Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

WPIS SĄDOWY

Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.
 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (fragment)

Dział V
Koszty postępowania

Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 2
Wpis
 

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. § 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1) pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

 

   

 Dz. U. z 2003 r. poz. 2193, z zm.

                

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1)    do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2)    ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3)    ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4)    ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1)    skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

2)    skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

3)    skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

4)    skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

5)    skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

6)    skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

6a)  (1) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;

7)    zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)    budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

2)    energetyki - 10.000 zł;

3)    transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

4)    radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

5)    publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

6)    działalności bankowej - 10.000 zł;

7)    ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

8)    funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

9)    funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10)  wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11)  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12)  kasyn gry - 10.000 zł;

13)  innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14)  łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15)  usług pocztowych - 1.000 zł;

16)  ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17)  usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18)  obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19)  prawa celnego - 5.000 zł;

20)  produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21)  aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22)  żywności i żywienia - 1.500 zł;

23)  geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24)  kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25)  sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26)  utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27)  w pozostałym zakresie - 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1)    budownictwa i architektury - 500 zł;

2)    zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

3)    ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

4)    gospodarki wodnej - 300 zł;

5)    nieruchomości - 200 zł;

6)    rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

7)    ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

8)    cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

9)    aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10)  kombatantów - 100 zł;

11)  własności przemysłowej - 1.000 zł;

12)  zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13)  prawa celnego - 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. (2) Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. (3) (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2263 z zm.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2193 oraz z 2006 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) sprzeciwów od decyzji – 100 zł;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.”.

 

§ 2. Różnicę między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) w sprawie sprzeciwu od decyzji a wysokością wpisu należnego, określoną w § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) od skargi kasacyjnej albo od skargi o wznowienie postępowania a wysokością wpisu należnego, określoną w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem – zwraca się stronie z urzędu.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  05-02-2019 11:07
  przez: Tomasz Łapiński
 • zmodyfikowano:
  13-03-2020 09:31
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 846
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30