Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kalendarium


Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2023

1994

 • 22 lipca – Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu powołuje Ośrodek Zamiejscowy NSA w Białymstoku dla obszaru województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, który miał rozpocząć działalność orzeczniczą z dniem 1 listopada 1994 roku. 
 • 4 sierpnia – prezes NSA powierza sędziemu NSA Stanisławowi Barczewskiemu funkcję organizatora OZ NSA w Białymstoku i upoważnia do podejmowania niezbędnych w tym zakresie czynności.
 • wrzesień – zatrudnienie pierwszych pracowników administracyjnych OZ NSA w Białymstoku. Spośród 5 osób – Magdalena Huszcza oraz  Małgorzata Jakóbczak pracują w sądzie do chwili obecnej. 
 • 27 września – podpisanie aktu notarialnego kupna budynku w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 69 na siedzibę Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Obiekt wymagał generalnego remontu.
 • październik – rozpoczęcie prac adaptacyjnych nowego budynku. W okresie przejściowym – do czasu oddania do użytku siedziby Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku (30 grudnia) – korzystał on z kilku gościnnie udostępnionych pomieszczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5. 
 • 1 listopada – rozpoczęcie przez sędziego Stanisława Barczewskiego pełnienia obowiązków prezesa OZ NSA w Białymstoku. Zatrudnionych zostaje 21 osób – 6 sędziów: Stanisław Barczewski, Mieczysław Markowski, Józef Orzel, Stanisław Prutis, Danuta Tryniszewska-Bytys, Eugeniusz Ruśkowski oraz 15 pracowników administracyjnych i obsługi.
 • 30 listopada – pierwsze posiedzenie OZ NSA w Białymstoku miało miejsce w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w składzie: przewodniczący – sędzia NSA Stanisław Barczewski, sędziowie NSA: Mieczysław Markowski, Józef Orzel. Pierwszą wniesioną i rozpoznaną sprawą o sygnaturze akt SA/Bk 1/94 była skarga Małgorzaty R. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa B. w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego. 
 • 9 grudnia – wprowadzenie się pierwszych pracowników sądu do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 69 w Białymstoku.
 • 31 grudnia – obsada sędziowska liczyła 6 sędziów a kadra administracyjna i obsługi – 20 osób. 
 • Do 31 grudnia – zarejestrowano 721 spraw, w tym 546 przekazanych przez NSA (załatwiono – 23).

1995

 • 4 stycznia – pierwsze posiedzenie sądu w sali rozpraw budynku OZ NSA w Białymstoku w następującym składzie: przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędziowie NSA: Stanisław Barczewski, Stanisław Prutis.
 • 10 stycznia – Ośrodek Zamiejscowy NSA w Białymstoku rozpoczął pełne funkcjonowanie przy ul. Henryka Sienkiewicza 69.
 • 21 stycznia – oficjalne otwarcie OZ NSA w Białymstoku.
  Na uroczystości obecni byli m.in.: ówczesny Wicepremier i Minister Sprawiedliwości – Włodzimierz Cimoszewicz, który dokonał przecięcia symbolicznej wstęgi, prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser, wiceprezes NSA Jerzy Świątkiewicz, przewodniczący wydziałów NSA w Warszawie, wojewodowie oraz szefowie sądów, prokuratury i policji.
  Fakt otwarcia OZ NSA w Białymstoku odnotowały na swoich łamach dzienniki regionalne: np. „Gazeta Współczesna”, w której ukazał się wywiad prezesa  NSA   prof. dr. hab. Romana Hausera, który podkreślił, iż utworzenie w stolicy Podlasia sądu administracyjnego stało się możliwe dzięki fachowej kadrze i odpowiedniemu zapleczu akademickiemu.
 • 26 czerwca – powiększyła się o dwie osoby kadra orzecznicza sądu. Pracę podjęli sędziowie: Anna Sobolewska-Nazarczyk oraz Janusz Lewkowicz.
 • 1 października – prezes NSA powołał sędziego Stanisława Barczewskiego na stanowisko prezesa OZ NSA w Białymstoku.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1554 spraw, w tym 184 zostało przekazanych przez NSA (załatwiono – 1219).

1996

 • Drugi rok funkcjonowania sądu – działalność orzecznicza Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku charakteryzuje się wzrostem wpływu skarg z zakresu spraw podatkowych, prawa budowlanego, bezrobocia, prawa celnego i pomocy społecznej. Najwięcej skarg wpłynęło z ówczesnego województwa białostockiego, następnie z województw: łomżyńskiego i suwalskiego.
 • Działalność pozaorzecznicza skupiała się głównie na realizacji zamierzeń inwestycyjnych sądu. Obejmowała głównie prace związane z wymianą okien w budynku sądu oraz jego ociepleniem. Wykonano remont pokoju gościnnego oraz zakupiono mieszkanie z przeznaczeniem na pokój gościnny, a także sfinalizowano wykonanie klimatyzacji w sali rozpraw sądu.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1621 skarg (załatwiono – 1432).

1997

 • 24 stycznia – rozpoczął pracę sędzia Jerzy Bujko, a od 1 grudnia – sędzia Elżbieta Trykoszko. Kadra orzecznicza sądu wyniosła – 10 osób. Nie uległa zmianie liczba pracowników administracyjnych i obsługi.
 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyposażył Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku w komputery – 14 zestawów łącznie z serwerem i wprowadził programy OBO – obsługa bazy orzeczeń oraz OSO – obsługa spraw orzekanych.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1985 skarg (załatwiono – 1724).

1998

 • grudzień – zmniejszyła się o dwie osoby kadra sędziowska. Rezygnację z pracy złożyli prezes Stanisław Barczewski oraz sędzia Eugeniusz Ruśkowski.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 2130 spraw (załatwiono – 1995).

1999

 • 1 stycznia – uległa zmianie właściwość miejscowa Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku, który zgodnie z treścią § 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych NSA, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. Nr 145, poz. 940) – objęła obszar województwa podlaskiego, z którego w wyniku reformy administracyjnej kraju wyłączono obecne powiaty: Ełk, Olecko, Giżycko wraz z Węgorzewem i Gołdap (dawne woj. suwalskie) oraz gminy Boguty Pianki, Szulborze Wielkie i Nur (woj. łomżyńskie).
 • 2 stycznia – przejście w stan spoczynku prezesa Stanisława Barczewskiego. Uroczystość pożegnania odbyła się 4 stycznia w obecności sędziów i pracowników Ośrodka oraz zaproszonych gości. Podziękowania za zorganizowanie OZ NSA w Białymstoku oraz kierowanie nim przez pięć lat złożył prezes NSA prof. dr. hab. Roman Hauser.
 • 20 kwietnia – nominację na stanowisko prezesa OZ NSA w Białymstoku otrzymał sędzia NSA – Ireneusz Henryk Darmochwał. Przed powołaniem na to stanowisko od ponad 10 lat orzekał w Wydziale II NSA w Warszawie. Wcześniej był wieloletnim sędzią sądów powszechnych oraz pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 14 maja – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył uroczyście powołania na stanowiska sędziów OZ NSA w Białymstoku Grażynie Gryglaszewskiej i Włodzimierzowi Witoldowi Kędzierskiemu.
 • 30 czerwca – pierwsze posiedzenie z udziałem nowego prezesa. Obok sędziego Ireneusza H. Darmochwała, jako przewodniczącego składu, orzekali sędziowie Grażyna Gryglaszewska oraz Józef Orzel.
 • 18 sierpnia – prezes OZ NSA w Białymstoku gościł sędziów Wyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej – prezesa Statysa Sedbarasa i sędziego Teresele Kazlawskiene.
 • 27-29 września – prezes Ireneusz H. Darmochwał reprezentował sędziów tutejszego OZ NSA (stan kadry sędziowskiej liczył 11 osób) na Konferencji Sędziów Polskich w Warszawie.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1765 spraw (załatwiono – 2145).

