Prokuratora Okręgowego w B. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zwolnienia ze służby w policji, w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

Prokuratura jest instytucją ochrony prawnej i stoi na straży praworządności. Na mocy art. 183 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Sąd stwierdził, że prokuratorowi, który nie brał udziału w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie przewidzianym dla strony, powołując się m. in. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.09.2005 r. sygn. akt II OSK 34/05.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 612/07 jest prawomocny od dnia 3 lutego 2009 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 6 z 31 stycznia 2020 roku powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 12/08 sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia po wznowieniu postępowania podatkowego podatku od nieruchomości w nowej wysokości za lata 2004-2007, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że nie można przyjąć, że dana okoliczność była nieznana organowi, który wydał decyzję, jeżeli wynikała ona z materiałów będących w dyspozycji tego organu (por. wyrok NSA z dnia 23.07.2003 r. sygn. akt III SA 2991/2001, wyrok NSA z dnia 10.02.1999 r. sygn. akt III SA 5019/1998) oraz, że wyrazy "wyjdą na jaw", użyte w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa oznaczają, że istotny jest moment ujawnienia danego dowodu lub okoliczności, czyli udostępnienia ich organowi, a nie moment faktycznego zapoznania się z nimi przez pracownika organu. (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 26.04.2000 r. sygn. akt III SA 1454/1999).

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 12/08 jest prawomocny od dnia 5 maja 2008 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 23 z dnia 29 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 321/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy S., w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 lit. a-c.

Sąd podkreślił, że minimalna odległość usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych, do których zaliczają się szkoły, przedszkola, obiekty sakralne i cmentarze, z wyjątkiem wolnostojących kapliczek, krzyży, figur i innych obiektów tej kategorii, obiekty sportowe, publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, nie mniejsza niż 20 metrów oznacza bardzo bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo z takimi obiektami (wskazywana w orzecznictwie sądów administracyjnych odległość powinna wynosić 50 – 60 metrów), co w oczywisty sposób kłóci się z koniecznością realizowania ustawowego obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu oraz tworzeniu warunków motywujących do powstrzymywania się od jego spożywania (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w szczególności w stosunku do osób małoletnich.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 1 z 28 stycznia 2020 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie I SA/Bk 151/19 ze skargi Miasta Z. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Sąd stwierdził, że podwykonawca jest to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Natomiast przez inwestora należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo inną jednostkę organizacyjną, która inicjuje podjęcie działalności budowlanej niezbędnej do realizacji zamierzonej inwestycji, przeznacza odpowiednie środki na realizację tej działalności, wykonuje lub zapewnia wykonanie opracowań i czynności wymaganych prawem budowlanym w celu przygotowania danej budowy, realizuje inwestycję lub organizuje jej realizację, a w końcowym etapie danej działalności wykonuje czynności niezbędne do podjęcia użytkowania obiektu lub obiektów wykonanej inwestycji albo przekazuje je podmiotowi, który przystąpi do ich użytkowania.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 1 z 28 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 434/06 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zobowiązań w podatku od towarów i usług za: lipiec, sierpień, wrzesień 2000 r. , w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości.

Sąd podkreślił, że od ogólnej reguły zaliczania wpłat na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności istnieje wyjątek w postaci możliwości wskazania przez podatnika, na poczet którego zobowiązania dokonywana jest wpłata. Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają formy, w jakiej to wskazanie musi nastąpić. Może to nastąpić zarówno ustnie (np. w kasie organu podatkowego), jak i pisemnie w tym również poprzez zaznaczenie na dokumencie wpłaty.

Wyrok w sprawie I SA/Bk 434/06 jest prawomocny od dnia 22 marca 2007 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 22 z dnia 28 stycznia 2020 roku przytoczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 510/17 ze skargi na pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym, w którym Sąd postanowił odrzucić skargę. 

Sąd stwierdził, że czynność odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym podjęta w ramach postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej k.p.a), zawarta w piśmie procesowym organu i niebędąca postanowieniem wydanym na podstawie art. 31 § 2 k.p.a., jest aktem, na który skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

Postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 510/17 jest prawomocne od dnia 25 sierpnia 2017 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 18 z dnia 23 stycznia 2020 roku w dodatku Raport Prawny pt. „Gospodarowanie Odpadami Na Nowych Zasadach” nr 1 przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 384/15 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że wobec kategorycznej dyspozycji art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówiącego o tym że, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustawodawca nie przewidział możliwości modyfikacji w drodze uchwał organów stanowiących samorządu terytorialnego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za tego typu nieruchomości.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 384/15 jest prawomocny od dnia 26 listopada 2015 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatkowy” nr 11 z dnia 16 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 43/19 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r., w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.  

Sąd stwierdził, że przepis art. 199a ustawy Ordynacja Podatkowa nie stanowi tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. Innymi słowy, możliwość badania treści czynności prawnej przez pryzmat zgodnego zamiaru stron i celu czynności a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli stron czynności w żadnym razie nie daje organom podatkowym - w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2005 r. do 15 lipca 2016 r. - podstaw do uznania, że jest to samodzielna podstawa do zakwestionowania, dla celów podatkowych, skutków ważnej czynności prawnej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 43/19 jest prawomocny od dnia 11 czerwca 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych” nr 6 z dnia 16 stycznia 2020 roku przytoczono orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 175/18 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2015 r. – maj 2016 r., w którym Sąd postanowił odrzucić skargę.

Sąd stanął na stanowisku, że skarżący był dwukrotnie wzywany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie. Skarga była wniesiona do Sądu za pośrednictwem organu administracji, drogą elektroniczną przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), poprzez którą skarżący odbierał korespondencję od organów administracji I i II instancji, a w 2018 roku kontakt formalny z Sądem przez tę platformę nie był możliwy. Skarżący nie odebrał wezwań, a w przypadku nie uzupełnienia wymienionego braku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania przewidziany został rygor odrzucenia skargi. W związku z powyższym, stosownie do treści art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) należało przyjąć, iż nastąpiło doręczenie wezwania. Skarżący nie podpisał skargi w ustawowym terminie w związku z czym postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione. Sąd był zobowiązany do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 6 z dnia 16 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2007 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 559/07 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego, w którym Sąd oddalił skargę.

 

