Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

 1.  

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

ul. Henryka Sienkiewicza 84

15-950 Białystok

 1.  

Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Informacji Sądowej

ul.  Henryka Sienkiewicza 84

tel. 85 678 40 69

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Wiceprezes

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

 1.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iodo@bialystok.wsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom,
w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

 1.  

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi ustawy RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Administrator danych osobowych) zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w tutejszym Sądzie przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdy tutejszy Sąd przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • sprostowanie danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 • usunięcie danych - na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 • ograniczenie przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 18 RODO.

W celu ustalenia czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej, mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość (art. 12 RODO).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.