2000

 • 10 lutego – prezes Ireneusz H. Darmochwał spotkał się z kilkudziesięcioosobową grupą adwokatów z województwa podlaskiego. Tematem spotkania była teraźniejszość i najbliższa przyszłość NSA oraz uchybienia przy wnoszeniu skarg do sądu.
 • 16 października – obchody 20-lecia działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, na które zostali zaproszeni i byli obecni wszyscy sędziowie OZ NSA w Białymstoku.
 • grudzień – prezes Ireneusz H. Darmochwał uczestniczył w IV Międzynarodowej Konferencji Prawników w Dreźnie zorganizowanej w ramach programu „Grotius” Unii Europejskiej z udziałem sędziów sądów administracyjnych z Niemiec, Czech i Francji.
 • Sukcesywnie unowocześniano sieć komputerową, poprawiono warunki bezpieczeństwa sądu poprzez zainstalowanie detektora wykrywania metalu oraz prześwietlacza bagażu.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1744 spraw (załatwiono – 1967).

2001

 • Podejmowano działania mające na celu poprawę jakości pracy: zamontowano nad wejściem do sali rozpraw urządzenia wyświetlające informacje o toczących się rozprawach z możliwością wywoływania uczestniczących w nich stron.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1978 spraw (załatwiono – 1936).

2002

 • Zwiększono obsadę działu księgowości do 3 osób. W grudniu odeszła na emeryturę Pani Jadwiga Wanda Front – kierownik sekretariatu prezydialnego sądu.
 • Kontynuowano prace mające na celu dalszą poprawę warunków pracy: wykonano generalny remont wszystkich pomieszczeń sądu wraz z salą rozpraw, wyposażono budynek sądu w instalację telewizji użytkowej, wprowadzono bankowość elektroniczną, polegającą na elektronicznym przesyłaniu przelewów do banku, rozbudowano serwer wraz z rekonfiguracją systemu informatycznego w celu przygotowania do prawidłowego działania nowej wersji systemu OBO i OSO, ustawiono stanowisko komputerowe w sali rozpraw.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1732 spraw (załatwiono – 1876).

2003

 • marzec – odbyły się wybory pełnomocnika ds. tworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z udziałem prezesa NSA prof. dr. hab. Romana Hausera, wiceprezesa NSA Włodzimierza Rymsa oraz dyrektora Biura Orzecznictwa NSA Jana Kacprzaka.
 • 5 maja – prezes NSA powołał sędziego Ireneusza H. Darmochwała – prezesa OZ NSA w Białymstoku na stanowisko pełnomocnika do organizacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • 8 lipca – uroczyste odczytanie i podpisanie aktu notarialnego kupna budynku mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84 w Białymstoku na nową siedzibę sądu administracyjnego.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 1680 spraw (załatwiono – 1800).
 • Rok 2003 zakończył 10-letni okres działalności Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Łącznie rozpoznano 16.117 spraw.

2004

 • 1 stycznia – rozpoczął się pierwszy rok działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku jako sądu administracyjnego I instancji, powstałego na bazie dotychczasowego Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku. Został utworzony Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652) dla obszaru województwa podlaskiego.
 • Sąd podzielony został na dwa wydziały orzecznicze: I – finansowy dla spraw dot. zobowiązań podatkowych, cen, ceł, ubezpieczeń majątkowych, finansów publicznych oraz II – ogólnoadministracyjny dla kategorii spraw z zakresu m.in.: prawa budowlanego, gospodarki mieniem państwowym, komunalnym i gruntami nierolnymi, zagospodarowania przestrzennego, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pomocy społecznej, egzekucji administracyjnej, ruchu i transportu drogowego, zatrudnienia i bezrobocia, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego spraw mieszkaniowych i kombatanckich.
 • Utworzono nieorzeczniczy Wydział Informacji Sądowej, powierzając funkcję Przewodniczącego i jednocześnie Rzecznika Prasowego Sądu – sędziemu NSA Danucie Tryniszewskiej-Bytys. Zadania tego wydziału wynikają z § 5 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646).
 • od 15 lipca – pod patronatem Wydziału Informacji Sądowej funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) i strona internetowa sądu (www.bialystok.wsa.gov.pl).
 • Uległa zwiększeniu obsada kadrowa pionu orzeczniczego: o jednego sędziego – Sławomira Presnarowicza, dwoje asesorów – Urszulę Barbarę Rymarską, Wojciecha Stachurskiego), dwoje referendarzy – Małgorzatę Roleder i Jacka Pruszyńskiego), zatrudniono trzech asystentów sędziów oraz zwiększyła się liczba pracowników administracyjnych i obsługi.
 • Do 31 grudnia do obydwu wydziałów orzeczniczych sądu wpłynęło ogółem 1344 spraw, załatwiono – 1721, stosując nową procedurę określoną w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270). Ustawa wprowadziła dwie dotychczas nieznane instytucje: postępowanie mediacyjne i uproszczone.

2005

 • styczeń – Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Białymstoku wyraziło pozytywną opinię w sprawie powołania sędziego NSA Ireneusza Henryka Darmochwała na stanowisko prezesa sądu. Odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium WSA w Białymstoku w składzie sędziowie: Ireneusz H. Darmochwał, Grażyna Gryglaszewska, Mieczysław Markowski, Stanisław Prutis, Danuta Tryniszewska-Bytys.
 • 17 lutego – prezes NSA prof. Janusz Trzciński powołał sędziego NSA Ireneusza H. Darmochwała na stanowisko prezesa WSA w Białymstoku.
 • 19 maja – uroczyste wręczenie nominacji na stanowisko wiceprezesa WSA w Białymstoku sędziemu NSA Mieczysławowi Markowskiemu.
 • 5 września – zmiana siedziby WSA w Białymstoku. Sąd rozpoczął funkcjonowanie w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84. Przeprowadzka do innego obiektu nie spowodowała przerw w pracy sądu.
 • 8 września – inauguracyjne posiedzenie sądu w nowym budynku w składzie: przewodniczący sędzia Ireneusz H. Darmochwał, sędziowie: Stanisław Prutis, Elżbieta Trykoszko
 • 15 września  – powołanie Hanny Srockiej na stanowisko dyrektora tutejszego sądu.
 • 5 października – uroczyste otwarcie nowej siedziby WSA w Białymstoku z udziałem prezesa NSA prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego, wiceprezesa NSA Włodzimierza Rymsa, prezesa Izby Gospodarczej NSA dr. Andrzeja Kisielewicza oraz zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio. Symboliczną wstęgę przecięli prezesi NSA w Warszawie i WSA w Białymstoku. Podczas uroczystości w sali konferencyjnej uhonorowano Małgorzatę Jakóbczak – kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczych i Magdalenę Huszcza – kierownika Sekretariatu Wydziału Ogólnoadministracyjnego Srebrnymi Krzyżami Zasługi za wieloletnią i sumienną pracę. Ponadto sędziom oraz pierwszym pracownikom OZ NSA w Białymstoku zostały wręczone przez prezesa sądu pamiątkowe medale związane z 10-leciem OZ NSA w Białymstoku.
 • grudzień – pięciu sędziów ukończyło Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez Polską Akademię Nauk.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło łącznie 1597 spraw (załatwiono – 1421).

