Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura Organizacyjna

Prezes WSA w Białymstoku 

Sędzia WSA Andrzej Melezini

Kompetencje Prezesa sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu;
 3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu;
 4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności: 
  - wykonuje czynności z zakresu prawa pracy;
  - organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu;
  - sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym przyjętych przez Kolegium Sądu;
  - czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu;
  - dba o należytą kulturę pracy;
  - zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA;
  - zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne;
  - przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie;
  - przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych;
  - przedstawia informację o działalności sądu;
  - przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków;
  - orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Wiceprezes WSA w Białymstoku

Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz

Kompetencje wiceprezesa sądu:

 1. zastępuje prezesa sądu,
 2. wykonuje czynności powierzone przez prezesa sądu określone w § 19 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych,
 3. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału,
 4. orzeka w wymiarze 2 sesji w miesiącu w Wydziale I.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Białymstoku

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Kompetencje:

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Białymstoku rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
 2. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 3. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 4. wybiera spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Białymstoku dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 5. zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 6. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów;
 7. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu. 

Kolegium WSA w Białymstoku

sędzia WSA Andrzej Melezini - Przewodniczący Kolegium
sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz
sędzia WSA Marcin Kojło
sędzia WSA Elżbieta Lemańska
sędzia WSA Marek Leszczyński

Kompetencje:

 1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom;
 2. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów;
 3. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy;
 4. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.

Sędziowie WSA w Białymstoku:

Grzegorz Dudar
Małgorzata Anna Dziemianowicz
Marcin Kojło
Elżbieta Lemańska
Marek Leszczyński
Paweł Janusz Lewkowicz
Andrzej Melezini
Małgorzata Roleder
Barbara Romanczuk
Justyna Siemieniako
Elżbieta Trykoszko
Dariusz Marian Zalewski

Asesorzy sądowi:

Anna Bartłomiejczuk
Marta Joanna Czubkowska

Referendarze sądowi:

Aneta Izabela Heliosz
Tomasz Oleksicki

Rzecznik prasowy WSA w Białymstoku

Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

Kompetencje:

 1. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej;
 2. udziela mediom informacji o działalności sądu i rozpoznawanych w nim sprawach;
 3. przygotowuje komunikaty prasowe o zawisłych przed sądem sprawach budzących społeczne zainteresowanie;
 4. wykonuje powierzone przez prezesa sądu zadania związane z udzielaniem informacji publicznej oraz załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz inne powierzone zadania;
 5. orzeka w wymiarze 2 sesji w miesiącu w Wydziale I (Finansowym).

Wydziały sądu:

I Wydział – Finansowy – przewodniczący wydziału – prezes sędzia WSA Andrzej Melezini

II Wydział – Ogólnoadministracyjny – przewodniczący wydziału – sędzia NSA Elżbieta Trykoszko

Wydział Informacji Sądowej – przewodniczący wydziału – rzecznik prasowy sądu – sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz

Dyrektor sądu

Joanna Warakomska

Kompetencje:

sprawuje nadzór nad kierownikami oddziałów – zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych – Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177).

Oddziały sądu:

Administracyjno-Gospodarczy oraz Spraw Ogólnych i Osobowych – kierownik oddziału – Andrzej Frankowski
Finansowo-Budżetowy – kierownik oddziału – główna księgowa – Iwona Ostaszewska

Inne stanowiska:

Administrator Systemu Informatycznego: Adam Kuklik
Audytor: Agnieszka Gut
Inspektor Ochrony Danych: Piotr Topczewski