Sąd stwierdził, że ewentualny zarzut naruszenia zasady niepogarszania sytuacji strony w postępowaniu (łac. „reformationis in peius”) mógłby być kierowany wyłącznie w stosunku do poprzedniego wyroku sądu, natomiast skutecznie nie może już być podniesiony w stosunku do organu, który będąc związany oceną prawną sprawy wyrażoną przy poprzednim wyrokowaniu musiał rozstrzygnięcie sprawy dostosować do interpretacji przepisów prawa wskazanej w wyroku.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 559/07 jest prawomocny od dnia 21 grudnia 2007 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 10 z dnia 14 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 572/19 ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. w przedmiocie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd przytaczając uchwałę II GPS 2/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 r. stwierdził, że przy kwalifikacji aktu należy kierować się tzw. domniemaniem rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji administracyjnej, a obowiązujące przepisy nie wykluczają prawa do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na tego typu decyzję. Wyłączenie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe spod kontroli sądów administracyjnych oznaczałoby bowiem pozbawienie świadczeniobiorców jakiejkolwiek ochrony sądowej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 572/19 jest prawomocny od dnia 28 grudnia 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 10 z dnia 14 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 782/18 ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie zwolnienia od poniesienia części kosztów postępowania rozgraniczeniowego, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd podkreślił, że zwolnienie od ponoszenia opłat i kosztów postępowania administracyjnego przyznawane na podstawie art. 267 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.) ma charakter uznaniowy. To oznacza, że powinno zostać poprzedzone wszechstronnym ustaleniem faktycznej sytuacji finansowej i życiowej strony wnioskującej o zwolnienie, następnie wszechstronną i rzetelną analizą tej sytuacji, której organ powinien dać wyraz w uzasadnieniu orzeczenia sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 K.p.a. Kluczowa w sprawie, w której orzeczenie ma charakter uznaniowy, jest także treść art. 7 K.p.a., zgodnie z którym stanie przez organy na straży praworządności, podejmowanie z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, ma uwzględniać interes społeczny i słuszny interes obywateli. W związku z tym, w ramach uznania administracyjnego organ korzysta z pewnej swobody i może wybrać określone konsekwencje prawne w danym stanie faktycznym. Uznanie administracyjne uprawnia organ do szerszych możliwości decyzyjnych niż orzekanie w granicach związania, ale nie oznacza jednak dowolności.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 782/18 jest prawomocny od dnia 9 lipca 2019 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 7 z dnia 10 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 499/19 ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w którym Sąd uchylił decyzję organu I i II instancji.

Sąd stwierdził, że brzmienie § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wsparcia bezpośredniego, w zakresie w jakim nakłada na młodego rolnika, sprawującego faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną dodatkowy warunek w postaci uzyskania numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jest sprzeczny z brzmieniem art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 639/2014, który takiego warunku nie przewiduje.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 4 z dnia 7 stycznia 2020 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 149/17 ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nieprzekazania odwołania do organu wyższej instancji, w którym Sąd zobowiązał organ do przesłania odwołania skarżącej do organu wyższej instancji w określonym terminie.

Sąd stwierdził że: „Jak stanowi art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.) - organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 K.p.a. A zatem, K.p.a. w art. 133 ustanawia 7- dniowy termin na przesłanie odwołania organowi odwoławczemu. Datą początkową biegu tego terminu, liczonego według zasad określonych w art. 57 K.p.a., jest dzień otrzymania odwołania - dzień faktycznego wpływu odwołania do organu I instancji.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 296 z 20 grudnia 2019 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 590/19 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18), podawanie informacji na temat żywności służy wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów przez zapewnienie konsumentom finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i etycznych.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 293 z dnia 17 grudnia 2019 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 683/19 ze skargi na postanowienie Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w S. z sierpnia 2019 roku w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd podkreślił że: „Organ ewidencyjny postanowieniem, które słusznie zostało utrzymane w mocy zaskarżonym postanowieniem Kolegium, odmówił wydania żądanego przez skarżącą zaświadczenia, ze względu na fakt, że wedle danych ujawnionych w ewidencji gruntów, budynek posadowiony na przedmiotowej działce ma określoną funkcję handlowo-usługową, a nie mieszkaniową.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 11 z grudnia 2019 roku przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 474/18 ze skargi ZUS Oddział w B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania egzekucyjnego, w którym Sąd oddalił skargę.

Przedmiotem skargi było postanowienie dotyczące umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z tym przepisem postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Stosownie do art. 59 § 3 u.p.e.a. w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4.

W świetle przywołanego art. 59 § 2 u.p.e.a. umorzenie postępowania jest zależne od uznania organu egzekucyjnego. Sąd stanął na stanowisku, że organ ten powinien kierować się dyrektywą celowości postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku ustalenia, że zobowiązany nie posiada majątku, w stosunku do którego możliwa byłaby egzekucja, chroni bowiem wierzyciela przed ponoszeniem kosztów egzekucyjnych, jeżeli nie mogą one być ściągnięte od zobowiązanego

Orzeczenie w sprawie I SA/Bk 474/18 jest prawomocne od dnia 23 listopada 2018 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Procedury administracyjne i podatkowe” nr 5 z grudnia 2019 roku w glosie do wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2018 roku powołano orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 490/17 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad, grudzień 2011 roku, podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok, odsetki za zwłokę od tych zaległości i koszty postępowania egzekucyjnego, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd w składzie orzekającym w ww. sprawie podzielił prezentowany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że orzekając o odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe Spółki, organ podatkowy jest zobowiązany wykazać okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową Spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, natomiast ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 490/17 jest prawomocny od dnia 11 stycznia 2018 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 283 z dnia 05 grudnia 2019 roku omówiono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 8/18 ze skargi na decyzję Prezesa ZUS w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od września 2008 roku do maja 2009 roku, w którym Sąd postanowił odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd wskazał w uzasadnieniu orzeczenia, że: „przedmiotem wstrzymania wykonania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Wstrzymanie wykonania dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne, nadające się do egzekucji. Skutków takich, ponad wszelką wątpliwość, nie wywołuje decyzja odmawiająca umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Tego typu rozstrzygnięcie nie jest aktem administracyjnym podlegającym wykonaniu i nie prowadzi do podjęcia przez organy jakichkolwiek działań, których wstrzymania można byłoby się domagać.”

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 281 z dnia 03 grudnia 2019 roku omówiono poniższe wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

- z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 139/09 ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.  w przedmiocie odmowy zwolnienia od kary grzywny, w którym Sąd uchylił postanowienia organów administracyjnych I i II instancji. Orzeczenie jest prawomocne od dnia 10 lipca 2009 roku.

Zdaniem składu orzekającego w powyższej sprawie, uznanie administracyjne nie może być dowolne, lecz oparte o treść przepisu z uwzględnieniem przesłanek z niego wynikających na tle konkretnego stanu faktycznego.

Natomiast odnośnie do strony postępowania, środki przymusu mogą być stosowane tylko w sytuacji bezzasadnej odmowy okazania przedmiotu oględzin lub bezzasadnej odmowy udziału w innej czynności urzędowej. Zobowiązanie do osobistego stawiennictwa, a w konsekwencji nałożenie grzywny za brak stawienia się przy prowadzonych czynnościach organu w kontekście przepisu art. 88 § 1 kpa, nie dotyczy stron postępowania.

- z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 288/17 ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.  w przedmiocie opłaty legalizacyjnej, w którymsSąd uchylił zaskarżone postanowienie. Wyrok jest prawomocny od dnia 10 sierpnia 2017 roku.

Zdaniem Sądu, zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 153 p.p.s.a. i w rezultacie z mogącym mieć wpływ na treść zaskarżonego postanowienia naruszeniem art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 124 w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. Skoro organy nie ustaliły prawidłowo stanu faktycznego sprawy, w tym daty zakończenia budowy, to przedwczesne jest wypowiadania się w kwestii zarzutów niewłaściwego zastosowania art. 49 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego z 1994 roku.

- z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 185/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. przedmiocie zasiłku stałego, w którym Sąd uchylił decyzje organów administracyjnych I i II instancji. Wyrok jest prawomocny od dnia 03 września 2019 roku.

