Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Sprawy rozpoznane

___________________________________________________________________________________________________________________

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

Na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 131/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 roku nr XVIII/286/19 w przedmiocie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Sąd postanowił ze względu na zawisłość sprawy odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 15 lipca 2020 roku o godzinie 8.45.

___________________________________________________________________________________________________________________

   Wyrokiem z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 61/20 Sąd oddalił skargę Gminy Białystok na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/243/19 z dnia 28 października 2019 roku Rady Miasta Białystok w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 11 Piasta I i nr 13 Skorupy.
       W ocenie składu orzekającego skarga jest niezasadna, zaś rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem.
Z treści art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) należy wyprowadzić wniosek, iż sprzeczność uchwały z prawem zachodzi w sytuacji, kiedy takiemu aktowi można postawić zarzut „istotnego naruszenia prawa". Brak uzasadnienia uchwały lub niewłaściwe uzasadnienie może zaś stanowić istotne naruszenie prawa. W sytuacji gdy organ samorządu jest zobowiązany do wydania aktu (uchwały lub zarządzenia) i podstawę oraz treść tego aktu determinuje przepis ustawy, wówczas brak uzasadnienia nie stanowi wady istotnej. Natomiast, jeżeli organ samorządu działa w zakresie możliwości wyboru różnych sposobów wykonania danego zadania publicznego, wybór konkretnego sposobu załatwiania danych spraw musi wynikać z uzasadnienia, gdyż w przeciwnym razie będzie to stanowiło istotne naruszenie prawa.
     W sprawie niniejszej brak jest przepisu, który by nakładał na Radę Miasta Białystok obowiązek podjęcia uchwały określonej treści, a zatem sposób rozstrzygnięcia przyjęty w uchwale musi wynikać z jej uzasadnienia.
     Tymczasem uzasadnienie projektu uchwały, które jest prawnie wymagane, nie odpowiada stanowi faktycznemu, którego dotyczy zaskarżona uchwała. Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy, gdy faktycznie jest to zmiana nazwy ulicy.
  Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę.
     Na dodatek uchylając w całości uchwałę z dnia 23 kwietnia 2018 r. doprowadzono do tego, że przedmiotowa ulica wróciła do nazwy z przed tej daty, tj. w części jako ul. Warmińska, a w części jako ul. Wołyńska.
     Skład orzekający uznał, że rację ma Wojewoda twierdząc, że obecnie mamy do czynienia z niedopuszczalną prawnie sytuacją, w której jedna ulica ma kilka nazw.
    Jeśli więc nawet uznać stanowisko Rady Miasta Białystok, że ostatecznie da się wyinterpretować, że przedmiotowa ulica, od czasu uchwalenia uchwały z dnia 28 października 2019 r., miała nosić wyłącznie nazwę „Podlaska”, to i tak konstrukcja zaskarżonej uchwały jest nieprawidłowa, gdyż jest sprzeczna z przepisami związanymi z zasadami techniki prawodawczej, zgodnie z którymi przepisy uchwały redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy, zaś przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści.

