Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Sprawy rozpoznane

___________________________________________________________________________________________________________________

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 522/21 ze skarg: K.[…] Sp. z o.o. Sp. k. w B., M.K. oraz MK C. Sp. z o.o. Sp. k. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu likwidacji wykopu ziemnego, Sąd: oddalił skargi K.[…] Sp. z o.o. Sp. k. w B. i M.K. oraz odrzucił skargę MK C. Sp. z o.o. Sp. k. w B., a także zwrócił uiszczony wpis od skargi.  

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 477/21 ze skargi S.S.M. w B. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu dotacji, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w pkt II i oddalił skargę w pozostałym zakresie oraz zasądził od Zarządu Województwa P. na rzecz S.S.M. w B. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 464/21 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie ustalenia na terenie Gminy Miasto A. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, Sąd stwierdził nieważność § 5 zaskarżonej uchwały.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 482/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Sąd: 1. stwierdził nieważność § 6 zaskarżonej uchwały w części obejmującej sformułowanie „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.”; 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 510/21 Sąd oddalił skargę A.J. Sp. z o.o. Sp. k. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 688/21 ze skargi na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w N. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wicedyrektora zespołu szkół, Sąd uchylił zaskarżony akt oraz zasądził od Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w N. na rzecz skarżącej kwotę 697 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 728/21 Sąd oddalił skargę M.Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Po ogłoszeniu orzeczenia, w podanych ustnie motywach rozstrzygnięcia, Sąd uznał, że: „Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jak trafnie podnosi się w orzecznictwie sądów administracyjnych, zakaz wynikający z powołanego wyżej przepisu opiera się na założeniu, że należy dążyć do wykluczenia sytuacji, w której radny wykonując mandat w gminie i podejmując m.in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy, mógłby wpływać na korzystne dla siebie, bliskich lub innych podmiotów, w imieniu których działa, rozporządzenie tym mieniem. Przyjęte w przedmiotowym przepisie sformułowanie „wykorzystywanie” odnosi się do wszystkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy wykorzystanie to ma podstawę prawną czy jest stałe bądź jednorazowe, a także czy jest odpłatne czy też nieodpłatne. Dlatego bez znaczenia jest wartość wykorzystanego mienia komunalnego.

Także użyte w przepisie pojęcie „działalności gospodarczej” obejmuje swoim zakresem również działalność, która choć nie podlega regulacjom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, to wypełnia wszelkie znamiona charakterystyczne dla działalności gospodarczej – tj. ma charakter zawodowy, ciągły i zarobkowy oraz wykonywana jest w sposób zorganizowany. W hipotezie omawianego przepisu mieści się nawet jednorazowe działanie polegające na wykorzystaniu mienia gminy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, nawet jeżeli to konkretne działanie nie prowadzi bezpośrednio do zysku. Oznacza to, że wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego i nie ma znaczenia, czy przy wykorzystaniu tego mienia komunalnego radny odniósł korzyści, czy też nie.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że skarżący jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą T. Sp. j. w A., która świadczyła usługi oraz dostarczała towary na rzecz Gminy Miasta A. oraz jej jednostek organizacyjnych. Nabyła też towar od Sp. z o.o. w A., która posiada 100 % udział Gminy Miasta A.

W ocenie Sądu, zebrane w sprawie dowody potwierdzają stanowisko Wojewody P. przyjęte w zarządzeniu zastępczym, że radny naruszył przepis art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 703/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie przyznania pomocy w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i domu”, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 471/21 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie orzeczenia o czasowym odebraniu psów.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 585/21 Sąd oddalił skargę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie działalności Oddziału w B. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 604/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Sąd stwierdził nieważność w całości Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy M. w 2021 roku, stanowiącego załącznik zaskarżonej uchwały.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 594/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w W.M. na uchwałę Rady Gminy w Sz. w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Sąd stwierdził nieważność § 1, § 2 ust. 4 pkt 2 i 3, § 4, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, § 12 pkt 1 lit. c, § 17 ust. 3 i 4, § 19 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sz., stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 647/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy M., Sąd stwierdził nieważność § 4 i § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy M. stanowiącego załącznik zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 698/21 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wojewoda stwierdzając w zaskarżonym zarządzeniu zastępczym wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w A. dokonał prawidłowych ustaleń w zakresie zaistnienia przesłanek zastosowania przepisów art. 98a ust. 2 w związku z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, dalej jako: u.s.g.) w związku z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