W ocenie tutejszego Sądu ustalenia organów administracyjnych obarczone są dowolnością, bowiem brak jest w aktach sprawy dowodów, które w sposób jednoznaczny pozwoliłby na wyprowadzenie określonych przez organy wniosków. Sąd podkreślił, że w przypadku powzięcia wątpliwości, co do kwestii prawnie relewantnych z punktu widzenia materialnoprawnej podstawy orzekania, organy administracji obowiązane są uzupełnić materiał dowodowy w taki sposób, aby pozwolił on na wydanie nie budzącego wątpliwości rozstrzygnięcia.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 247 z dnia 22 października 2019 roku omówiono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 257/19 ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia w postępowaniu wznowieniowym, że decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami wydana została z naruszeniem prawa mającym charakter procesowy i nie stanowiącym rażącego naruszenia prawa oraz odstąpienia od uchylenia decyzji na skutek upływu okresu pięciu lat od jej doręczenia stronom, w którym Sąd uchylił decyzje organów administracyjnych I i II instancji. Orzeczenie jest prawomocne od dnia 17 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 146 § 1 k.p.a., uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 3-8 oraz w art. 145a i art. 145b, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. W rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajduje termin pięcioletni, gdyż podstawą wznowienia postępowania była przesłanka określona w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Przez doręczenie decyzji, o którym mowa w art. 146 § 1 k.p.a., należy rozumieć doręczenie decyzji w odniesieniu do którejkolwiek ze stron biorących udział w danym postępowaniu (a więc gdy w ogóle doszło do doręczenia decyzji), przy czym termin, od którego liczy się upływ pięcioletniego okresu, biegnie od dnia ostatniego doręczenia, jakie miało miejsce w sprawie.

Zdaniem Sądu organy prawidłowo ustaliły, że w omawianej sprawie upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 146 § 1 k.p.a. Niewątpliwie upływ okresu przedawnienia oznaczonego w art. 146 § 1 k.p.a. oznacza bezwzględny zakaz merytorycznego orzekania w sprawie. Termin ten ma charakter materialny i jego upływ powoduje skutek w postaci niemożności uchylenia decyzji dotychczasowej, nawet jeżeli została ona wydana z naruszeniem prawa. Zakaz uchylenia decyzji dotkniętych wadami wymienionymi w art.145 § 1 k.p.a. po upływie terminu wskazanego w art.146 § 1 k.p.a. nie oznacza sanacji takich decyzji. Decyzje te bowiem, pomimo braku możliwości ich wyeliminowania z obrotu prawnego z uwagi na upływ terminu przedawnienia, są decyzjami nieprawidłowymi, wydanymi z naruszeniem prawa. Pomimo upływu terminów, o którym mowa w art. 146 § 1 k.p.a. organ administracji powinien jednak ocenić, czy nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 146 § 2 k.p.a., tzn. czy w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Pomimo, że doszło do upływu pięcioletniego terminu, ocena czy nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 146 § 2 k.p.a. nie prowadzi w ocenie składu orzekającego do sytuacji, w której organ rozstrzygnie sprawę co do istoty, czemu sprzeciwia się art. 146 § 1 w zw. z art. 151 § 2 k.p.a. Ocena ta ma natomiast znaczenie z punktu widzenia ustalenia podstaw do wystąpienia z ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym.

Zdaniem Sądu, z uwagi na charakter i wagę obu negatywnych przesłanek należy przyjąć, że stosowanie przesłanki upływu czasu jest warunkowane uprzednim wyeliminowaniem możliwości wydania w danej sprawie rozstrzygnięcia w oparciu o art. 146 § 2 k.p.a.

Decyzja wydana na podstawie art. 151 § 2 k.p.a. może być podstawą dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu szkody spowodowanej przez wydanie ostatecznej decyzji z naruszeniem prawa, przy czym koniecznym warunkiem dochodzenia takiego odszkodowania jest stwierdzenie we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem decyzji (art. 4171 k.c.). Konieczne jest więc we wznowionym postępowaniu rozstrzygnięcie o wszystkich wadach ostatecznej decyzji, a więc nie tylko o tym, że została ona wydana w wadliwym postępowaniu (np. bez udziału strony postępowaniu), ale także o tym, czy gdyby nie upływ terminu przedawnienia,
o którym mowa w art. 146 § 1 k.p.a., zostałaby wydana inna decyzja. Ponadto, w art. 151 § 2 k.p.a. mowa jest o tym, że w przypadku ustalenia wystąpienia każdej z sytuacji wskazanej w art. 146 k.p.a., organ administracji stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa, przy czym ustawodawca nie wyjaśnia, czy chodzi tylko o stwierdzenie, że zaszła jedna z przesłanek wznowienia, czy także o to, że należy wyjaśnić, czy merytorycznie decyzja jest wadliwa.

Sąd rozpoznając sprawę, końcowo zwrócił także uwagę, że przepis art. 151 § 2 k.p.a. stanowi, że w przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji. Powyższe oznacza, że decyzja w takim przypadku przybiera formę rozstrzygnięcia polegającą tylko na stwierdzeniu wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa i organ nie orzeka dodatkowo o nieuchylaniu tej decyzji. To w uzasadnieniu decyzji wydanej w trybie art. 151 § 2 k.p.a. należy podać powód nieuchylenia decyzji ostatecznej, w tym wykazać, jakiego naruszenia dopuścił się organ administracji publicznej w poprzednim postępowaniu, oraz czy naruszenia te nie miały żadnego wpływu na treść podjętego w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 229 z dnia 1 października 2019 roku w artykule pt.: „Strona pominięta przez organ może dochodzić swoich praw”  powołano wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 244/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym tutejszy Sąd oddalił skargę.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 194 z dnia 21 sierpnia 2019 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 244/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym tutejszy Sąd oddalił skargę.

Przedmiotem kontroli dokonywanej przez Sąd w cytowanej wyżej sprawie, z punktu widzenia kryterium legalności, jest decyzja umarzająca postępowania odwoławcze, zainicjowane odwołaniem od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz uruchomieniu zakładu produkcji pelletu drzewnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Decyzja ta została wydana w oparciu o art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., wedle którego organ odwoławczy wydaje decyzję, w której umarza postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. art. 127 § 1 k.p.a. odwołanie służy stronie, a więc podmiotowi, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło postępowanie, w którym organ I instancji wydał decyzję, albo temu kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.). Wyznacznikiem istnienia legitymacji procesowej jest zatem interes prawny lub obowiązek, które to pojęcia nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę.

Postępowanie administracyjne dotyczy więc interesu prawnego konkretnej osoby wówczas, gdy w tym postępowaniu wydaje się decyzję, która rozstrzyga o prawach i obowiązkach tej osoby lub rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach innego podmiotu wpływa na prawa i obowiązki tej osoby. Treść art. 28 k.p.a. nie stanowi więc samoistnej normy prawnej dla wywodzenia przysługującego danej osobie przymiotu strony postępowania, a ustalenie interesu lub obowiązku prawnego może nastąpić jedynie w związku z konkretną normą prawa materialnego.

Od tak pojmowanego interesu prawnego odróżnić należy interes faktyczny, polegający na tym, że dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednak nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającymi stanowić podstawę skierowanego przez niego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji.