Orzeczenie nie jest prawomocne 

___________________________________________________________________________________________________________________

Na rozprawie w dniu 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 61/20 ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/243/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Białymstoku – Sąd postanowił  odroczyć rozprawę i nowy termin wyznaczyć z urzędu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 88/20 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku nr XVI/258/19 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 87/20 oddalono skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z programu „Dobry Start”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 112/20 ze skargi Gminy S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług, Sąd uchylił zaskarżony akt.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 712/19 Sąd oddalił skargę Przedsiębiorstwa Z.M.S. Sp. z o.o. w S.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie cofnięcia, bez odszkodowania, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustalenie terminu usunięcia odpadów.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzeniem Sędziego Sprawozdawcy z dnia 19 lutego 2020 roku, sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 63/20 ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. z października 2007 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla w B., została zdjęta z wokandy w dniu 25 lutego 2020 roku i skierowana do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 880/19 Sąd oddalił skargę G. P. P. Sp. z o.o. w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 824/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 września 2019 roku w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 707/19 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności ekologicznej na rok 2018.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 735/19 ze skargi K.Z. […] w B. na akt Prezydenta Miasta B. w przedmiocie negatywnego uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca i czasu nabożeństwa w pasie drogowym, Sąd uchylił zaskarżony akt.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 736/19  ze skargi A.R. […] w B. na akt Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca i czasu nabożeństw, Sąd postanowił odrzucić skargę.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 751/19 ze skargi OPZW w O. na decyzję D.R.Z.G.W. w B. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 669/18 ze skargi C. Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 692/19 ze skargi Miasta B.P. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja w B.P.”, Sąd uwzględnił skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 775/19 Sąd oddalił skargę Fundacji […] w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 549/19 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 sierpnia 2019 roku nr 123/XIII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 757/19 Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi SP ZOZ w S. na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. Nr VIII/47/19 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 746/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miasta Zambrów Nr 42/X/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Zambrowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę nr VIII/47/19 z dnia 17 maja 2019 r. Rady Miasta Siemiatycze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego aktu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 679/19 Sąd oddalił skargę Wojewody P. na uchwałę nr VIII/48/19 z dnia 17 maja 2019 r. Rady Miasta Siemiatycze w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów położonych przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2019 w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 496/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI/380/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w przedmiocie określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałki, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 666/19 ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku – Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, uznając skargę za zasadną.

Sąd podkreślił, że studium nie jest aktem prawa miejscowego tylko aktem kierownictwa wewnętrznego. Przesłankami powodującymi nieważność uchwały rady gminy jest istotne naruszenie zasad i istotne naruszenie trybu sporządzania studium lub planu a także naruszenie właściwości organów. Tryb postępowania odnosi się do sekwencji czynności jakie podejmuje organ w celu doprowadzenia do danego aktu, począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, a skończywszy na jego uchwaleniu.

Z przepisów prawa wynika obowiązek uwzględniania w studium uwarunkowań wynikających m. in. z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających z kolei w szczególności m. in. bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  Najważniejsze jest, by studium odpowiadało potrzebom i możliwościom rozwoju gminy, a te mają być ustalane m. in. przez pryzmat bilansu terenów. Bilans uwzględnia się również przy określaniu w studium kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego, a także kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy.

Zdaniem Sądu bilans jest narzędziem potrzebnym jedynie do określenia, czy zachodzi potrzeba lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz poza obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę. W sprawie niniejszej z bilansu zaś wynika, że zachodzi potrzeba zabudowy na obu tych obszarach oraz na pozostałym obszarze.

W ocenie Sądu przyjęta w bilansie sporządzonym na potrzeby zaskarżonej uchwały metodologia jest prawidłowa zważając na celowościową wykładnię przepisów dotyczących sporządzania bilansu. Bilans ma wskazywać na realne i rzeczywiste uwarunkowania i zapotrzebowanie gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazać na potencjalne przyszłe obciążenia finansowe gminy z tego tytułu. Dlatego przeprowadzenie przez Gminę własnych analiz z uwzględnieniem specyfiki obszaru pod względem prognoz rozwoju przemysłu, usług czy infrastruktury oraz uzasadnienie przyjętych wskaźników i metod wyliczeń należy uznać za całkowicie prawidłowe. Zdaniem Sądu Bilans stanowi opracowanie spójne, kompletne, przejrzyste i logiczne.

Sąd akcentował również, że w stanie faktycznym sprawy Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miasta do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Lista ta dzieli się na dwie kategorie: uwagi nieuwzględnione w całości i uwagi nieuwzględnione w części. Przekazane uwagi nieuwzględnione w części oznaczają, że każdą z wymienionych tam uwag Prezydent uwzględnił w określonym zakresie i zmiany z nich wynikające zostały naniesione w projekcie studium. Następnie uwagi nieuwzględnione w części przez Prezydenta zostały przekazane Radzie Miasta (uwagi zostały przekazane w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta). Punkt 1 Załącznika Nr 5 jest zatytułowany: „Nie uwzględnia się w części uwag dotyczących:". Oznacza to, że Rada Miasta nie uwzględniła uwag w tej samej części, w jakiej nie zostały uwzględnione przez Prezydenta. Zatem Rada Miasta podtrzymała decyzję Prezydenta, nie uwzględniając żadnych z przedstawionych jej uwag.

