Dla słabowidzących

Sprawy rozpoznane

___________________________________________________________________________________________________________________

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 550/19 Sąd oddalił skargę Gminy K. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 655/19 Sąd oddalił skargę na zarządzenie Burmistrza Miasta B.P. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 578/19 Sąd oddalił skargę Powiatu Sejneńskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, w którym stwierdzono nieważność uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy na wybranych zbiornikach wodnych Powiatu Sejneńskiego.

Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że podejmując przedmiotową uchwałę rada powiatu nie wypełniła dyspozycji art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, czym istotnie naruszyła prawo. Zdaniem składu orzekającego, wydanie przez radę powiatu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, powinno zostać poprzedzone ustaleniami, czy na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się na terenie danego powiatu panują odpowiednie warunki akustyczne czy też nie. Sąd podzielił stanowisko, że przy definiowaniu pojęcia „odpowiednie warunki akustyczne” należy odwołać się do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie którego wydane zostało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W akcie tym określono dopuszczalne poziomy hałasu m.in. dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. I to te normy powinny stanowić punkt odniesienia dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zakazu, bądź ewentualnie rozważenia niezbędnych ograniczeń w tym zakresie zgodnie z dyspozycją art. 116 ust. 1 ustawy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 października 2019 roku, sprawy wyznaczone do rozpoznania w dniu 24 października 2019 roku:  

– o sygnaturze akt II SA/Bk 496/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę XXXI/380/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 roku
w przedmiocie określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie Miasta Suwałki,

– o sygnaturze akt II SA/Bk 586/19 ze skargi Wójta Gminy G. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły,

zostały z powodu choroby sędziego sprawozdawcy, zdjęte z wokandy posiedzenia jawnego w dniu 24 października 2019 roku. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 521/19 ze skargi Miasta Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 336/19 ze skargi P.[…] w W. na uchwałę Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 stycznia 2014 roku w przedmiocie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit.c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 388/19 Sąd oddalił skargę Szpitala Ogólnego w G. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu dotacji.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 569/19 ze skargi „P. […] na czynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. przedmiocie włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków – Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 522/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok Nr VIII/122/19 z dnia 25 marca 2019 roku w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt. 4 i 5.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 517/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Gminy Bakałarzewo Nr XX/120/2012 z dnia 31 października 2012 roku w przedmiocie opłat za zajęcie pasa drogowego – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej  § 3 ust. 4.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 5 września 2019 roku Sąd oddalił skargi w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 350/19 do II SA/Bk 362/19 oraz II SA/Bk 402/19 do II SA/Bk 415/19 ze skarg Miasta B. na decyzje Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód.

Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 321/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Suwałki Nr XLVI/400/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 lit. a-c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 456/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr 34/460/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 306/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego  na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze Nr XLV/275/18 z dnia 8 maja 2018 roku w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 1 pkt 1 lit. a-f.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 322/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Zawady Nr XXVIII/219/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 litera a-c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 324/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 05 listopada 2012 roku nr XXXIV/376/12 w przedmiocie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5, § 6, § 8 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 2, § 25, § 26 i § 27.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 435/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 416/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Na rozprawie w dniu 25 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 304/19 ze skargi Krajowej Rady S. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę zjazdów – Sąd postanowił odroczyć rozprawę i nowy termin wyznaczyć z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 299/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 marca 2018 roku nr 323/XXXVIII/17 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 42 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 303/19  Sąd oddalił skargę P.Z.D.S.O. w W. O.Z.P. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości .

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 419/19  Sąd oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w S. na zarządzenie Wójta Gminy S. w przedmiocie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 203/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Jeleniewo z dnia 09 sierpnia 2018 roku nr XXXIV.195.2018 w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 295/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/15/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 297/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/10/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród – Sąd stwierdził nieważność § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 33/19  ze skargi redaktora naczelnego Gazety B. w Ł. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie prasowe – Sąd:

1.  umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Ł. do załatwienia wniosku C. Z z dnia […] marca 2019 r.;

2.  stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;

3.  stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

4.  zasądził od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz skarżącego C. Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 264/19 ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/19/18 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnatura akt II SA/Bk 5/19 ze skargi  na uchwałę Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2018 r. nr XLVIII/195/18 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie – Sąd:

I. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej, tj. w zakresie obejmującym:

1. oznaczenie symbolem „GKPn-23” korytarza ekologicznego „Przełomowa Dolina Narwi – Dolina Górnej Narwi” na legendzie Załącznika nr 2 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” oraz na legendzie Załącznika nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały;

2. oznaczenie symbolem „ZL” na Załączniku nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały w odniesieniu do terenu działki nr 289/33;

II. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 234/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. nr III/35/18 w przedmiocie ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 228/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 r. nr II/12/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa gospodarcza I” – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 179/19 ze skargi Stowarzyszenia P.P. w G. na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd

1.   stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich numer: 80, 92, 93, 94, 112, 113, 131 oraz 148, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zaskarżonej uchwały, w części obejmującej:

a)   w miejscowości Sojczyn Grądowy (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działki: nr 530, nr 723 i nr 811;
b)  
 w miejscowości Kapice (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działka nr 117;
c)  
 w miejscowości Goniądz (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz - Miasto) działka nr 226/4;
d)  
 w miejscowości Klewianka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz) działki: nr 406, nr 417, nr 430/1 i nr 940;
e)  
 w miejscowości Wilamówka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 230;
f)  
 w miejscowości Klimaszewnica (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działka nr 634;
g)  
 w miejscowości Gugny – Dz. Krzeczkowo (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki rolne: nr 320/3 i nr 320/4;
h)  
 w miejscowości Okrasin (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działki: nr 362/4, nr 560/2, nr 657, nr 349, nr 353/6, nr 358/1, nr 367/1, nr 367/2, nr 369/1, nr 374/2, nr 375, nr 550/5, nr 556, nr 557/1, nr 557/2, nr 561/2, nr 562/1, nr 562/2, nr 563, nr 576/1, nr 577/1, nr 581/2, nr 582, nr 598/1, nr 598/2, nr 599/2, nr 612, nr 623, nr 627, nr 628/1, nr 633, nr 638, nr 650/2, nr 663/2, nr 663/6, nr 667, nr 687/2, nr 690, nr 696, nr 697/2, nr 699/1, nr 702, nr 709/1, nr 715/3, nr 721, nr 722, nr 723, nr 724, nr 737, nr 744, nr 231, nr 261, nr 326/2, nr 337, nr 362/4, nr 383/2, nr 547/1, nr 547/2, nr 548/1, nr 548/2, nr 550/2, nr 677, nr 687/1, nr 703, nr 718, nr 361/1, nr 361/2, nr 554/2, nr 560/1, nr 560/2, nr 572/2, nr 585/2, nr 591/1, nr 591/2, nr 616, nr 620, nr 628/2, nr 629, nr 631, nr 652/2, 
nr 652/3, nr 669/1, nr 671, nr 669/2, nr 705, nr 735, nr 751, nr 752, nr 131/2, nr 314/2, nr 344, nr 353/3, nr 357/2, nr 363/2, nr 552/3, nr 553/1, nr 552/3, nr 553/2, nr 554/3, nr 568/1, nr 577/2, nr 584, nr 587, nr 592/2, nr 593, nr 599/3, nr 599/4, nr 599/5, nr 605/2, nr 630/2, nr 640/2, nr 642/2, nr 653, nr 658/5, nr 660, nr 664. nr 699/2, nr 682, nr 698/1, nr 698/2, nr 698/3, nr 706, nr 736, nr 741, nr 748, nr 813, nr 443 i nr 704, nr 559/4;
i)  
 w miejscowości Mścichy Łąki (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów) działki: nr 317, nr 379, nr 381 i nr 382;
j)  
 w miejscowości Nowa Wieś (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki: nr 3045, nr 3058 i nr 3067, nr 3022, nr 3063;
k)  
 w miejscowości Zubole (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 154/6;
l)  
 w miejscowości Laskowiec (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 219/2;
m)  
 w miejscowości Krynice (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 124/4;

2.   zasądził od Sejmiku Województwa Podlaskiego na rzecz skarżącego Stowarzyszenia P.P. w G., kwotę 797,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 188/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku nr XIV/199/15 w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok – Sąd

 1. stwierdził nieważność § 2 pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, § 6 pkt 3, § 20 ust. 2 pkt 7 i § 21 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały;
 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 211/19 ze skargi Gminy Miasta S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 115/19 ze skargi Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia wysokości kwoty przypadającej do zwrotu wydatków poniesionych w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 161/19 Sąd oddalił skargę Gminy B na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 167/19 Sąd oddalił skargi Gminy B i Miasta B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 146/19, ze skargi Prokuratora Rejonowego w Z. na uchwałę nr XXXIX/263/18 z dnia 28 września 2018 roku Rady Gminy Szumowo w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Sąd stwierdził nieważność § 2 ust. 2 i § 13 ust. 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.
Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 117/19, II SA/Bk 118/19, II SA/Bk 119/19, II SA/Bk 120/19, II SA/Bk 121/19, Sąd oddalił skargi Miasta B. na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie powołania składu osobowego stałych komisji.