W świetle powyższego, Sąd uznał, że skarżący nie wykazali wymaganego art. 28 k.p.a. interesu prawnego, a więc brak jest podstaw do przyjęcia, że są oni stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zdaniem Sądu, zaskarżona decyzja nie narusza żadnego z przepisów powołanych w skardze, a w szczególności art. 28 i art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. Skarżący w przedmiotowej sprawie nie mają działki sąsiadującej bezpośrednio z inwestycją, a ta nie będzie miała negatywnego wpływu na ich nieruchomość. Nie mogą więc być stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Powołując się na ewentualny spadek atrakcyjności i dochodowości gospodarstwa agroturystycznego, skarżący mają jedynie interes faktyczny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 151 z dnia 1 lipca 2019 powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 176/19 ze skargi T. A. T. w A. na decyzję Komendanta P. Oddziału Straży Granicznej w B. w przedmiocie kary pieniężnej, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd rozpoznający sprawę uznał za prawidłowe stwierdzenie organów, że w konkretnym przypadku doszło do dopuszczenia do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR, co stanowi naruszenie ww. przepisów. W myśl bowiem art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (dalej u.p.t.n) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki wynikające z ustawy podlega karze pieniężnej od 200 do 10 000 zł., zgodnie z załącznikiem do u.p.t.n. W lp. 1.2. załącznika do ww. ustawy wskazano, że kara pieniężna za wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia wynosi 2000 zł. Nałożona zatem w rozpatrywanej sprawie kara w wysokości 2000 zł odpowiada powyższym normom prawnym. W tym miejscu zaznaczyć należy, że omawiana ustawa nie określa jakichkolwiek przesłanek wyłączjących odpowiedzialność (możliwość odstąpienia od wymierzenia kary) bądź prowadzących do jej ograniczenia; co do zasady nie ma też – m.in. z racji oderwania od winy i wysokości szkody – możliwości miarkowania wysokości kary.

Orzeczenie jest prawomocne z dniem 25 lipca 2019 r.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 141 z dnia 18 czerwca 2019 powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 821/17 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z sierpnia 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików, w którym Sąd oddalił skargę.

Sąd stanął na stanowisku, że: „w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiło wymagane w art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego porozumienie rozumiane jako zgodność stanowisk, a w konsekwencji nie zostały spełnione sformułowane w tym przepisie warunki do wydania decyzji o odstrzale redukcyjnym. Sąd uznał, że decyzja Starosty została wydana przy negatywnym stanowisku organu, z którym porozumienie było wymagane dla jej wydania. Wydanie zaś decyzji przy braku porozumienia wymaganego przepisem prawa stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 124 z dnia 29 maja 2019 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 113/19 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok, w którym tutejszy Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Sąd stanął na stanowisku, że bezspornym w sprawie jest, iż skarżący na podstawie zawartej umowy o pracę w 2010 roku, wykonywał obowiązki obejmujące tworzenie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) – pracę o charakterze twórczym, oraz to, że miało miejsce przekazywanie praw do tych utworów na rzecz pracodawcy.

Materialnoprawnym przepisem mającym zastosowanie w niniejszej sprawie jest art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., zgodnie z którym koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W ugruntowanym już orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował się pogląd, zgodnie z którym dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów określonej w ww. przepisie konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym polu.

Istotą sporu pozostaje na tym etapie postępowania ocena, czy organ prawidłowo zastosował się do wskazań zawartych w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. I SA/Bk 731/17, tj. czy ustalił czy rejestr czasu pracy z podziałem na charakter pracy oraz składowanie utworów Skarżącego prowadzone były na bieżąco i były weryfikowane przez jego przełożonych w 2010 r., co miałoby wpływ na uznanie, iż Skarżącemu przysługiwały podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywanej pracy twórczej (tych kwestii w głównej mierze dotyczą zarzuty skargi).

Skład orzekający w przedmiotowej sprawie stwierdził, że wprawdzie organ zastosował się do wskazań zawartych w ww. wyroku WSA w Białymstoku, uzupełniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, jednakże w następstwie błędnie dokonał jego oceny.

W wyroku z dnia 28 listopada 2017 r. organ został zobowiązany do ustalenia, czy rejestr czasu pracy był prowadzony przez Skarżącego w 2010 r. i podlegał kontroli pracodawcy, czy pracodawca posiadał przedkładane przez Skarżącego zestawienie zbiorcze prac wykonanych w 2010 roku w podziale na rodzaj pracy wykonany na podstawie zestawień za poszczególne miesiące 2010 roku.

 Organy stanęły jednak na stanowisku, że rejestr czasu pracy skarżącego nie został sporządzony w 2017 r., lecz został wtedy jedynie „odtworzony”, uformowany, na podstawie dotyczących go danych, na bieżąco gromadzonych i weryfikowanych przez przełożonych skarżącego w 2010 r.

 Sąd stwierdził, że błędne są również ustalenia organów dotyczące braku wkładu pracy skarżącego w powstanie poszczególnych utworów. W znajdującym się w aktach sprawy imiennym rejestrze utworów sporządzonym na podstawie elektronicznych repozytoriów kodu źródłowego oraz oprogramowania komputerowego znajduje się wykaz utworów skarżącego; z kolei rejestr czasu pracy w formie elektronicznej zawiera wskazania nazw powstałych programów komputerowych i numery funkcjonalności umożliwiające ustalenie konkretnej wersji powstałego oprogramowania komputerowego. Także z tego rejestru odczytać można, ile czasu w odniesieniu do całego roku skarżący poświęcił na prace nad utworami.

Sąd, mając na uwadze materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, stwierdził, że organy dopuściły się naruszenia art. 180, art. 187 § 1 w zw. z art. 191 o.p., błędnie oceniając zebrany materiał dowodowy, a także niemal pomijając dowód w postaci treści zeznań skarżącego z 2018 roku. Konsekwencją błędnych ustaleń faktycznych było naruszenie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. i stwierdzenie przez organ, że nie zachodzą podstawy do zastosowania wobec skarżącego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów od części dochodu uzyskanego w 2010 r.

 W przedmiotowej sprawie powodem uchylenia decyzji organów obu instancji było naruszenie przepisów postępowania, w sytuacji, gdy w ocenie Sądu miało to istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). Organy błędnie oceniły materiał dowodowy, przez co nieprawidłowo ustaliły stan faktyczny w sprawie. Dopiero konsekwencją tego postępowania było niezastosowanie w sposób odpowiedni przepisów prawa materialnego.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 116 z dnia 20 maja 2019 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 744/18 ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce dotyczącej skargi na Burmistrza, w którym tutejszy Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 506, dalej jako: u.s.g.). Po upływie wskazanego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Podkreślić należy, że realizując kompetencję wynikającą z art. 93 ust. 1 u.s.g., organ nadzoru nie jest skrępowany jakimkolwiek terminem do wniesienia skargi. W opisywanej sprawie Wojewoda nie skorzystał z przysługującego mu ustawowego uprawnienia do stwierdzenia nieważności uchwały w ww. terminie, co spowodowało możliwość złożenia na nią skargi do sądu administracyjnego.

Ustawa o samorządzie gminnym wyróżnia zatem dwie kategorie wad uchwał organów gminy: istotne naruszenie prawa oraz nieistotne naruszenie prawa. To rozgraniczenie kategorii wad uchwał organów gminy ma znaczenie prawne, jednak ustawa o samorządzie gminnym nie określa rodzaju naruszenia prawa, które należy zakwalifikować do istotnego naruszenia prawa, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.

Do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, orzecznictwo zalicza takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, czy też naruszenie procedury podjęcia uchwały.

W przedmiotowej sprawie Sąd podzielił stanowisko wyrażone przez Wojewodę w skardze uznając, że zaskarżona uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, albowiem w procedurze jej podjęcia brali udział radni, którzy w wyniku późniejszego stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatu, nie byli radnymi.

