Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku regulują odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku –  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524) w związku z art. 29  ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 137).

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku rozpatruje Prezes WSA w Białymstoku jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ).pdf sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którego pracami kieruje Sędzia WSA –Przewodniczący Wydziału.

 

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie:
  - w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
  - za pośrednictwem poczty na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok
  - pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
  - za pośrednictwem platformy e-PUAP - kliknij tutaj  
   
 • w formie ustnej do protokołu:
  - w Czytelni akt Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku – parter, pokój 02.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie. 

Elementy skargi/wniosku

 • data
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy
 • zwięzła treść skargi lub wniosku
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2019
  przez: Andrzej Melezini
 • opublikowano:
  28-02-2019 07:56
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  21-10-2021 14:14
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 4123
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00