Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

skrytka WSA w Białymstoku na ePUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zlokalizowana jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu wniesienia pisma procesowego do sądu strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli z pominięciem platformy ePUAP, nie wywołują skutków prawnych, które PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.pdf (516,07KB) zwanej dalej „p.p.s.a.” - wiąże ze złożeniem pisma procesowego.


Wnoszenie pism procesowych w sprawach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku
 

 1. Pismo procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego,
 2. Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik do formularza pisma ogólnego, a w przypadku gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz –  przy użyciu tego formularza. 
 3. Pismo wnoszone do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego (również ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.
 4. Pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno spełniać wszystkie wymogi pisma w postaci papierowej, czyli zawierać:
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę  stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.
 5. Jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie powinno także zawierać:
  • oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
  • oznaczenie przedmiotu sprawy, a w przypadku gdy jest kolejnym pismem w sprawie - sygnaturę akt.
 6. Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać adres elektroniczny (tj. adres na platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
 7. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.
 8. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 9. Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów. Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków takiego pisma i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru.
 10. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 11. Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesianie urzędowego poświadczenia odbioru. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

Wnoszenie pism nieprocesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia również składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), na przykład:

 1. udostępnienia informacji publicznej - kliknij tutaj
 2. skarg i wniosków lub - kliknij tutaj 
 3. wydawania zaświadczeń.

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
  • Dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.
 2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
  • płyta DVD lub CD, pamięć masowa USB (pendrive).

Dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, GIF, JPG, ODS, ODT, RTF, TIFF, XLS, TXT, XLS, XLSX, CSV. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP,

Dokument lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.