Zgodnie z art. 384 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754) wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1. Zatem w ocenie Sądu wzięcie przez radnego udziału w głosowaniach nad uchwałami podejmowanymi po upływie terminu, o którym mowa w przywołanym przepisie, narusza ewidentnie procedurę podejmowania rozstrzygnięć przez organ kolegialny, a w konsekwencji skutkować może nieważnością uchwał podjętych z udziałem takiego radnego. W przedmiotowej sprawie, oddanie głosu przez byłego radnego miało wpływ na wynik głosowania nad zaskarżoną uchwałą.

W ocenie Sądu, udział w głosowaniu nad uchwałą przez byłego radnego, którego mandat wygasł w trybie nadzorczym miało istotny wpływ na wynik procedowanej przez Radę Miejską w Sokółce – uchwały.

________________________________________________________________________________________________________________


W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 114 z dnia 17 maja 2019 roku omówione zostało postanowienie tutejszego Sądu z dnia 07 maja 2019 roku dotyczące wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 593/18 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WSA w Białymstoku uznał, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że prawidłową drogą do złożenia skargi kasacyjnej jest dokonanie tego za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok.

Stosownie zaś do treści art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w okresie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. 

Przyjmuje się, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jego uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy największym w danych warunkach wysiłku. Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą Nie uzasadniają natomiast przywrócenia terminu takie przeszkody, które doprowadziły do uchybienia terminowi, np.: zaniedbanie pracownika odpowiedzialnego za sprawy napływającej korespondencji w zakładzie osoby prawnej czy niedostateczna staranność w prowadzeniu własnych spraw.

Sąd ocenił, że przedstawione przez pełnomocnika strony skarżącej we wniosku okoliczności mających uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, nie pozwalają na jego uwzględnienie. Sąd zauważył, że pełnomocnik nie podaje żadnej okoliczności wskazującej na brak winy w uchybieniu terminowi lecz sugeruje, że do takiego uchybienia w ogóle nie doszło i przedstawia argumenty na potwierdzenie tej tezy sprowadzające się do krytyki nadmiernego rygoryzmu i formalizmu przepisów procesowych. Zdaniem sądu, uznanie, że przyczyną uchybienia terminowi było omyłkowe zaadresowanie przesyłki, nie jest wystarczające do uznania braku winy. Niewłaściwe zaadresowanie przesyłki nie może zostać potraktowane jako zdarzenie losowe uzasadniające przywrócenie terminu.

Sąd stanął na stanowisku, że dla prawidłowego złożenia pisma, jeżeli strona nie składa tego pisma osobiście, ale za pośrednictwem operatora pocztowego, konieczne jest prawidłowe jego zaadresowanie. Oddzielanie adresata wskazanego w piśmie i adresata wskazanego na kopercie jest zabiegiem sztucznym i wypaczającym prawidłowe rozumienie art. 83 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Oczywistym jest, że oddanie pisma w placówce pocztowej odbywa się zawsze w kopercie i dla prawidłowości wniesienia takiego pisma konieczne jest prawidłowe jego zaadresowanie, czyli umieszczenie prawidłowego adresu na kopercie.

Sąd oceniając, że profesjonalny pełnomocnik, działający w imieniu strony skarżącej nie wskazał okoliczności, które uprawdopodobniałyby brak winy w uchybieniu terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej postanowił, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., odmówić przywrócenia tego terminu.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 101 z dnia 30 kwietnia - 01 maja 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 707/18 ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

WSA w Białymstoku oddalając skargę stwierdził, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego ustalenia granic pomiędzy nieruchomościami a wydane w nim rozstrzygnięcie kończące (orzekające o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego i obciążeniu tymi kosztami w całości skarżącą), było już przedmiotem kontroli tutejszego Sądu, który wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 95/18 uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Wójta Gminy.

Zdaniem Sądu, powyższy wyrok kasacyjny powoduje określone konsekwencje dla dalszego postępowania w konkretnej sprawie. Zgodnie bowiem z treścią art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także Sąd, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Mając na względzie powyższe, a także analizę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie – Sąd uznał, że organy obu instancji w ponownie przeprowadzonym postępowaniu zastosowały się do przedstawionych powyżej zaleceń Sądu, co znalazło swój wyraz w podjętych rozstrzygnięciach.

Przede wszystkim organy obu instancji dokonały prawidłowej oceny, że w konkretnej sprawie istnieje spór w ustaleniu granic nieruchomości skarżącej z nieruchomością stanowiącą własność Gminy, co wskazuje, że rozgraniczenie leżało w interesie obydwu stron postępowania. Jak wynika bowiem z akt sprawy postępowanie przed organem prowadzącym postępowanie rozgraniczeniowe zakończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu z urzędu sprawy do rozpatrzenia sądowi powszechnemu (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) w związku z niedojściem do zawarcia ugody lub brakiem podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu (art. 34 ust. 1 powyższej ustawy). Przekazanie na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z urzędu sprawy o rozgraniczenie sądowi powszechnemu, jest potwierdzeniem wystąpienia sporu o przebieg granicy, którego w postępowaniu administracyjnym nie udało się rozstrzygnąć. A skoro tak, to zaistniała konieczność rozdziału kosztów postępowania pomiędzy właścicielami obu spornych nieruchomości, co też organy w niniejszej sprawie prawidłowo uczyniły, rozdzielając je w myśl art. 152 k.c., pomiędzy strony tego postępowania, tj. skarżącą oraz Gminę po połowie.

Sąd ocenił, że  wystąpienie sporu granicznego implikuje sposób rozliczenia kosztów administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego i uzasadnia obciążenie tymi kosztami wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 91 z dnia 17 kwietnia 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 808/18 ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego. 

Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza C. uznał, że decyzje organów administracji obydwu instancji zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa procesowego i materialnego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy – art. 145 §1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1302.

Skład orzekający, po zapoznaniu się z całokształtem postępowania organów administracji, doszedł do wniosku, że zaskarżona decyzja Wojewody P. oraz Burmistrza C. zostały podjęte z naruszeniem przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 75 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 35 u stawy o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1382), poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że opuszczenie spornego lokalu nie było ani dobrowolne, ani trwałe.