2006

 • styczeń – uroczyście pożegnanie, w związku z przejściem na emeryturę, jednego z pierwszych pracowników administracyjnych sądu – starszego specjalisty Alicji Merkel.
 • 14 marca – mianowanie Małgorzaty Roleder (dotychczasowego referendarza) na stanowisko asesora w tutejszym sądzie.
 •  20 marca – wręczenie Tomaszowi Oleksickiemu nominacji na stanowisko referendarza sądowego w WSA w Białymstoku.
 • kwiecień – sędziowie: Janusz Lewkowicz, Mieczysław Markowski, Sławomir Presnarowicz, Urszula B. Rymarska, Wojciech Stachurski, Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys uczestniczyli w konferencji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.
 • 3 czerwca – seminarium nt.: „Mediacja przed sądem” z udziałem prawników z Anglii: Witolda Pawlaka oraz Alexa Bevansa. W konferencji uczestniczyli sędziowie, asesorzy, referendarze i asystenci sędziów tutejszego sądu.
 • 23 czerwca – asesor Urszula Barbara Rymarska odebrała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nominację na stanowisko sędziego WSA w Białymstoku z dniem 12 czerwca 2006 roku.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1391 spraw (załatwiono – 1550).

2007

 • 23-26 kwietnia – konferencja zorganizowana przez WSA w Białymstoku dla sędziów sądów wojewódzkich ze Szczecina, Gdańska, Olsztyna, Lublina oraz Rzeszowa. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezes NSA prof. Janusz Trzciński i prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA Włodzimierz Ryms.
 • 18 maja – uroczyste spotkanie pracowników sądu z okazji przejścia w stan spoczynku długoletnich sędziów WSA Janusza Lewkowicza oraz Józefa Orzela.
 • 25 maja – uzyskanie przez asesora Wojciecha Stachurskiego stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
 • 6 czerwca – nominacja Piotra Pietrasza na stanowisko asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 27 czerwca – sędziowie Wydziału I tutejszego sądu w składzie: przewodniczący i sprawozdawca: sędzia Sławomir Presnarowicz, sędzia Urszula B. Rymarska oraz asesor Wojciech Stachurski zwrócili się w formie postanowienia do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym w sprawie I SA/Bk 121/07. Było to pierwsze pytanie pochodzące od WSA w Białymstoku.
 • czerwiec – dwóch sędziów i asesor ukończyli Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów administracyjnych zorganizowane przez Polską Akademię Nauk.
 • 5 października – powołanie przez Prezydenta RP asesora Wojciecha Stachurskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego WSA w Białymstoku.
 • 1 listopada – powołanie referendarza sądowego Jacka Pruszyńskiego na stanowisko asesora w WSA w Białymstoku.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło1591 spraw (załatwiono – 1583).

2008

 • 10 marca – seminarium dla sędziów, asesorów, asystentów oraz pracowników WIS i kierowników sekretariatów orzeczniczych z zakresu wystąpień przed mediami i relacji urzędu ze środkami masowego przekazu z udziałem redaktora Roberta Głowackiego z TVP Białystok.
 • maj – przeniesienie sędziego Włodzimierza Witolda Kędzierskiego do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.
 • 1 listopada – zatrudnienie dotychczasowego asystenta sędziego Barbary Romanczuk na stanowisku referendarza sądowego.
 • Do dnia 31 grudnia –  wpłynęło 1557 spraw (załatwiono – 1429).

2009

 • 12 lutego – nominacja asesora Małgorzaty Roleder  na stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 1–5 kwietnia – konferencja szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych w Londynie z udziałem sędziów tutejszego sądu: Mieczysława Markowskiego, Sławomira Presnarowicza, Anny Sobolewskiej-Nazarczyk, Danuty Tryniszewskiej-Bytys.
 • 26–28 kwietnia – 10. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Publicznej zorganizowana w Białowieży na temat: „Patologia w administracji publicznej”, w której uczestniczyli sędziowie WSA w Białymstoku.
 • 29 kwietnia – skład orzekający w Wydziale Finansowym tutejszego sądu w sprawie I SA/Bk 474/08 postanowił na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepisy rozdziału 14 w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) są zgodne z art. 2 i 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim pomijają byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej, jako następców prawnych, wstępujących w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa tej spółki.
 • 30 czerwca – powołanie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego asesorów Piotra Pietrasza i Jacka Pruszyńskiego oraz nowozatrudnionego Mirosława Wincenciaka na stanowiska sędziów WSA w Białymstoku.
 • 3 września – skład orzekający w Wydziale Ogólnoadministracyjnym tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 373/09 postanowił na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z następującym pytaniem prawnym: czy przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w zakresie, w jakim nie różnicuje poziomu dochodu na osobę w rodzinie między rodzinami z jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności a rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • październik – rocznica 15-lecia działalności sądu administracyjnego w Białymstoku.
 • Do dnia 31 grudnia –  wpłynęło 1480 spraw (załatwiono – 1579).
 • W okresie 15 lat działalności sądu wpłynęło 25733 spraw (załatwiono – 25159).

2010

 • 5 marca – sędziowie Barbara Urszula Rymarska oraz Wojciech Stachurski wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wręczono nagrody w konkursie „Sędzia Europejski” organizowanym przez Międzynarodową Komisję Prawników Sekcję Polską. Do konkursu zgłoszone były orzeczenia wraz z uzasadnieniami sporządzonymi przez ww. sędziów w sprawach (odpowiednio) – I SA/Bk 227/09 dot. odmowy przyznani ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, oraz I SA/Bk 3/08 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2006 rok. Ponieważ konkurs organizowany jest corocznie, stąd w innych latach również były zgłaszane wyroki wraz z uzasadnieniami sędziów WSA w Białymstoku.
 • czerwiec – referendarze sądowi: Barbara Romanczuk oraz Tomasz Oleksicki ukończyli Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • czerwiec – asystenci sędziów: Marta Czubkowska, Elżbieta Lemańska, Grzegorz Dudar i Marcin Kojło zdali pozytywnie egzamin kończący szkolenie asystentów prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 1727 spraw (załatwiono – 1706).

2011

 • 19 kwietnia – sędzia Mirosław Wincenciak uczestniczył w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, który rozpoznawał pytanie prawne WSA w Białymstoku dotyczące świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w sprawie II SA/Bk 373/09.
 • 21 listopada – sędzia NSA Stanisław Prutis został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • grudzień – asystentki sędziów: Anna Bartłomiejczuk oraz Anna Kozłowska zdały pozytywnie egzamin kończący szkolenie asystentów prowadzony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1552 spraw (załatwiono – 1575).

2012

 • 21 lutego – narada na temat: „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka” zorganizowana przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie, w której uczestniczył sędzia Wojciech Stachurski.
 • 15 czerwca – uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia pracy akademickiej sędziego NSA prof. Stanisława Prutisa. W zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku  uroczystości wzięli udział  sędziowie i asystenci tutejszego sądu.
 • 19 października – seminarium na temat: „Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym” zorganizowane w Warszawie przez Krajową Radę Sądownictwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której uczestniczyła sędzia Urszula B. Rymarska.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 1591 spraw (załatwiono – 1552).

