Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmioty petycji

Petycje 

 

W świetle PDFUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).pdf petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok
- pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
za pośrednictwem platformy e-PUAP

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycje jednostkowe

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Tematyka petycji

Stan aktualny

1.

IS.0411.18/16

18.07.2016 r.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze

Zmiana formatu
e-wokandy znajdującej się na stronie internetowej sądu


PDFpetycja z dn. 13.07.2016 r.pdf

PDFpismo z dn. 21.07.2016 r.pdf

PDFodp. na petycję z dn. 13.07.2016 r.pdf

 

 

 

Petycje wielokrotne

Lp.

Numer petycji wielokrotnej

Data zarządzenia o łącznym rozpoznaniu

Tytuł petycji wielokrotnej

Stan aktualny