Dla słabowidzących

Aktualności

 

W dniach 11-13 września 2019 roku wizytę studyjną w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli pracownicy Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie: Doradca Prezesa Kristina Andrejeva,  Kierownik biura Aušra Kartanieně, sekretarz rozpraw sądowych Marta Prokopovič.

W pierwszym dniu pobytu goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami, referendarzami, asystentami sędziów oraz pracownikami administracyjnymi tutejszego sądu. Otwarcia wizyty i powitania uczestników spotkania dokonał Prezes Sądu Wojciech Stachurski. Następnie asystent Sędziego Grzegorz Dudar zaprezentował funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce – w szczególności WSA w Białymstoku, zaś doświadczenia i praktykę działania administracji sądowej na Litwie przedstawiły Panie z Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.

W czasie wizyty zaproszeni goście zwiedzili budynek sądu, w charakterze publiczności wzięli udział w rozprawie sądowej oraz spotkali się Rzecznikiem Prasowym Sądu – sędzią Andrzejem Melezinim a także pracownikami sekretariatów orzeczniczych, biura podawczego oraz Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku.

Obok wymiany wzajemnych doświadczeń zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć Pałac Branickich wraz z otaczającym go ogrodem oraz Planty w stolicy Podlasia a także zwiedzić Supraśl koło Białegostoku.

Wizyta miała miejsce w ramach współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym.

goscie z litwy 13.09.2019 1.png goscie z litwy 13.09.2019 2.jpeg goscie z litwy 13.09.2019 3.jpeg

Z dniem 28 sierpnia 2019 roku Pani Jadwiga Maciejewska przeszła na emeryturę. W Ośrodku Zamiejscowym Naczelnego Sądu Administracyjnego a następnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku pracowała od 10 listopada 1994 roku.


         W dniach 12 – 14 czerwca 2019 roku w Białowieży odbyło się szkolenie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego zorganizowane wspólnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia szkolenia dokonał Prezes WSA w Białymstoku Wojciech Stachurski.
         W trakcie szkolenia zostały wygłoszone następujące referaty: - „Poprawnie, zrozumiale i ekonomicznie. Język prawniczy w drugiej dekadzie XXI wieku” - dr hab. Paweł Nowak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, - „Sprzeciw od decyzji – zagadnienia proceduralne” – sędzia NSA prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, - „Informatyzacja postepowań sądowoadministracyjnych” – sędzia WSA w Warszawie dr Mirosław Gdesz.
      W ramach szkolenia zorganizowane zostały warsztaty panelowe mające na celu omówienie aktualnych problemów orzeczniczych. W grupie ogólnoadministracyjnej dyskusję nad problematyką z zakresu planowania przestrzennego i samorządu terytorialnego poprzedziło wystąpienie prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, zaś w grupie finansowej wystąpienie sędzi NSA Aleksandry Wrzesińskiej-Nowackiej.


Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwiają wymianę pism między sądem a stronami postępowania w formie dokumentów elektronicznych. Obok dotychczasowej tradycyjnej (papierowej) formy wnoszenia pism procesowych do sądu administracyjnego można je kierować również w formie dokumentu elektronicznego.

Nowa regulacja prawna, miedzy innymi, nakazuje podanie w pierwszym piśmie składanym w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), numer REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) strony niebędącej osobą fizyczną. Niepodanie powyższych danych będzie traktowane jako brak formalny pisma.

Szczegółowe informacje dotyczące Informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego są dostępne pod hasłem Działalność WSA w Białymstoku.

http://bip.bialystok.wsa.gov.pl/192/279/informatyzacja-postepowania-sadowoadministracyjnego.html

 


W dniach 8 – 10 maja 2019 roku prezes WSA w Białymstoku Wojciech Stachurski oraz członkowie Kolegium Sądu złożyli wizytę w Wilnie. Wizyta była elementem współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym.