2013

 • 22 stycznia – uroczyste pożegnanie prezesa sądu Ireneusza Henryka Darmochwała w związku z przejściem z dniem 1 lutego w stan spoczynku. Z tej okazji w siedzibie WSA w Białymstoku odbyła się uroczystość pożegnalna w obecności sędziów, pracowników sądu oraz zaproszonych gości. Podziękowania za wieloletnią pracę w sądownictwie złożyli: prof. dr hab. Roman Hauser – prezes NSA, sędzia NSA Włodzimierz Ryms (wiceprezes) oraz sędzia Sądu Najwyższego  Antoni Górski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, który jednocześnie uhonorował Prezesa Ireneusza H. Darmochwała medalem „Bene Merentibus Iustitiae” – „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
 • 1 marca – przeniesienie sędziego WSA w Warszawie Marka Leszczyńskiego do orzekania w  WSA w Białymstoku.
 • 11 marca – pożegnanie sędziego Sławomira Presnarowicza, który z dniem 5 marca przeszedł z WSA w Białymstoku do pełnienia obowiązków sędziego NSA w Warszawie.
 • 14 marca – sędzia  Danuta Tryniszewska-Bytys  uczestniczyła w Inauguracji szkoły prawa niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym wykład pt.: „Prawa człowieka w prawie administracyjnym” wygłosiła prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • 21 marca – powołanie przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera  na stanowisko prezesa WSA w Białymstoku – sędziego Wojciecha Stachurskiego. Uroczyste wręczenie powołania przez prezesa NSA miało miejsce w siedzibie WSA w Białymstoku w obecności wiceprezesa NSA – Włodzimierza Rymsa, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio oraz zaproszonych gości i pracowników tutejszego sądu.
 • 21 marca – z okazji przejścia z dniem 31 marca sędziego NSA prof. Stanisława Prutisa w stan spoczynku, odbyło się w WSA w Białymstoku uroczyste spotkanie, na którym podziękowanie za wieloletnią pracę sędziego w sądownictwie administracyjnym złożył prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser.
 • 11 czerwca – przyznanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 165/2402 Panu Ireneuszowi Henrykowi Darmochwałowi – prezesowi WSA w Białymstoku w stanie spoczynku Odznaki Honorowąej Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej Województwa Podlaskiego”.
 • 3 lipca – asystent sędziego Elżbieta Lemańska obroniła pracę doktorską pt.: „Problem przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości” i Uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.
 • 12 września – sędzia NSA Stanisław Prutis (w stanie spoczynku) Uchwałą Nr 234/13  Krajowej Rady Sądownictwa  został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
  Uroczystość uhonorowania odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, w której uczestniczył prezes WSA w Białymstoku – Wojciech Stachurski.
 • 23-25 września – seminarium na temat: „Dobre praktyki wdrażania rozwiązań modernizacyjnych przez szkolenia sędziów i pracowników w zakresie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych”, zorganizowane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, finansowane z EFS, w której wziął udział prezes tutejszego sądu – Wojciech Stachurski.
 • 2–4 października – wyjazdowa narada szkoleniowa zorganizowana w Augustowie przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Białymstoku i Olsztynie, w której uczestniczyli sędziowie, referendarze oraz asystenci sędziów obydwu sądów administracyjnych. Referaty przedstawili m.in.:
  - Sędzia NSA Włodzimierz Ryms – prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, na temat: „Wybrane zagadnienia procesowe w sprawach o bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego oraz w sprawach o wygaśnięcie mandatu”;
  - prof. Stanisław Prutis (sędzia NSA w stanie spoczynku) nt.: „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym”;
  - Sędzia WSA w Białymstoku - Naczelnik Wydziału Biura Orzecznictwa NSA Piotr Pietrasz nt.: Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.
  W ramach szkolenia zorganizowano wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Litwy.
 • Do 31 grudnia –  wpłynęło 2001 spraw (załatwiono – 1761 spraw).

2014

 • 1 stycznia rozpoczął się jubileuszowy – 20 rok działalności sądu administracyjnego na Podlasiu.
 • 19 lutego – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał na urząd sędziego w WSA w Białymstoku Pawła Janusza Lewkowicza i Andrzeja Meleziniego.
 • 16-18 czerwca - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zorganizował w Augustowie konferencję szkoleniową sędziów Izby Finansowej NSA z udziałem sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili sędziowie NSA: prof. dr hab. Antoni Hanusz, Małgorzata Niezgódka-Medek, Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Ryszard Pęk oraz naczelnik Wydziału Biura Orzecznictwa NSA Sędzia WSA Hieronim Sęk a także prof. zw. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Omawiano orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz wybrane zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i postępowania sądowoadministracyjnego. Gościem konferencji była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy – Vieslava Ruskan.
 • 18 listopada – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku obchodził  jubileusz 20-lecia sądownictwa administracyjnego na Podlasiu.
 • Z tej okazji w sali konferencyjnej sądu odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział  sędziowie i pracownicy WSA w Białymstoku oraz zaproszeni goście, a wśród nich między innymi: prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, prezesi sądów powszechnych w Białymstoku, przedstawiciele władz miasta i województwa, rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedstawiciele korporacji prawniczych.   20 lat sądu administracyjnego w Białymstoku 
 • 14 grudnia – zmarł Ireneusz Henryk Darmochwał długoletni Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Ośrodka Zamiejscowego NSA oraz Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 2091 spraw (załatwiono – 2216).

2015

 • 10 kwietnia – upływ kadencji sędziego NSA Mieczysława Markowskiego na stanowisku wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • Z dniem 16 kwietnia 2015 roku przezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser powołał sędziego NSA Elżbietę Trykoszko na stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • 30 września  – na prośbę Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej – wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyła kilkunastoosobowa grupa osób z ukraińskich organizacji pozarządowych, których pobyt w naszym kraju miał na celu poznanie specyfiki systemu samorządu terytorialnego w Polsce. Wizyta została zorganizowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku finansowanego ze środków Programu „Wsparcie Demokracji”. 
  Przybyłych gości powitał Wojciech Stachurski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Następnie spotkanie, które prowadził sędzia tutejszego sądu – Andrzej Melezini, koncentrowało się wokół prezentacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego w polskim systemie prawnym. Ukraińscy goście zostali zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu: właściwości sądów administracyjnych, problematyki będącej przedmiotem wnoszonych skarg na decyzje bądź bezczynność organów administracji państwowej, procedury sądowoadministracyjnej.
 • 21-23 października - w Supraślu k. Białegostoku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Białymstoku oraz Olsztynie. Spotkanie otworzył i gości powitał prezes białostockiego sądu – Wojciech Stachurski. 
 • W konferencji szkoleniowej wzięli udział wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego: sędzia NSA Maria Wiśniewska – dyrektor Biura Orzecznictwa NSA, sędzia NSA Jacek Chlebny – prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA,  sędzia NSA Janusz Drachal – prezes Izby Gospodarczej NSA a także sędzia NSA Włodzimierz Ryms oraz sędzia WSA – zastępca dyrektora BO NSA Jerzy Siegień. Wygłosili  oni referaty wprowadzające do dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu znowelizowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
 • W programie warsztatów znalazły się także, prowadzone przez specjalistów od kształtowania wizerunku, zajęcia z zakresu wystąpień publicznych,  które pozwolą uczestnikom spotkania na wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej.
 • Do dnia 31 grudnia – wpłynęło 2331 spraw (załatwiono – 2074).

2016

 • 17 lutego - wiceprezes WSA w Białymstoku sędzia NSA Elżbieta Trykoszko uczestniczyła w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowanej przez Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku.
 • 29 sierpnia - zmarła Urszula Barbara Rymarska (1966-2016) Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Pani Sędzia Urszula B. Rymarska związana była z tutejszym sądem od 1 stycznia 2004 roku, najpierw jako Asesor a od 12 czerwca 2006 roku została powołana na urząd Sędziego w WSA w Białymstoku, w którym orzekała w Wydziale Finansowym. Z dniem 27 lipca 2016 roku Pani Sędzia została przeniesiona w stan spoczynku.
 • W dniu 15 września 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli wizytę sędziowie z Niemiec, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii - uczestnicy międzynarodowej wymiany stażowej w ramach projektu Judicial Authorities Exchange Programme.

