Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Aktualności

W dniu 12 października 2020 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, przy obecności członków Kolegium sądu, mianował Pana Grzegorza Dudara na stanowisko referendarza sądowego.


W dniu 31 lipca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Barbarze Romanczuk akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


W dniu 31 lipca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Justynie Siemieniako  akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


Z dniem 1 lipca 2020 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski powołał Pana Andrzeja Meleziniego, Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


W dniach 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 roku

Sąd nie pracuje.

 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 14/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2020 roku

„Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze świętami w dniu 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r. przypadającymi w dni wolne od pracy inne niż niedziela wyznaczam 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. jako dodatkowe dni wolne od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.”

/…/


Z dniem 16 kwietnia 2020 roku upłynęła kadencja Pani Sędzi NSA Elżbiety Trykoszko na stanowisku Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko piastowała funkcję Wiceprezesa tutejszego sądu od 16 kwietnia 2015 roku.


Z uwagi na upływ kadencji Kolegium Sądu – Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na członków Kolegium Sądu w nowej kadencji: sędziego NSA Elżbietę Trykoszko, sędziów WSA: Małgorzatę Annę Dziemianowicz, Andrzeja Meleziniego, Jacka Pruszyńskiego.

Z mocy ustawy Kolegium Sądu przewodniczy Prezes – sędzia WSA Wojciech Stachurski.


Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, dzięki któremu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Co więcej, numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Więcej informacji można uzyskać poniżej:

mikrorachunek.png

 


Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwiają wymianę pism między sądem a stronami postępowania w formie dokumentów elektronicznych. Obok dotychczasowej tradycyjnej (papierowej) formy wnoszenia pism procesowych do sądu administracyjnego można je kierować również w formie dokumentu elektronicznego.

Nowa regulacja prawna, miedzy innymi, nakazuje podanie w pierwszym piśmie składanym w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), numer REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) strony niebędącej osobą fizyczną. Niepodanie powyższych danych będzie traktowane jako brak formalny pisma.

Szczegółowe informacje dotyczące Informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego są dostępne pod hasłem Działalność WSA w Białymstoku.

http://bip.bialystok.wsa.gov.pl/192/279/informatyzacja-postepowania-sadowoadministracyjnego.html

 


 

W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym udziału w rozprawach oraz dostępu do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej – czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – przy głównym wejściu na frontowej ścianie budynku Sądu został zainstalowany (fotografia poniżej) przycisk, który po jego naciśnięciu, sygnalizuje pracownikowi ochrony budynku, że osoba mająca trudności w poruszaniu się oczekuje pomocy w wejściu do siedziby Sądu.
W trosce o zapewnienie dostępności do Sądu osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dowożącego na chodniku przed budynkiem WSA w oznaczonym do tego miejscu, na czas potrzeby do swobodnego przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej do Sądu. Natomiast osoby niepełnosprawne samodzielnie kierujące pojazdami mogą zaparkować na kopercie przeznaczonej do tego celu, również znajdującej się przed wejściem do budynku WSA w Białymstoku.   

przycisk.jpeg


 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową nowej usługi Twój e-PIT adresowanej do podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów można uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok. www.podatki.gov.pl

Szczegółowe informacje o nowej usłudze są również dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  uprzejmie informuje, że  od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO.

Zgodnie z RODO Sąd jest zobowiązany zachować właściwą ochronę  przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych. Dane te są przechowywane w Sądzie przez okres wynikający z przepisów szczególnych w sposób zapewniający ich ochronę na podstawie określonych procedur, które zawarte zostały w zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie ochrony danych osobowych. 

W zakresie sprawowanego wymiaru sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu),  nadal obowiązują procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, ze zm.).

Informacje na temat RODO oraz zakresu  jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego  (zakładka „RODO ‑ wybrane informacje ogólne”):

http://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php

 Tekst obowiązującego RODO dostępny jest pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku możliwy jest osobiście w dniach i godzinach pracy Sądu (siedziba Sądu, ul. H. Sienkiewicza 84), telefonicznie pod nr 85 678 40 41 lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@bialystok.wsa.gov.pl .         Z dniem 1 sierpnia 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku nastąpiła zmiana operatora pocztowego i obecnie pisma sądowe będą doręczane za pośrednictwem „Poczty Polskiej”.
         W dalszym ciągu pozostaje aktualna zasada, że oddanie (nadanie) pisma procesowego adresowanego do tutejszego sądu przed upływem przewidzianego prawem terminu w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż „Poczta Polska” – tj. operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Przepis art. 83 § 3 cytowanej wyżej ustawy brzmi:
„ Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”
         Operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na lata 2016-2025, jest „Poczta Polska”, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., znak DRP.WPK.710.2.2015.26,27. 

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:12
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  13-10-2020 13:51
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 5374
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30