Zdaniem Sądu, o opuszczeniu skutkującym wymeldowaniem może być mowa dopiero wtedy, gdy całokształt zachowań zameldowanego będzie wskazywał na to, że lokal, w którym był na stałe zameldowany, przestał być miejscem koncentracji jego interesów życiowych. Posiadanie karty stałego pobytu w USA świadczy o trwałym opuszczeniu miejsca pobytu w Polsce.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 78 z dnia 02 kwietnia 2019 roku powołany został wyrok tutejszego Sądu z dnia 13 września 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 409/18 ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Sąd uchylając zaskarżone postanowienie uznał, że skuteczne złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zostaje pozbawione skuteczności prawnej w wyniku wniesienia w terminie odwołania. Sąd stwierdził, że nawet przy założeniu, że oświadczenie o cofnięciu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania było skuteczne, to na skutek wniesienia przez skarżącego w terminie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, oświadczenie to zostało pozbawione skuteczności.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 6 listopada 2018 roku.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 72 z dnia 26 marca 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 715/18 ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania demontażu urządzeń.
Sąd oddalając skargę uznał, że organy administracji obydwu instancji, mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności pomiary dokonane podczas oględzin właściwie ustaliły, że rozbudowa placu zabaw została wykonana z naruszeniem § 40 ust. 3 oraz § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), tj. przepisami określającymi odległości sytuowania placów zabaw od pomieszczeń przewidzianych na pobyt ludzi oraz od wjazdów do zamkniętego garażu. Wskazane uchybienia przepisom techniczno-budowlanym miały charakter istotnych w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 243, poz. 1332 ze zm.), a zatem w sprawie należało zastosować regulację art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 7 i nakazać Wspólnocie mieszkaniowej rozbiórkę 3 urządzeń na placu zabaw, który jako obiekt małej architektury nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi architektonicznemu. Jednakże posadowienie placu zabaw musi odpowiadać wymogom zawartym w wyżej cytowanych przepisach prawa.  
W ocenie Sądu, usytuowanie placu zabaw niezgodnie z warunkami technicznymi w odległości 12,40 m od wjazdu do zamkniętego garażu, zamiast wymaganych 20 m należało niewątpliwie uznać za istotne naruszenie przepisów techniczno- budowlanych. Istniejący stan zagospodarowania terenu prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem, co uzasadnia likwidację placu zabaw w zakresie opisanym w zaskarżonej decyzji.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 54 z dnia 05 marca 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 764/18 ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, w którym uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B.
Tutejszy Sąd uwzględnił skargę z powodu naruszenia przy wydawaniu zaskarżonych decyzji przepisów o zasadach prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa materialnego dotyczących ustalania kręgu stron postępowania i osób zobowiązanych do wykonania decyzji – art. 28 K.p.a. w związku art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 roku – Prawo budowlane (Dz. U. nr 38, poz. 229 ze zm.; dalej: P.b. z 1974 roku). Naruszenia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności co do możliwości i zakresu orzeczenia rozbiórki oraz kręgu zobowiązanych do jej wykonania.
WSA w Białymstoku ocenił, że zgodnie z § 8 pkt 6 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla w B. wprowadzono na terenie działki zakaz lokalizacji garaży typu „blaszak”, obiektów tymczasowych za wyjątkiem kiosków związanych z wiatami przystankowymi, zaś istniejące garaże tego typu oraz obiekty tymczasowe przeznacza się docelowo do likwidacji, zaś zarzut skargi, że organ nie wyjaśnił wszechstronnie zastosowania tego przepisu w omawianej sprawie, jest trafny. Istotnie, z § 8 pkt 6 planu wynika zakaz lokalizacji garaży typu „blaszak”, jednakże zakaz ten odnosi się, w ocenie sądu, do nowych obiektów, bowiem obiekty istniejące (jak w sprawie niniejszej) przeznaczono docelowo do likwidacji. Przepis § 8 pkt 6 planu nie zawiera bezwzględnego i natychmiastowego nakazu likwidacji obiektów istniejących niezgodnie z regulacjami planu, ale oznacza likwidację „docelową” a więc ukierunkowaną na przyszłość. A zatem kwestia sprzeczności istnienia garażu z obowiązującymi przepisami planistycznymi nie została przez organ należycie rozważona, w aspekcie wszystkich okoliczności stanu faktycznego, przy uwzględnieniu pełnej treści uchwały NSA o sygnaturze akt II OPS 2/13 i dokonaniu wykładni obowiązującego planu miejscowego. Bez ponownej oceny podstaw do orzeczenia na podstawie art. 37 – 40 i art. 42 P.b. z 1974 r. w kontekście wskazanych w uchwale NSA możliwych reakcji na samowolę budowlaną popełnioną pod rządami ustawy P.b. z 1974 r., nie sposób wskazać, czy sprzeczność ta może być rozstrzygnięta w postępowaniu administracyjnym, czy tylko na drodze cywilnej.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 51 z dnia 01 marca 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 614/18 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy, w którym uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzje Burmistrza W.
Tutejszy Sąd stanął na stanowisku, że  nieprawidłowe wyznaczenie granic obszaru analizowanego, bez uwzględnienia obowiązującego na terenie sąsiadującym z działką skarżących ładu przestrzennego, wyznaczanego przez rodzaj zabudowy i wzajemne odległości między tą zabudową (rozproszoną), spowodowało wydanie decyzji zaskarżonej i decyzji pierwszoinstancyjnej z naruszeniem art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., nr 164, poz. 1588). Zbyt rygorystyczne i formalistyczne wyznaczenie granic obszaru analizowanego, wyłącznie jako granic minimalnych, nie może zostać zaakceptowane przez Sąd, bowiem stanowi o braku dążenia do wyczerpującego zbadania sprawy w jej całokształcie (naruszenie art. 6, 7 i art. 77 § 1 K.p.a.). Doprowadziło to do błędnych i przedwczesnych, ustaleń w zakresie braku możliwości zabudowy działki skarżącej. Uchybienia te niewątpliwie mają wpływ na wynik sprawy, a ich zakres  zobowiązywał Sąd do uchylenia decyzji organów obydwu instancji.

Wyrok nie jest prawomocny.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 z lutego 2019 roku omówiono następujące wyroki WSA w Białymstoku:

- z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 412/15 ze skargi Spółki z o.o. na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.
Sąd oddalając skargę stanął na stanowisku, że „Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), musi dotyczyć wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji przekraczających wartość 100.000 euro.”

- z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 940/17 ze sprzeciwu Stowarzyszenia […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Sąd po rozpoznaniu ww. sprawy oddalił sprzeciw, uznając, że: „Inwestycja, jaką jest farma fotowoltaiczna, stanowi urządzenie infrastruktury technicznej, o którym, mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1073 ze zm.).”

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 02 z lutego 2019 roku przedstawiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 66/18 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 rok po wznowieniu postępowania.
Sąd – oddalając skargę – uznał, że w rozpatrywanej sprawie postępowanie podatkowe w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2012 rok wznowione zostało w oparciu o przesłankę zwartą w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800), tj. ze względu na to, że wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.
Ponadto, Sąd wskazał, że obowiązek poinformowania organu podatkowego o okolicznościach uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na podatniku będącym osobą fizyczną, który powinien to uczynić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).
Zdaniem Sądu okoliczność wyznaczenia do rozpatrzenia sprawy podatkowej innego organu podatkowego niż właściwy w danej sprawie, nie oznacza, że wszelkie czynności przeprowadzone dotychczas przez organ wyłączony tracą rację bytu, a organ wyznaczony powinien w każdym przypadku je powtórzyć. Jeżeli w aktach znajdują się dowody wystarczające do podjęcia rozstrzygnięcia organ powinien je ocenić i sprawę zakończyć wydaniem decyzji.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 50 z dnia 28 lutego 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 616/16 ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
Tutejszy Sąd oddalając skargę, stanął na stanowisku, że w sprawie nie doszło do naruszenia prawa, które miało wpływ na poprawność rozstrzygnięcia, bowiem według konstrukcji powołanych przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 827, zwanej dalej: „ustawą”), nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia oględzin sprzętu ani przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków czy strony. Wszystkie okoliczności istotne w sprawie zostały wyjaśnione. Art. 210 ust. 1 ustawy stanowi, że wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek organów i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 202 ust. 1. Wykładnia powołanego przepisu w powiązaniu z przytoczonym art. 208 ustawy nie nastręcza wątpliwości, że decyzja organu wydawana na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy jest tzw. decyzją prawem związaną. Skoro w sprawie ustalono, że sprzęt skarżącego jest sprawny technicznie i nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w art. 208 ust. 4 ustawy, to decyzja o przeznaczeniu do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, prawa nie narusza.
Od wyroku Sądu I instancji została wniesiona skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy o sygnaturze akt II OSK 250/17 wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 roku oddalił skargę kasacyjną.