Przybyłych gości przywitał Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski, który przedstawił historię oraz zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie pracy sędziego w Unii Europejskiej. W dalszej części wizyty zaproszeni goście wzięli udział w rozprawie, na której rozpoznawana była skarga na decyzję organu nadzoru budowlanego w przedmiocie opłaty za legalizację samowoli budowlanej. Uczestnicy międzynarodowej wymiany mieli również okazję zwiedzić budynek WSA w Białymstoku, a w nim m.in.: gabinety kierownictwa sądu, pokoje biurowe sekretariatów orzeczniczych, czytelnię akt. Wizyta zakończyła się podziękowaniami za miłą atmosferę spotkania i wyrażeniem nadziei na kontynuowanie tego typu współpracy.

 • Do dnia 31 grudnia - wpłynęło 2241 spraw (załatwiono - 2600).

2017

 • 16 stycznia – Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na członków Kolegium Sądu: sędziego NSA Elżbietę Trykoszko, sędziów WSA: Jacka Pruszyńskiego, Marka Leszczyńskiego, Andrzeja Meleziniego. Z mocy ustawy Kolegium Sądu przewodniczył Prezes - sędzia WSA Wojciech Stachurski
 • 5 kwietnia – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Piotra Pietrasza - sędziego WSA w Białymstoku na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Małgorzatę Annę Dziemianowicz na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 • 15 maja – Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku podjęło uchwałę o następującej treści:
  „Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w pełni popiera stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie idei przeprowadzenia Kongresu Prawników Polskich oraz zmian przygotowywanych w wymiarze sprawiedliwości.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

 • 20 maja – w Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich
 • 24-26 maja – odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, warsztaty szkoleniowe Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Białymstoku oraz Olsztynie. Poświęcone były: wchodzącym od 1 czerwca 2017 roku zmianom w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie – Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw:

- zagadnieniom z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

- problematyce spraw podatkowych oraz spraw objętych właściwością Izby Gospodarczej NSA.

W warsztatach udział wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • 26 września – sędziowie WSA w Białymstoku: Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys oraz Marek Leszczyński wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Court Watch Polska na temat: „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią.”  Program spotkania obejmował m.in. uczestnictwo w sesjach praktycznych dotyczących komunikacji instytucjonalnej oraz komunikacji indywidualnej, które zakończyły się podsumowaniem prac w wybranych panelach tematycznych oraz wymianą doświadczeń
 • 17-19 października – Wojciech Stachurski Prezes WSA w Białymstoku uczestniczył wraz z delegacją Naczelnego Sądu Administracyjnego  w wizycie w Najwyższym Sądzie Administracyjnym w Wilnie, Okręgowym Sądzie Administracyjnym w Kownie oraz Sądzie Konstytucyjnym w Wilnie. Celem wizyty delegacji polskiej było nawiązanie ściślejszej współpracy zarówno na poziomie litewskich i polskich najwyższych sądów administracyjnych, jak i sądów pierwszej instancji.
 • Do 31 grudnia – wpłynęło 3074 spraw (załatwiono – 2885).

2018

 • 28 lutego – Pani Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk przeszła w stan spoczynku.
  W 1995 roku Pani Anna Sobolewska-Nazarczyk została powołana na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Białymstoku. Od 1 stycznia 2004 roku do 28 lutego 2018 roku orzekała w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 • 15 marca – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski powołał sędziego WSA dr. Wojciecha Stachurskiego na drugą kadencję na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 • 15-16 marca – w ramach konferencji szkoleniowej sędziów, referendarzy, asystentów sędziego oraz pracowników administracyjnych tutejszego sądu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W konferencji uczestniczył sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusława Dauter, z udziałem którego omówione zostały „Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego.”Program spotkania obejmował m.in. szkolenie na temat: „Postępowanie w sytuacjach szczególnych w świetle współczesnych zagrożeń.”
 • 22 marca – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Elżbiecie Lemańskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
 • 30 czerwca – Pani Lucyna Pieńczykowska przeszła na emeryturę. Stanowisko Kierownika Oddziału Finansowo-Księgowego oraz Głównego  Księgowego piastowała od 1998 roku, najpierw w Ośrodku Zamiejscowym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, następnie – od 1 stycznia 2004 roku –  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
 • 01 lipca – Pani Iwona Ostaszewska objęła stanowisko Kierownika Oddziału Finansowo-Księgowego oraz Głównego  Księgowego w tutejszym Sądzie
 • 4 lipca – Pani Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys przeszła w stan spoczynku. Wraz z utworzeniem w Białymstoku Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sędzia Danuta Tryniszewska-Bytys została powołana w październiku 1994 roku na stanowisko sędziego NSA. W 2004 roku powierzono Pani Sędzi funkcję Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, którą pełniła do dnia odejścia w stan spoczynku.
 •  4 lipca – Pan Sędzia NSA Mieczysław Markowski przeszedł w stan spoczynku. W październiku 1994 roku Pan Sędzia Mieczysław Markowski został powołany na stanowisko Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowoutworzonym Ośrodku Zamiejscowym w Białymstoku, w którym od 1 listopada 1996 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa OZ NSA, w maju 2005 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą to funkcję sprawował do upływu kadencji w kwietniu 2015 roku. Od 27 kwietnia 2015 roku do dnia przejścia w stan spoczynku Pan Sędzia był Wiceprzewodniczącym Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego) WSA w Białymstoku.
 • 4 lipca – sędzia WSA dr Andrzej Melezini został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 • 12-14 września – wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli sędziowie sądów administracyjnych Litwy: Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy – Veslava Ruskan oraz grupa sędziów Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego na czele z Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskienė. Goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami, referendarzami i asystentami WSA w Białymstoku. W charakterze publiczności wzięli też udział w rozprawie sądowej. Odwiedzili również Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Wydział Prawa i Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie wizyty w dniu 13 września 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, reprezentowanym przez Prezesa Sądu Pana Wojciecha Stachurskiego, a Sądem Administracyjnym Okręgu Wileńskiego, reprezentowanym przez Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskienė, którego celem jest umacnianie wszechstronnej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wiedzy o działalności obydwu Sądów.
Podpisanie porozumienia o wymianie doświadczeń działalności sądów administracyjnych Polski i Litwy Wręczenie porozumienia. Sędziowie sądów administracyjnych Litwy
 • 30 września – Pani Hanna Srocka przeszła na emeryturę. Funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku pełniła od 15 września 2005 roku
 • 1 października – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał na stanowisko p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Panią dr Małgorzatę Annę Wenclik
 • Do 31 grudnia 2018 roku wpłynęło 1752 spraw (załatwiono – 2007)

2019

 • 3 kwietnia – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu Mirosławowi Wincenciakowi Sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku nominację na urząd Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 3 kwietnia – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu Marcinowi Kojło akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 8-10 maja – Prezes WSA w Białymstoku Wojciech Stachurski oraz członkowie Kolegium Sądu złożyli wizytę w Wilnie. Wizyta była elementem współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym.
  W trakcie wizyty delegacja sędziów białostockich wzięła udział w obchodach jubileuszu 20-lecia Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie oraz otwarciu muzeum tego Sądu. Delegacja odwiedziła również Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, Sąd Rejonowy Miasta Wilna, Sąd Rejonowy Okręgu Wileńskiego – Wydział Zamiejscowy w Trokach, spotykając się z kierownictwem, sędziami i pracownikami tych Sądów. Spotkania te były okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego, a także okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń.
   