W trakcie wizyty delegacja sędziów białostockich wzięła udział w obchodach jubileuszu 20-lecia Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie oraz otwarciu muzeum tego Sądu. Delegacja odwiedziła również Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, Sąd Rejonowy Miasta Wilna, Sąd Rejonowy Okręgu Wileńskiego – Wydział Zamiejscowy w Trokach, spotykając się z kierownictwem, sędziami i pracownikami tych Sądów. Spotkania te były okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego, a także okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń.

Fot 1.jpeg Fot 2.jpeg Fot 3.jpeg Fot 4.jpeg Fot 5.jpeg

 


 

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu Mirosławowi Wincenciakowi Sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku nominację na urząd Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu Marcinowi Kojło akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym udziału w rozprawach oraz dostępu do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej – czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – przy głównym wejściu na frontowej ścianie budynku Sądu został zainstalowany (fotografia poniżej) przycisk, który po jego naciśnięciu, sygnalizuje pracownikowi ochrony budynku, że osoba mająca trudności w poruszaniu się oczekuje pomocy w wejściu do siedziby Sądu.
W trosce o zapewnienie dostępności do Sądu osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dowożącego na chodniku przed budynkiem WSA w oznaczonym do tego miejscu, na czas potrzeby do swobodnego przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej do Sądu. Natomiast osoby niepełnosprawne samodzielnie kierujące pojazdami mogą zaparkować na kopercie przeznaczonej do tego celu, również znajdującej się przed wejściem do budynku WSA w Białymstoku.   

przycisk.jpeg


W dniach: 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia, 27 grudnia 2019 roku Sąd nie pracuje.
Dni: 18 maja, 8 czerwca, 24 sierpnia oraz 7 grudnia 2019 roku są dniami pracy.

Wyciąg z Zarządzenia Nr 4/19
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2019 roku


Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2107) zarządzam, co następuje:

§ 1

„Ustalam dni 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia oraz 27 grudnia 2019 r. dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Wyznaczam dni 18 maja, 8 czerwca, 24 sierpnia oraz 7 grudnia 2019 r. dniami pracy, z zachowaniem ośmiogodzinnej dziennej normy czasu pracy.” /…/


 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową nowej usługi Twój e-PIT adresowanej do podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów można uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok. www.podatki.gov.pl

Szczegółowe informacje o nowej usłudze są również dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 
 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  uprzejmie informuje, że  od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO.

Zgodnie z RODO Sąd jest zobowiązany zachować właściwą ochronę  przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych. Dane te są przechowywane w Sądzie przez okres wynikający z przepisów szczególnych w sposób zapewniający ich ochronę na podstawie określonych procedur, które zawarte zostały w zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie ochrony danych osobowych. 

W zakresie sprawowanego wymiaru sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu),  nadal obowiązują procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, ze zm.).

Informacje na temat RODO oraz zakresu  jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego  (zakładka „RODO ‑ wybrane informacje ogólne”):

http://www.nsa.gov.pl/rodo-wybrane-informacje-ogolne.php

 Tekst obowiązującego RODO dostępny jest pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku możliwy jest osobiście w dniach i godzinach pracy Sądu (siedziba Sądu, ul. H. Sienkiewicza 84), telefonicznie pod nr 85 678 40 41 lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@bialystok.wsa.gov.pl .         Z dniem 1 sierpnia 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku nastąpiła zmiana operatora pocztowego i obecnie pisma sądowe będą doręczane za pośrednictwem „Poczty Polskiej”.
         W dalszym ciągu pozostaje aktualna zasada, że oddanie (nadanie) pisma procesowego adresowanego do tutejszego sądu przed upływem przewidzianego prawem terminu w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż „Poczta Polska” – tj. operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Przepis art. 83 § 3 cytowanej wyżej ustawy brzmi:
„ Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”
         Operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na lata 2016-2025, jest „Poczta Polska”, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., znak DRP.WPK.710.2.2015.26,27. 

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:12
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 12:55
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 1489
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×