W ocenie Sądu skargi nie zasługiwały na uwzględnienie z powodu prawidłowości kontrolowanych przez Sąd rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody.

Sąd uznał, że Rada Miasta nie posiada uprawnień zobowiązujących Radnych do udziału w Komisjach, bez ich zgody.

W ocenie Sądu poszczególne Komisje Rady Miasta są organami kolegialnymi, co powoduje, że Wojewoda w sposób zasadny objął treścią rozstrzygnięcia całość uchwały a nie jej poszczególne części.

Sąd również uznał, że uzasadnienia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody nie są wyczerpujące, ale powyższe nie wpływa na prawidłowość podejmowanych decyzji przez Wojewodę.

Orzeczenia nie są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 125/19 ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa B. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 48/19 Sąd oddalił skargę Polskiego Związku Działkowców S.O. w W. Okręgowego Zarządu P. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 38/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę nr LIV/522/18 z dnia 5 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Augustowie w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 47/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 701/18 Sąd oddalił skargi M.K., E.K i innych na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 20/19 - Sąd stwierdził nieważność w całości zaskarżonej przez Prokuratora Rejonowego w B. skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr LI/501/18  z dnia 31 lipca 2018 r. w zakresie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 818/18 ze skargi Stowarzyszenia „P.[…]” na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 817/18 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w związku z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, poprzedzającą jej wydanie decyzje Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lipca 2018 roku oraz postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] czerwca 2018 r.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 4/19 Sąd oddalił skargę Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 118/18 ze skargi W.T. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej zapytania: czy najemcom lokali przeznaczonych do zbycia przysługiwała bonifikata z tytułu zaliczenia okresu najmu i czy została uwzględniona przy sprzedaży? - Sąd umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta B. do załatwienia wniosku skarżącej; stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności lecz bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; Sąd nie przyznał od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej; zasądził od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 735/18 Sąd oddalił skargę Szpitala Powiatowego w Z. Spółka z o.o. na decyzję  Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ B. w przedmiocie rozstrzygnięcia w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 383/18 ze skargi Spółki z o.o. w K. na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich o numerach 308, 42, 46 i 51 określonych w załącznikach nr 1 i 2 do tej uchwały, w częściach obejmujących: działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Zalesie, gmina Nurzec Stacja; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Rubcowo, gmina Płaska; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Starożyńce, gmina Lipsk; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Wołkusz, gmina Lipsk […]

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 807/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Prokuratora Okręgowego w Ł. uchwały Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 roku nr XLIII/227/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Orzeczenie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 790/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego na uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2017 roku nr 409/XLVI/17 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości koszów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/18 ze skargi na część uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego numer 321 w odniesieniu do nieruchomości będących własnością skarżącej o następujących numerach geodezyjnych […] położonych we wsi Wajków […] oraz położonych na terenie wsi Wajków oraz Sutno w Gminie Mielnik. […]  