  Wizyta sędziów w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym Członkowie Kolegium Sądu z Prezes Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego Prezes WSA w Białymstoku z Prezes Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego Prezes WSA z Prezes Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego i pracownikami Członkowie Kolegium Sądu z Prezes Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego
 • Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwiają wymianę pism między sądem a stronami postępowania w formie dokumentów elektronicznych. Obok dotychczasowej tradycyjnej (papierowej) formy wnoszenia pism procesowych do sądu administracyjnego można je kierować również w formie dokumentu elektronicznego.
 • 12-14 czerwca – w Białowieży odbyło się szkolenie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego zorganizowane wspólnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia szkolenia dokonał Prezes WSA w Białymstoku Wojciech Stachurski.
  W trakcie szkolenia zostały wygłoszone następujące referaty: - „Poprawnie, zrozumiale i ekonomicznie. Język prawniczy w drugiej dekadzie XXI wieku” - dr hab. Paweł Nowak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, - „Sprzeciw od decyzji – zagadnienia proceduralne” – sędzia NSA prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, - „Informatyzacja postepowań sądowoadministracyjnych” – sędzia WSA w Warszawie dr Mirosław Gdesz. W ramach szkolenia zorganizowane zostały warsztaty panelowe mające na celu omówienie aktualnych problemów orzeczniczych. W grupie ogólnoadministracyjnej dyskusję nad problematyką z zakresu planowania przestrzennego i samorządu terytorialnego poprzedziło wystąpienie prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, zaś w grupie finansowej wystąpienie sędzi NSA Aleksandry Wrzesińskiej-Nowackiej.
 • 28 sierpnia – Pani Jadwiga Maciejewska przeszła na emeryturę. W Ośrodku Zamiejscowym Naczelnego Sądu Administracyjnego a następnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku pracowała od 10 listopada 1994 roku.
 • 11-13 września – wizytę studyjną w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli pracownicy Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie: Doradca Prezesa Kristina Andrejeva, Kierownik biura Aušra Kartanieně, sekretarz rozpraw sądowych Marta Prokopovič.
  W pierwszym dniu pobytu goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami, referendarzami, asystentami sędziów oraz pracownikami administracyjnymi tutejszego sądu. Otwarcia wizyty i powitania uczestników spotkania dokonał Prezes Sądu Wojciech Stachurski. Następnie asystent Sędziego Grzegorz Dudar zaprezentował funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce – w szczególności WSA w Białymstoku, zaś doświadczenia i praktykę działania administracji sądowej na Litwie przedstawiły Panie z Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego. W czasie wizyty zaproszeni goście zwiedzili budynek sądu, w charakterze publiczności wzięli udział w rozprawie sądowej oraz spotkali się Rzecznikiem Prasowym Sądu – sędzią Andrzejem Melezinim a także pracownikami sekretariatów orzeczniczych, biura podawczego oraz Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku. Obok wymiany wzajemnych doświadczeń zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć Pałac Branickich wraz z otaczającym go ogrodem oraz Planty w stolicy Podlasia a także zwiedzić Supraśl koło Białegostoku. Wizyta miała miejsce w ramach współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym.
  goscie z Litwy 13.09.2019 1.png goscie z Litwy 13.09.2019 2.jpeg goscie z Litwy 13.09.2019 3.jpeg
 • 30 października – zmarł Sędzia Janusz Zygmunt Lewkowicz (1937- 2019).
  Pan Sędzia związany był z sądownictwem administracyjnym od 26 czerwca 1995 roku, najpierw jako Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku, a od 1 stycznia 2004 roku jako Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w którym orzekał w Wydziale I Finansowym. Z dniem 31 lipca 2007 roku Pan Sędzia Janusz Zygmunt Lewkowicz przeszedł w stan spoczynku.
 • 6 listopada – sędzia WSA w Białymstoku Andrzej Melezini, starszy referendarz sądowy Barbara Romanczuk oraz starsze asystentki sędziego Marta Czubkowska i Justyna Siemieniako uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”.
  Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego pod patronatem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w siedzibie ALK w Warszawie. W części otwierającej konferencję wystąpił Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski. W trakcie spotkania zaprezentowano dorobek naukowy Pani Profesor dr hab. Alicji Pomorskiej – długoletniego kierownika Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego ALK oraz podpisano umowę pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie a Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W programie konferencji zorganizowano panele tematyczne poświęcone: - „Legislacji ogólnego prawa podatkowego”, - „Nakładaniu nowych obowiązków na podatników”, - „Nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”.
   
 • XXV-lecie sądownictwa administracyjnego na Podlasiu
Wydawnictwo dwudziestopięciolecie sądownictwa administracyjnego na Podlasiu


Z tej okazji w dniu 15 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli obecni oraz byli sędziowie i pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i jego poprzednika – Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, prokuratury oraz korporacji prawniczych, działających na terenie Białegostoku.
 

Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Goście Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Prezes WSA w Białymstoku Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Profesor S. Prutis

 

 • Do 31 grudnia 2019 roku wpłynęło 1799 spraw (załatwiono – 1844).

 

2020

 • 22 stycznia – z uwagi na upływ kadencji Kolegium Sądu – Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na członków Kolegium Sądu w nowej kadencji: sędzię NSA Elżbietę Trykoszko, sędziów WSA: Małgorzatę Annę Dziemianowicz, Andrzeja Meleziniego, Jacka Pruszyńskiego. Z mocy ustawy Kolegium Sądu przewodniczy Prezes – sędzia WSA Wojciech Stachurski.
 • 16 kwietnia – upłynęła kadencja Pani Sędzi NSA Elżbiety Trykoszko na stanowisku Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko piastowała funkcję Wiceprezesa tutejszego sądu od 16 kwietnia 2015 roku.
 • 1 lipca – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski powołał Pana Andrzeja Meleziniego, Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • 31 lipca – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Justynie Siemieniako i Pani Barbarze Romanczuk akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • 12 października – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, przy obecności członków Kolegium sądu, mianował Pana Grzegorza Dudara na stanowisko referendarza sądowego.
 • 20 listopada – Sędzia WSA w Białymstoku Dariusz Marian Zalewski obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: "Sprzeciw w kontroli podatkowej jako instrument ochrony praw kontrolowanych" i Uchwałą nr 121 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
 • 28 grudnia 2020 roku – Pani Małgorzata Jakóbczak przeszła na emeryturę. Stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych piastowała od 12 września 1994 roku, będąc jednym z pierwszych pracowników administracyjnych tworzonego na Podlasiu sądownictwa administracyjnego: najpierw jako Ośrodka Zamiejscowego NSA, a od 1 stycznia 2004 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Od 1 stycznia 2021 roku Prezes WSA w Białymstoku powierzył pełnienie obowiązków Kierownika tego Oddziału Głównemu Specjaliście – Pani Joannie Warakomskiej.
 • 2020 rok był czasem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, co zmieniło sposób funkcjonowania i pracy tutejszego Sądu. Ze względu na ryzyko zakażenia wspomnianym wirusem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wprowadzono m.in. następujące środki ostrożności: wymóg poruszania się po obiekcie Sądu w maseczce lub przyłbicy oraz obowiązkową dezynfekcję rąk i pomiar temperatury ciała dla osób wchodzących do budynku. Oprócz obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowywania odległości, na salach rozpraw zastosowano przesłony z pleksi oddzielające skład sędziowski, strony postępowania i publiczność oraz wykorzystywano urządzenia elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie rozpraw na odległość. Ograniczono pracę czytelni akt i biura podawczego. Od 25 marca 2020 roku do 25 maja 2020 roku bieg terminów sądowych był zawieszony.
 • Z dniem 17 października 2020 roku odwołano rozprawy kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych.
 • Pomimo wyjątkowości 2020 roku – do 31 grudnia wpłynęło do Sądu – 2 092 spraw – załatwiono 2 123 sprawy.

