Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.902) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku następuje:

  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to także informacji o treści orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne, które są dostępne z bazy (link do Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok), złożony bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu, ewentualnie faxem na numer: 85 678 40 38, a także na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu e-PUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny informacji niedostępnych w BIP należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy Prezes Sądu rozpoznaje w terminie 14 dni.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 329 z późn. zm.), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

DOCformularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.doc