Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

 

  1.  

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

ul. Henryka Sienkiewicza 84

00-950 Białystok

  1.  

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wydział Informacji Sądowej

ul.  Henryka Sienkiewicza 84

tel. 85 678 40 69

  1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

  1.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iodo@bialystok.wsa.gov.pl .

  1.  

Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie skarg i wniosków:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w związku z przepisami Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 ze zm.) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137), a w zakresie tam nieuregulowanym – zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).

W zakresie petycji:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

  1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz rozpatrywanie petycji.

  1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

  1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej.

  1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

  1.  

(gdy ma to zastosowanie)

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi ustawy RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w tutejszym Sądzie przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o:

- sprostowanie danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO,
- usunięcie danych - na zasadach określonych w art. 17 RODO,
- ograniczenie przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 18 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.