 

2021

 • Z dniem 28 lutego 2021 roku Pani Małgorzata Anna Wenclik przestała pełnić funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Od dnia 1 marca 2021 roku p.o. Dyrektora WSA w Białymstoku jest Pani Joanna Warakomska, którą na to stanowisko powołał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • W związku ze stałą delegacją sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jacka Pruszyńskiego do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, od dnia 1 marca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I tutejszego Sądu będzie pełniła sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz.
 • Z dniem 1 kwietnia 2021 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Wojciech Stachurski powierzył pełnienie obowiązków Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych – dotychczasowemu Kierownikowi Wydziału I – Pani Marii Sienkiewicz Stachjuk. Pełnienie obowiązków kierownika Sekretariatu Wydziału I Prezes WSA w Białymstoku powierzył Zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału I – Pani Annie Ziniewicz, a stanowisko Zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału I – specjaliście Pani Beacie Świętochowskiej.
 • W dniu 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 70 lat, zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski. Pan Profesor był związany z sądownictwem administracyjnym na Podlasiu. Jako jeden z pierwszych sędziów – orzekał od 1 listopada 1994 roku do 11 grudnia 1998 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Białymstoku.
 • W dniach 15-17 września 2021 roku p.o. dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Joanna Warakomska oraz p.o. zastępcy kierownika Sekretariatu Wydziału I Beata Świętochowska i zastępca kierownika Sekretariatu Wydziału II Anna Bazydło złożyły wizytę studyjną w Wilnie. Wizyta była elementem współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym. Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego Pani Jolanta Malijauskienė witając gości z Polski odniosła się do współpracy między sądami litewskimi i polskimi, która poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń pomaga instytucjom sądowym obu krajów upowszechniać i poszerzać wiedzę o ich systemach prawnych a także poznawać codzienną pracę sądów w Polsce i na Litwie. W trakcie wizyty delegacja z WSA w Białymstoku zapoznała się z funkcjonowaniem Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego, wzięła udział w zdalnej rozprawie i zwiedziła muzeum tego Sądu. Podczas pobytu na Litwie odwiedziła również Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, Sąd Rejonowy Okręgu Wileńskiego – Wydział Zamiejscowy w Trokach, spotykając się z sędziami i pracownikami tych Sądów.

15-17 września 2021 wizyta delegacji WSA w sądzie na Litwie

 • W dniu 28 września 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciechowi Stachurskiemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • W dniu 28 września 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Referendarzowi Sądowemu tutejszego sądu Grzegorzowi Dudarowi akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • W dniu 1 października 2021 roku sędzia WSA w Białymstoku Małgorzata Anna Dziemianowicz została powołana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • Z dniem 1 października 2021 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski powierzył pełnienie obowiązków Przewodniczącego Wydziału I tutejszego sądu Panu Wiceprezesowi sędziemu WSA Andrzejowi Meleziniemu.
 • W dniu 25 października 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Asesorowi Sądowemu tutejszego sądu Elżbiecie Lemańskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

2022

 • Z dniem 1 stycznia 2022 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia NSA Wojciech Stachurski mianował Panią Anetę Izabelę Heliosz na stanowisko referendarza sądowego  w WSA w Białymstoku.
 • Z dniem 1 lutego 2022 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Sędzia NSA prof. zw. Marek Zirk-Sadowski powołał Panią Joannę Warakomską na stanowisko dyrektora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • Z dniem 1 marca 2022 r. Pani Agacie Gryszkiewicz powierzono stanowisko starszego asystenta sędziego.
 • Z dniem 1 marca 2022 r. stanowisko Kierownika Sekretariatu Wydziału I objęła Pani Anna Ziniewicz, a stanowisko zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału I - Pani Beata Świętochowska.
 • Z dniem 1 marca 2022 r. obowiązki Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych powierzono Panu Andrzejowi Frankowskiemu.
 • Z dniem 25 lutego 2022 r. na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia, doświadczona Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – Pani Elżbieta Trzeciak, która swoją funkcję pełniła od dnia powstania Wydziału Informacji Sądowej, tj. od 1 stycznia 2004 r.  Prezes Sądu wraz ze wszystkimi współpracownikami jeszcze raz gorąco dziękuje Pani Elżbiecie za wkład włożony w organizację pracy i wypracowanie standardów działania Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. Obowiązki Kierownika Sekretariatu WIS z dniem 1 marca 2022 r. powierzono Pani Marii Sienkiewicz-Stachjuk.
 • W dniu 22 marca 2022 r., w ramach praktyk zorganizowanych przez Centrum Praktyk Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku odwiedziła grupa studentów Wydziału Prawa UwB uczestnicząca w zajęciach prawa administracyjnego. Studenci zapoznali się z organizacją Sądu, zakresem jego działania oraz zadaniami realizowanymi przez Wydział Informacji Sadowej i Czytelnię Akt, a także poznali podstawy pracy sekretariatów procesowych, w tym, w szczególności, sposób rejestracji spraw i drogę skargi od jej wpływu do sądu, rodzaje wydawanych przez sąd orzeczeń, aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego. Studenci uczestniczyli też w rozprawach odbywających się w tym dniu w Wydziale II.
 • W dniach 27 – 29 kwietnia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli wizytę sędziowie Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego na czele z Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskiené. Goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami i asesorami WSA w Białymstoku, którego przewodnim tematem były wyzwania sądownictwa administracyjnego w Polsce i Litwie w czasie pandemii oraz kryzysu uchodźczego. W spotkaniu, w formie zdalnej, wzięli też udział sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy – Oleh Tkachuk oraz Natalia Blażiwska. W trakcie spotkania została podpisana deklaracja wsparcia, wyrażająca solidarność z pracownikami ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości oraz całym narodem ukraińskim w walce o niepodległe i demokratyczne państwo. Delegacja sędziów z Litwy uczestniczyła także w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas którego zapoznała się ze strukturą i zadaniami samorządu województwa. Goście odwiedzili także Sąd Apelacyjny w Białymstoku, gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce. Wizyta odbyła się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Sądem Administracyjnym Okręgu Wileńskiego we wrześniu 2018 r. o wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy o działalności obydwu Sądów.
grafika z konferencji 3.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 1.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 2.jpeg

 

 • W ramach Centrum Praktyk Sądowych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem sędziego WSA Pani Małgorzaty Anny Dziemianowicz we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa, zostały przygotowane symulacje rozpraw z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. Przygotowanie do symulacji poprzedzone zostało wizytą studentów biorących udział w programie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Symulacje rozpraw odbyły się w dniu 6 czerwca 2022 r.
 • W dniu 6 czerwca 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jackowi Pruszyńskiemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Z dniem 1 lipca 2022 r. – Sędzia NSA Pani Grażyna Gryglaszewska przeszła w stan spoczynku. Pani Sędzia Grażyna Gryglaszewska swoją służbę w sądownictwie administracyjnym rozpoczęła w 1999 r., kiedy to została powołana na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Białymstoku. Od 1 stycznia 2004 roku Pani Sędzia orzekała w Wydziale II ogólnoadministracyjnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, a od 4 lipca 2018 r. pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału.
 • W dniu 27 sierpnia 2022 r. zmarła Pani Hanna Srocka – emerytowana dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Swoją drogę zawodową połączyła z sądownictwem administracyjnym 15 września 2005 r., kiedy to została powołana na stanowisko Dyrektora tut. Sądu. W trakcie 13 lat pracy zawodowej w sądzie Pani Hanna Srocka dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, otwarta  i darząca ludzi szacunkiem. Była doskonałą organizatorką pracy, ważnych konferencji naukowych i prawnych związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych. Pani Hanna Srocka z dniem 30 września 2018 r. w wieku 68 lat przeszła na emeryturę.
 • W dniu 29 września 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Asesorowi Sądowemu tutejszego sądu Marcinowi Kojło akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • W dniu 3 listopada 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Marcie Joannie Czubkowskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