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 744/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę P. uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2018 roku nr LXXIV/444/18 w sprawie skargi na Burmistrza dotyczącej uznania za zasadną skargę w przedmiocie utrudnienia dostępu do dokumentacji.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 745/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę P. uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2018 roku nr LXXIV/445/18 dotyczącej uznania za zasadną skargę w przedmiocie bezczynności organu w zakresie doręczenia dokumentów.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 119/18 ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - Sąd 1. umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu administracyjnego do załatwienia wniosku skarżącego Stowarzyszenia z lipca 2018 roku; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała  miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierzył organowi grzywny; 5. nie przyznał od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej (-).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 736/18 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 roku nr XVIII/174/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej, tj. § 67 pkt 4 lit. "r" i części graficznej w zakresie dotyczącym linii rozgraniczających w odniesieniu do działki nr [...], oraz oddalił skargę w pozostałej części (-).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 592/18 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 roku nr XVIII/174/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej to jest § 67 pkt 4 lit. "q" i "r" i części graficznej w zakresie dotyczącym linii rozgraniczających w odniesieniu do działki o numerze geodezyjnym [...]; 2. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały dotyczącej załącznika numer 2d to jest wzornika zabudowy bojarskiej TYP D w zakresie obowiązku zachowania kąta nachylenia połaci dachowych na działce o numerze geodezyjnym [...]; 3. w pozostałym zakresie skargę oddalił (-).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Bojary został uchwalony w 2007 roku. Ma on specyficzny charakter, ponieważ jego nadrzędnym celem było utrzymanie i odtworzenie starej zabudowy bojarskiej. Stąd też powstały liczne ograniczenia dla inwestorów posiadających działki budowlane w obszarze planistycznym. Wyznaczono w planie strefy konserwatorskie oraz zastosowano wzorniki zabudowy.
Sąd rozpoznając skargę o stwierdzenie nieważności zapisów planu w przedmiotowej sprawie, miał na względzie interes prawny skarżącego i jego naruszenie w odniesieniu do działki, której skarżący jest właścicielem oraz ewentualne przekroczenie władztwa planistycznego w tym zakresie. Skarga zawierała 15 obszernych zarzutów z czego Sąd uwzględnił dwa zarzuty, oddalając skargę w pozostałym zakresie.
Uwzględnione przez Sąd zarzuty dotyczą: nieprawidłowości linii rozgraniczających ulice Modlińską i Poprzeczną na wysokości działki skarżącego w kwestii nieprecyzyjnych zapisów w części tekstowej i graficznej planu oraz wzornika zabudowy Typu D (stanowiącego załącznik graficzny do części tekstowej planu) z uwagi na techniczną niemożliwość jego zastosowania na działce skarżącego.
Sąd w przedmiotowej sprawie nie stwierdził istotnego naruszenia trybu sporządzenia planu. Należy podkreślić, że plan ten obowiązuje od 12 lat i dotychczas nie odnotowano skarg sądowych w przedmiotowym zakresie. Natomiast, działki poszczególnych właścicieli mają różne usytuowanie i różne ograniczenia z uwagi na specyfikę i dokładność planu. Stąd też dochodzenie przed sądem ochrony naruszenia interesu prawnego jest dopuszczalne przez konkretnych właścicieli działek i jest traktowane indywidualnie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 714/18  ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2017 r. nr XXXVII/246/2017 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 579/18  Sąd oddalił skargę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 582/18 ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 673/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 roku nr XLIII/669/17 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w  2018 roku wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg publicznych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 13a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 roku poz. 1990 ze zm.), Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 697/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego w S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy, we wznowionym postępowaniu, uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta S.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/18  uchylono rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. stwierdzające nieważność „Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki” w części,  tj. w zakresie zapisów określających abonament jako dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.  
Sąd uznał, że regulacje określające abonament w powiązaniu z numerem rejestracyjnym pojazdu nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe odnoszące się do strefy płatnego parkowania. W ocenie Sądu z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych (przepisu kompetencyjnego upoważniającego do ustalenia strefy płatnego parkowania), nie wynika, aby rada gminy (rada miasta) nie była upoważniona do uchwalenia przepisów konkretyzujących wymogi abonamentu. Powyższy przepis nie wskazuje radzie gminy (radzie miasta), czym powinna się kierować przy ustalaniu podmiotów objętych przywilejem stawki zerowej, jak i wprowadzając opłaty abonamentowe. Ustawodawca zamieszczając w ustawie o drogach publicznych powyższe upoważnienie nie wprowadził w niej kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy (rada miasta) przy doborze użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy (radzie miasta). Swoboda rady gminy (rady miasta) przy określaniu użytkowników uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej nie jest jednak nieograniczona. Ograniczenie swobody działania w tej kwestii zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Obowiązek uiszczenia opłaty wiąże się każdorazowo z parkowaniem pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, z tego powodu regulacja przyjęta zaskarżoną uchwałą pozwala na powiązanie abonamentu z numerem rejestracyjnym pojazdu. Służy potrzebie zaprowadzenia ładu przestrzennego, a więc bezpieczeństwie i porządkowi publicznemu.

Orzeczenie jest prawomocne.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2019
  przez: Andrzej Melezini
 • opublikowano:
  14-05-2019 15:53
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  13-11-2019 15:03
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 1053
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×