Orzeczenie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 29 z dnia 04 lutego 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/18 ze skargi Miasta Suwałki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności „Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki”.
Sąd stwierdzając nieważność „Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki” w części,  tj. w zakresie zapisów określających abonament jako dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, uznał, że regulacje określające abonament w powiązaniu z numerem rejestracyjnym pojazdu nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe odnoszące się do strefy płatnego parkowania.
W ocenie Sądu z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych (przepisu kompetencyjnego upoważniającego do ustalenia strefy płatnego parkowania), nie wynika, aby rada gminy (rada miasta) nie była upoważniona do uchwalenia przepisów konkretyzujących wymogi abonamentu. Powyższy przepis nie wskazuje radzie gminy (radzie miasta), czym powinna się kierować przy ustalaniu podmiotów objętych przywilejem stawki zerowej, jak i wprowadzając opłaty abonamentowe. Ustawodawca zamieszczając w ustawie o drogach publicznych powyższe upoważnienie nie wprowadził w niej kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy (rada miasta) przy doborze użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy (radzie miasta). Swoboda rady gminy (rady miasta) przy określaniu użytkowników uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej nie jest jednak nieograniczona. Ograniczenie swobody działania w tej kwestii zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Obowiązek uiszczenia opłaty wiąże się każdorazowo z parkowaniem pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, z tego powodu regulacja przyjęta zaskarżoną uchwałą pozwala na powiązanie abonamentu z numerem rejestracyjnym pojazdu. Służy potrzebie zaprowadzenia ładu przestrzennego, a więc bezpieczeństwie i porządkowi publicznemu.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 01 ze stycznia 2019 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 416/18 ze skargi Spółki z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za lata 2012-2017 oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku za wymienione lata.
          Sąd oddalając skargę stanął na stanowisku, że „ustalając dla celów podatku od nieruchomości, powierzchnię użytkową kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, organ powinien mieć na względzie wysokość  w świetle poszczególnych części tejże kondygnacji a nie wysokość w świetle całego pomieszczenia.”

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 20 z dnia 24 stycznia 2019 roku omówiony został wyrok tutejszego Sądu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 578/18 ze skargi G.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
Sąd oddalając skargę uznał, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, a ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego wiążą sąd administracyjny. Zgodnie z § 32 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 roku poz. 995), które obowiązywało w dacie przeprowadzania egzaminu, w przypadku gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywania te czynności niesamodzielnie – uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 19 z dnia 23 stycznia 2019 roku omówione zostały następujące wyroki tutejszego Sądu:

- z dnia 17 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 416/18 ze skargi Spółki z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za lata 2012-2017 oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku za wymienione lata.

Sąd oddalając skargę stanął na stanowisku, że „ustalając dla celów podatku od nieruchomości, powierzchnię użytkową kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, organ powinien mieć na względzie wysokość  w świetle poszczególnych części tejże kondygnacji a nie wysokość w świetle całego pomieszczenia.”

- z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 563/18 ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie zakazu użytkowania zbiornika naziemnego do przechowywania paliw płynnych.

Sąd oddalając skargę uznał, że powoływanie się przez skarżącego na zlokalizowanie spornego zbiornika przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) nie jest okolicznością wyłączającą zastosowanie § 11 ww. Rozporządzenia, o czym stanowi przepis przejściowy § 44 cytowanego wyżej Rozporządzenia.
Ponadto Sąd stanął na stanowisku, że wybór odpowiedniej do okoliczności sprawy sankcji za naruszenie norm przeciwpożarowych, należy do uprawnionego właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który jest uprawniony do wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204). Zakaz użytkowania za dużego i usytuowanego w odległości zaledwie kilku i kilkunastu centymetrów od ściany innego obiektu, zbiornika na paliwa płynne, jest najprostszym i najszybszym sposobem wyeliminowania bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 12 z dnia 15 stycznia 2019 roku omówiono wyrok tutejszego Sądu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 608/18 ze skargi D.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej z programu osłonowego na leki, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł. stwierdzając, że organy ustalając dochód na potrzeby przyznania pomocy finansowej na zakup leków z programu osłonowego, niezasadnie wliczyły zasiłek celowy, którym jest świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych.
Zdaniem Sądu: „1. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, o którym mowa w Programie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. nr 221 (M.P. 2015 r., poz. 821), jako niewątpliwie zaspokajające niezbędną potrzebę bytową, jest zasiłkiem celowym, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).
2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, o którym mowa w Programie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, będące zasiłkiem celowym, nie podlega wliczeniu do dochodu ustalanego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, na zasadzie art. 8 ust. 4 pkt 2 tej ustawy.”

________________________________________________________________________________________________________________

W dwutygodniku „Monitor Prawniczy” nr 23  z dnia 1 grudnia 2018 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 569/18, w którym Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług. Skład orzekający w powyższej sprawie stanął na stanowisku, że usługa wybudowania garażu wolnostojącego realizowana z usługą budowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomości i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obniżonej stawki podatku VAT.
 

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 294 z dnia 18 grudnia 2018 roku powołano wyrok tutejszego Sądu z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 163/09 ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy zwolnienia od kary grzywny za niestawiennictwo w celu udostępnienia budynku do oględzin.
Sąd uchylając postanowienia organów administracyjnych obydwu instancji stanął na stanowisku, że „uznanie administracyjne nie może być dowolne, lecz oparte o treść przepisu z uwzględnieniem przesłanek z niego wynikających na tle konkretnego stanu faktycznego. Natomiast co do strony postępowania, środki przymusu mogą być stosowane tylko w sytuacji bezzasadnej odmowy okazania przedmiotu oględzin lub bezzasadnej odmowy udziału w innej czynności urzędowej. Zobowiązanie do osobistego stawiennictwa, a w konsekwencji nałożenie grzywny za brak stawienia się przy prowadzonych czynnościach organu w kontekście przepisu art. 88 § 1 k.p.a., nie dotyczy stron postępowania.”
 

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 11 z listopada 2018 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie I SA/Bk 402/18, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Skład orzekający w przedmiotowej sprawie stanął na stanowisku, że organ dokonał błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy o podatkach i opatach lokalnych, w brzmieniu jakie nadano temu przepisowi z początkiem 2017 roku. Zdaniem Sądu zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budyni i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 271 z dnia 21 listopada 2018 roku omówiono wyrok tutejszego sądu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 569/18 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług. Sąd oddając skargę stanął na stanowisku, że „usługa wybudowania garażu wolnostojącego realizowana z usługą budowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomości i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obniżonej stawki podatku VAT.”
 

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 270 z dnia 20 listopada 2018 roku omówiono wyrok tutejszego sądu z dnia 10 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 484/18 dotyczący ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały rady gminy, ocenił, że określona w § 1 uchwały odległość (nie mniejsza niż 20 metrów) jest bardzo mała i nie ogranicza dostępności alkoholu, a tym samym nie jest wystarczająca do realizacji celów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z poźn. zm.). Jeżeli ustawodawca wskazuje, że celem ww. ustawy jest m.in. ograniczenie dostępności alkoholu i motywowanie obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania to obowiązkiem organu stanowiącego przepisy prawa miejscowego jest podporządkowanie się tym celom. Są one dla niego nie postulatami, lecz normami o charakterze wiążącym.