   

  2023

 • W dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Białymstoku, podczas którego podjęto uchwałę Nr 1/2023 o wyborze nowych członków Kolegium Sądu, którymi zostali: sędziego WSA Małgorzatę Annę Dziemianowicz, sędziego WSA Marcina Kojło, sędziego WSA Elżbietę Lemańską oraz sędziego WSA Marka Leszczyńskiego.
 • W dniu 22 lutego 2023 r. podczas wykonywania ściany w nowowznoszonym budynku mieszkalnym przy granicy z budynkiem Sądu, na skutek naporu wylewanego do szalunku betonu, zawaliła się ściana budynku Sądu, do środka pomieszczenia Sądu, tj. sali konferencyjnej na ostatniej kondygnacji. Miejsce katastrofy zostało zabezpieczone i objęte zakazem częściowego użytkowania, nie może być użytkowana sala konferencyjna i jedno pomieszczenie socjalne.
 • W dniu 2 marca 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Annie Bartłomiejczuk akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.
 • W dniach 14 – 15 marca 2023 roku w Supraślu odbyła się narada Prezesa NSA z prezesami wojewódzkich sądów administracyjnych. W programie narady znalazły się, między innymi, tematy dotyczące zagadnień pracy zdalnej, realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach sądów administracyjnych, spraw dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych, informacji publicznej i nadzoru Prezesa NSA nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • W dniu 14 marca 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, podczas którego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny pożegnał kończącego swoją kadencję Prezesa WSA w Białymstoku sędziego NSA dr. Wojciecha Stachurskiego, dziękując za wieloletnią, oddaną pracę na zajmowanym stanowisku.
  Pan Prezes NSA przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu celem zaopiniowania kandydaturę na stanowisko Prezesa WSA w Białymstoku – sędziego WSA dr. Andrzeja Meleziniego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjęło jednogłośnie zaproponowaną kandydaturę.
 • W dniu 14 marca 2023 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny, w obecności Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA - sędziego NSA Sylwestra Marciniaka, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Hieronima Kulczyckiego oraz kończącego kadencję dotychczasowego Prezesa WSA w Białymstoku sędziego NSA dr. Wojciecha Stachurskiego i wszystkich pracowników WSA w Białymstoku wręczył sędziemu WSA dr. Andrzejowi Meleziniemu akt powołania do pełnienia od dnia 16 marca 2023 roku funkcji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • W dniu 16 marca 2023 roku wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyła przedstawicielka Wydziału Prawa UwB dr Małgorzata Wenclik wraz ze studentami Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych Wydziału Prawa UwB oraz uczestniczkami "Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego", realizowanego przez Wydział Prawa UwB we współpracy ze Stowarzyszeniem 100-lecie Kobiet.  W programie uczestniczą studentki prawa, a główne cele programu koncentrują się na zapewnieniu studentkom możliwości poznania różnych profesji prawniczych „z pierwszej ręki” – bezpośrednio od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, społeczniczek, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym. Program ma zapewnić przyszłym prawniczkom profesjonalne i życzliwe kobiece wsparcie w samorozwoju i wyborze drogi zawodowej. Podczas wizyty Goście uczestniczyli w jednej z rozpraw odbywających się w tym dniu, a następnie Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz oraz asesor sądowy WSA Anna Bartłomiejczuk wprowadziły Gości w tajniki organizacji i funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce.
 • W dniu 23 marca 2023 r., w ramach praktyk zorganizowanych przez Centrum Praktyk Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odwiedziła grupa studentów IV i V roku Wydziału Prawa UwB uczestnicząca w zajęciach prawa administracyjnego. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz zapoznała gości z organizacją Sądu, zakresem jego działania oraz zadaniami realizowanymi przez Wydział Informacji Sadowej i Czytelnię Akt, a także podstawami pracy sekretariatów wydziałów procesowych, w tym, w szczególności, sposobem rejestracji spraw i drogą skargi po jej wpływie do sądu aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego.
 • W dniu 30 marca 2023 r. zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Stanisław Barczewski. Prezes, Sędziowie, oraz Pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z głębokim smutkiem żegnają Pana Sędziego Stanisława Barczewskiego - pierwszego Prezesa Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • Z dniem 31 maja 2023 roku Kierownik Sekretariatu Wydziału II Pani Magdalena Huszcza przeszła na emeryturę. Swoją przygodę z sądownictwem administracyjnym na Podlasiu rozpoczęła w momencie tworzenia w Białymstoku Ośrodka Zamiejscowego NSA. Była jedną z 3 pierwszych osób zatrudnionych we wrześniu 1994 roku i zobligowanych do poprowadzenia działalności tego Ośrodka W ciągu 29 lat pracy na rzecz sądownictwa administracyjnego stworzyła praktykę sprawnego działania sekretariatu wydziału orzeczniczego.
 • Z dniem 1 czerwca 2023 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini powierzył pełnienie obowiązków Kierownika Sekretariatu Wydziału II Pani Annie Bazydło, a stanowisko Zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału II – Pani Annie Makal.
 • W ramach Centrum Praktyk Sądowych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem sędziego WSA Pani Małgorzaty Anny Dziemianowicz we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa, została przygotowana symulacja rozprawy z zakresu prawa administracyjnego. Przygotowanie do symulacji poprzedzone zostało wizytami studentów biorących udział w programie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Symulacja rozprawy odbyła się w dniu 2 czerwca 2023 r. przy udziale Prezesa Sądu sędziego WSA Pana Andrzeja Meleziniego, który pogratulował studentom i kadrze rzetelnego przygotowania symulacji rozprawy.
 • W dniu 14 czerwca 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, podczas którego Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu, celem zaopiniowania, rekomendowaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, kandydaturę sędziego WSA Małgorzaty Anny Dziemianowicz na stanowisko Wiceprezesa WSA w Białymstoku . Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjęło jednogłośnie zaproponowaną kandydaturę.
 • W dniu 22 czerwca 2023 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny, w obecności Szefa Kancelarii Prezesa NSA Hieronima Kulczyckiego wręczył sędzi WSA Małgorzacie Annie Dziemianowicz akt powołania do pełnienia od dnia 1 lipca 2023 roku funkcji Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 • Prezes  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini uczestniczył w dniu 23 czerwca 2023 r. w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zwołanego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2022 roku. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, poza sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, udział wzięli również zaproszeni goście: Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan prof. Koen Lenaerts – Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Pan prof. Maciej Szpunar - Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE, a także prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA – Pan Hieronim Kulczycki. 
 • W dniach 20 - 21 września 2023 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini  uczestniczył w naradzie zorganizowanej w Olsztynie przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z Prezesami wojewódzkich sądów administracyjnych, podczas której zostały omówione zagadnienia dotyczące organizacji pracy w sądach administracyjnych, bieżące zagadnienia orzecznicze, a także zagadnienia z zakresu nadzoru Prezesa NSA nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • W dniu 11 listopada 2023 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia WSA Andrzej Melezini wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości prezesi sądów białostockich złożyli wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
 • W dniu 6 grudnia 2023 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył Pani Barbarze Romanczuk i Pani Justynie Siemieniako akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.