W przepisie art. 24f ust. 1u.s.g. ustawodawca wprowadził generalny zakaz używania przez radnego mienia komunalnego gminy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, bez względu na jej przedmiot, rodzaj majątku komunalnego i tytuł prawny. Mienie pozostające w zarządzie, czy użytkowaniu spółki, w której gmina ma 100 procent udziałów jest mieniem komunalnym. Bez znaczenia pozostaje okoliczność zawierania umów w trybie przetargowym, co nie ma wpływu na spełnienie przesłanek z art. 24f ust. 1 u.s.g.

Zakaz ten ma na celu z jednej strony ochronę mienia publicznego przed jego wykorzystaniem przez osoby sprawujące mandat, a z drugiej strony, praw innych członków tworzących wspólnotę gminy, którzy nie mają tak ułatwionego dostępu do korzystania z tego mienia.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 563/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w G. na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 15 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy R., stanowiącego załącznik zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 23 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 534/21 Sąd oddalił skargę na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia działalności.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 16 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 482/21 Sąd odrzucił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w A. z dnia […] kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Sąd dokonuje kontroli zaskarżonego aktu, ale zobligowany jest w pierwszej kolejności do ustalenia, czy skarga została złożona w terminie zakreślonym przepisami prawa. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a), sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Sąd w uzasadnieniu postanowienia wskazał, „że ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy odmienne niż ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje zarówno termin, jak i sposób wnoszenia skargi do organu, jako wyjątek od obowiązującej we wszystkich procedurach zasady, że nadanie w urzędzie pocztowym w terminie przewidzianym ustawą jest równoznaczne ze złożeniem skargi.[…]. Z art. 9 § 1 k.w. wynika, że o zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy, a nie jej nadanie w urzędzie pocztowym. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 83 § 3 p.p.s.a. i z tego względu znajduje zastosowanie w rozpoznawanej sprawie.”

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 245/21  ze skargi Skarbu Państwa […] Nadleśnictwa D. w B. oraz Stowarzyszenia „O.” w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z grudnia 2020 roku. Zasądził od organu na rzecz skarżących Skarbu Państwa […] Nadleśnictwa D. w B. kwotę 680 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia „O.” w B. kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 24 września 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 209/21 Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży srebrnych monet.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 27 lipca 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 342/21 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w przedmiocie pozbawienia odcinków starodroża drogi krajowej nr 8 kategorii drogi powiatowej.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 12 sierpnia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2021 roku sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 297/21 ze skargi […] Związku Religijnego w RP w B. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 220/21 Sąd oddalił skargę Gminy S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej przyznania Wójtowi Gminy S. nagrody spisowej. Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt I SA/Bk 142/21 ze skargi Gminy M. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu pn.: „Energia słoneczna w Gminie M.” – Sąd oddalił skargę. 

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 22 lipca 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt  II SA/Bk 213/21 ze skargi S.M. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  15 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt  I SA/Bk 141/21 ze skargi Spółki L. w B. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. dotyczące przyjmowania i poddawania procesowi odzysku odpadów spoza terenu określonego w decyzji – Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne oraz zasądził od organu administracyjnego na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 8 czerwca 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  15 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 168/21 ze skargi na zarządzenie P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów lub do punktu zbierania pojazdów – Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne oraz zasądził od organu administracyjnego na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 17 czerwca 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 63/20 Sąd oddalił skargę K.H. na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla B.

Orzeczenie jest nieprawomocne. 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2019
  przez: Andrzej Melezini
 • opublikowano:
  14-05-2019 15:53
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  02-12-2021 13:03
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 8117
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00