________________________________________________________________________________________________________________

W lokalnym Dzienniku „Kurier Poranny” z dnia 4 października 2018 roku omówiono postanowienie tutejszego Sądu z dnia 20 września 2018 roku w sprawie II SO/Bk 36/18 dotyczące wymierzenia grzywny Dyrektorowi Domu Kultury w Ł. za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej.
Sąd orzeka o grzywnie według swego uznania i wymierza ją w wysokości adekwatnej do stopnia niewypełnienia przez organ obowiązku przesłania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie, z uwzględnieniem okresu pozostawania w zwłoce oraz okoliczności faktycznych, które legły u podstaw uchybienia przez organ obowiązkowi z art. 54 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis art. 55 § 1 cytowanej wyżej ustawy pełni funkcję dyscyplinującą i represyjno – prewencyjną. Ukaranie organu ma również zapobiegać naruszeniom prawa na przyszłość, zarówno przez ukarany organ, jak i przez inne organy.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 222 z dnia 24 września 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 863/17 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego. Sąd stwierdził nieważność postanowienia komornika, uznając, że stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) jest niedopuszczalne, jeżeli żądane informacje mogą być udostępnione w innym trybie, w powołanej wyżej sprawie, w trybie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.  

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 220-221 z dnia 21 września 2018 roku omówiono wyrok tutejszego sądu z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie I SA/Bk 225/18 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej informacji o orzeczeniu w komunikacie poniżej.

________________________________________________________________________________________________________________

W miesięczniku „Monitor Podatkowy” nr 9 z września 2018 roku omówiono wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie I SA/Bk 225/18 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, a konkretnie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży kryptowalut.
Skład orzekający w przedmiotowej sprawie stanął na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości rozpoznania danego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu, od możliwości jego udokumentowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 4 z sierpnia 2018 roku zaprezentowano wyrok tutejszego sądu z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie I SA/Bk 409/17 w przedmiocie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług, w którym tutejszy Sąd uznał, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w przypadku towaru, który nie był przeznaczony do napędu silników spalinowych, a został w tym celu oferowany do sprzedaży lub wykorzystany, powstaje z chwilą jego oferowania lub wykorzystania. 

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 190 z dnia 17 sierpnia 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 254/18 dotyczący nakazania wykonania określonych czynności budowlanych. Sąd uchylił decyzje organów administracyjnych obydwu instancji uznając, że nie istnieje przepis prawa, który nakazywałby organom nadzoru budowlanego działanie wyłącznie z urzędu na podstawie przepisów Rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Utrwalona praktyka nie może przysłaniać organom zasad ogólnych inicjowania postępowania administracyjnego oraz indywidualnego rozważenia okoliczności konkretnej sprawy.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 178 z dnia 2 sierpnia 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie I SA/Bk 248/18 dotyczący udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Sąd uwzględnił skargę i uchylił orzeczenie SKO uznając, że Miasto, udzielając zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, musi wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję uznaniową.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 3 z czerwca 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie I SA/Bk 359/16 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym tutejszy Sąd stanął na stanowisku, że odliczeniu od dochodu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie zapłacone przez podatnika w roku podatkowych lub pobrane w roku podatkowym przez płatnika. 

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 124 z dnia 30-31 maja 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie I SA/Bk 70/18 dotyczący podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2014 roku. Sąd uznał, że w sytuacji niedoborów zawinionych przez podatnika nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. W przypadku skorzystania z tego prawa, podatnik zobowiązany jest skorygować podatek naliczony. 

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 117 z dnia 22 maja 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie II SA/Bk 29/18 dotyczący postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza Policji. Sąd zaakceptował uznanie niedopełnienia obowiązków służbowych w sytuacji gdy funkcjonariusz nie wydał polecenia zatrzymania i doprowadzenia do komendy Policji osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej i doszło do usiłowania zabójstwa.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 114 z dnia 18 maja 2018 roku omówiono wyrok tutejszego sądu z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie II SA/Bk 36/18 dotyczący postępowania w przedmiocie wyrejestrowania motocykla skradzionego podczas użytkowania przez leasingobiorcę w sytuacji nieustalenia sprawcy kradzieży.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 101 z dnia 2-3 maja 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 438/17  z dnia 6 marca 2018 roku dotyczący uprawnień organów nadzoru budowlanego do kontroli, pod kątem prawidłowości wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 2 z kwietnia 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie II SAB/Bk 1/17 w przedmiocie załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej, w którym tutejszy Sąd stanął na stanowisku, że tylko podmioty wskazane w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych mogą się zapoznać bez zgody ubezpieczonego i płatnika składek z informacjami dotyczącymi konta ubezpieczeniowego indywidualnego podmiotu, będącymi w posiadaniu ZUS. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają bowiem odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych, o czym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.  

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 96 z dnia 25 kwietnia 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 823/17  z dnia 14 marca 2018 roku w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Porusza on kwestie cech informacji prostej oraz informacji przetworzonej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 81 z dnia 25 kwietnia 2018 roku omówiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 103/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., poruszający problematykę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z powodu niepowiadomienia organu o uzyskaniu dochodu.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 61 z dnia 14 marca 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 611/17 dotyczący zasad odwoływania dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym. Sąd stanął na stanowisku, że przypadkami "szczególnie uzasadnionymi" umożliwiającymi odwołanie dyrektora szkoły w tym trybie są takie sytuacje,  w których nie jest możliwe dalsze pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i musi być natychmiast odwołany ze względu na zagrożenie interesu publicznego. Nie mieści się w tym konflikt z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów, złożenie arkusza organizacyjnego z licznymi wadami ani negatywna ocena pracy dyrektora.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 60 z dnia 13 marca 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SAB/Bk 170/17 dotyczącej udzielenia informacji publicznej, w którym omówiono istotę informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 z lutego 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie II SA/Bk 255/17, w którym tutejszy Sąd stwierdził, że wyłącznie sprawy dotyczące nawiązania, odmowy nawiązania, przekształcenia bądź rozwiązania stosunku zakładowego podlegają kognicji sądu administracyjnego (art. 175 ust. 3 i art. 207 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 3 § 2 p.p.s.a.). Odmowa wyrażenia zgody na udzielenie zwolnienia z opłat za korzystanie z domu studenta podjęta przez Rektora nie podlega tej kognicji.

________________________________________________________________________________________________________________

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 43 z dnia 21 lutego 2018 roku przedstawiono wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 484/17 w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku. Sąd uznał, że wykonanie ganku (wiatrołapu), jako dobudówki do istniejącego budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr  37  z dnia 21 lutego 2018 roku został przedstawiony wyrok tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 912/17 z dnia 23 stycznia 2018 r., dotyczący zasad obliczania dochodu w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego. Sąd uchylając orzeczenia organów administracyjnych obydwu instancji stwierdził, że organ przyznający świadczenie nie może oprzeć swoich ustaleń wyłącznie na podstawie informacji z systemu informatycznego ZUS, jeśli różnią się one od kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wskazanej w dokumentach przedłożonych przez stronę. Sprzeczny materiał dowodowy wymaga weryfikacji.

________________________________________________________________________________________________________________

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 28 z dnia 8 lutego 2018 roku oraz w dzienniku „Rzeczpospolita” nr 30 z dnia 6 lutego 2018 r. omówiono wyrok tutejszego sądu z dnia 11 października 2017 roku w sprawie II SA/Bk 414/17 dotyczący zasad postępowania organów administracyjnych w sprawach, w których strona działała bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Sąd podkreślił obowiązek klarownego i czytelnego formułowania pism kierowanych do stron postępowania oraz wyznaczania realnych do dotrzymania terminów przy zobowiązaniu do dokonania czynności nałożonych na strony.