W ocenie więc Sądu, jeśli powyższy sposób rozstrzygnięcia przez Radę uznać nawet za nie do końca prawidłowy, to i tak nie można mówić o istotnym naruszeniu trybu sporządzania studium, które dawałoby podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 586/19 Sąd oddalił skargę Wójta Gminy G. na  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 686/19 Sąd oddalił skargę Sp. p. w B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w B. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 630/19 Sąd odrzucił skargę na pismo P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w B. w przedmiocie niepotwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 606/19 Sąd oddalił skargę Gminy R. na uchwałę nr VI/44/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Zambrowskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 590/19 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 550/19 Sąd oddalił skargę Gminy K. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 596/19 Sąd umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi […] na zarządzenie Burmistrza J. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w N.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 655/19 Sąd oddalił skargę na zarządzenie Burmistrza Miasta B.P. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 578/19 Sąd oddalił skargę Powiatu Sejneńskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, w którym stwierdzono nieważność uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy na wybranych zbiornikach wodnych Powiatu Sejneńskiego.

Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że podejmując przedmiotową uchwałę rada powiatu nie wypełniła dyspozycji art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, czym istotnie naruszyła prawo. Zdaniem składu orzekającego, wydanie przez radę powiatu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, powinno zostać poprzedzone ustaleniami, czy na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się na terenie danego powiatu panują odpowiednie warunki akustyczne czy też nie. Sąd podzielił stanowisko, że przy definiowaniu pojęcia „odpowiednie warunki akustyczne” należy odwołać się do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie którego wydane zostało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W akcie tym określono dopuszczalne poziomy hałasu m.in. dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. I to te normy powinny stanowić punkt odniesienia dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zakazu, bądź ewentualnie rozważenia niezbędnych ograniczeń w tym zakresie zgodnie z dyspozycją art. 116 ust. 1 ustawy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 521/19 ze skargi Miasta Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 304/19 Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi Krajowej Rady Spółdzielczej w W. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki zjazdów.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 336/19 ze skargi P.[…] w W. na uchwałę Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 stycznia 2014 roku w przedmiocie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit.c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 388/19 Sąd oddalił skargę Szpitala Ogólnego w G. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu dotacji.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 569/19 ze skargi „P. […] na czynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. przedmiocie włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków – Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 522/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok Nr VIII/122/19 z dnia 25 marca 2019 roku w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt. 4 i 5.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 517/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Gminy Bakałarzewo Nr XX/120/2012 z dnia 31 października 2012 roku w przedmiocie opłat za zajęcie pasa drogowego – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej  § 3 ust. 4.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 5 września 2019 roku Sąd oddalił skargi w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 350/19 do II SA/Bk 362/19 oraz II SA/Bk 402/19 do II SA/Bk 415/19 ze skarg Miasta B. na decyzje Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód.

Orzeczenia są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 321/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Suwałki Nr XLVI/400/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 lit. a-c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 456/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr 34/460/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 306/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego  na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze Nr XLV/275/18 z dnia 8 maja 2018 roku w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 1 pkt 1 lit. a-f.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 322/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Zawady Nr XXVIII/219/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 litera a-c.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 324/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 05 listopada 2012 roku nr XXXIV/376/12 w przedmiocie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5, § 6, § 8 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 2, § 25, § 26 i § 27.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 435/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 416/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 299/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 marca 2018 roku nr 323/XXXVIII/17 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 42 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 303/19  Sąd oddalił skargę P.Z.D.S.O. w W. O.Z.P. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości .

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 419/19  Sąd oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w S. na zarządzenie Wójta Gminy S. w przedmiocie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 203/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Jeleniewo z dnia 09 sierpnia 2018 roku nr XXXIV.195.2018 w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 295/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/15/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 297/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/10/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród – Sąd stwierdził nieważność § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 33/19  ze skargi redaktora naczelnego Gazety B. w Ł. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie prasowe – Sąd:

1.  umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Ł. do załatwienia wniosku C. Z z dnia […] marca 2019 r.;

2.  stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;

3.  stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

4.  zasądził od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz skarżącego C. Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 264/19 ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/19/18 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnatura akt II SA/Bk 5/19 ze skargi  na uchwałę Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2018 r. nr XLVIII/195/18 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie – Sąd:

I. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej, tj. w zakresie obejmującym:

1. oznaczenie symbolem „GKPn-23” korytarza ekologicznego „Przełomowa Dolina Narwi – Dolina Górnej Narwi” na legendzie Załącznika nr 2 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” oraz na legendzie Załącznika nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały;

2. oznaczenie symbolem „ZL” na Załączniku nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały w odniesieniu do terenu działki nr 289/33;

II. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 234/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. nr III/35/18 w przedmiocie ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 228/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 r. nr II/12/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa gospodarcza I” – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 179/19 ze skargi Stowarzyszenia P.P. w G. na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd

1.   stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich numer: 80, 92, 93, 94, 112, 113, 131 oraz 148, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zaskarżonej uchwały, w części obejmującej:

a)   w miejscowości Sojczyn Grądowy (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działki: nr 530, nr 723 i nr 811;
b)  
 w miejscowości Kapice (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działka nr 117;
c)  
 w miejscowości Goniądz (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz - Miasto) działka nr 226/4;
d)  
 w miejscowości Klewianka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz) działki: nr 406, nr 417, nr 430/1 i nr 940;
e)  
 w miejscowości Wilamówka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 230;
f)  
 w miejscowości Klimaszewnica (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działka nr 634;
g)  
 w miejscowości Gugny – Dz. Krzeczkowo (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki rolne: nr 320/3 i nr 320/4;
h)  
 w miejscowości Okrasin (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działki: nr 362/4, nr 560/2, nr 657, nr 349, nr 353/6, nr 358/1, nr 367/1, nr 367/2, nr 369/1, nr 374/2, nr 375, nr 550/5, nr 556, nr 557/1, nr 557/2, nr 561/2, nr 562/1, nr 562/2, nr 563, nr 576/1, nr 577/1, nr 581/2, nr 582, nr 598/1, nr 598/2, nr 599/2, nr 612, nr 623, nr 627, nr 628/1, nr 633, nr 638, nr 650/2, nr 663/2, nr 663/6, nr 667, nr 687/2, nr 690, nr 696, nr 697/2, nr 699/1, nr 702, nr 709/1, nr 715/3, nr 721, nr 722, nr 723, nr 724, nr 737, nr 744, nr 231, nr 261, nr 326/2, nr 337, nr 362/4, nr 383/2, nr 547/1, nr 547/2, nr 548/1, nr 548/2, nr 550/2, nr 677, nr 687/1, nr 703, nr 718, nr 361/1, nr 361/2, nr 554/2, nr 560/1, nr 560/2, nr 572/2, nr 585/2, nr 591/1, nr 591/2, nr 616, nr 620, nr 628/2, nr 629, nr 631, nr 652/2, 
nr 652/3, nr 669/1, nr 671, nr 669/2, nr 705, nr 735, nr 751, nr 752, nr 131/2, nr 314/2, nr 344, nr 353/3, nr 357/2, nr 363/2, nr 552/3, nr 553/1, nr 552/3, nr 553/2, nr 554/3, nr 568/1, nr 577/2, nr 584, nr 587, nr 592/2, nr 593, nr 599/3, nr 599/4, nr 599/5, nr 605/2, nr 630/2, nr 640/2, nr 642/2, nr 653, nr 658/5, nr 660, nr 664. nr 699/2, nr 682, nr 698/1, nr 698/2, nr 698/3, nr 706, nr 736, nr 741, nr 748, nr 813, nr 443 i nr 704, nr 559/4;
i)  
 w miejscowości Mścichy Łąki (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów) działki: nr 317, nr 379, nr 381 i nr 382;
j)  
 w miejscowości Nowa Wieś (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki: nr 3045, nr 3058 i nr 3067, nr 3022, nr 3063;
k)  
 w miejscowości Zubole (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 154/6;
l)  
 w miejscowości Laskowiec (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 219/2;
m)  
 w miejscowości Krynice (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 124/4;

2.   zasądził od Sejmiku Województwa Podlaskiego na rzecz skarżącego Stowarzyszenia P.P. w G., kwotę 797,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 188/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku nr XIV/199/15 w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok – Sąd

 1. stwierdził nieważność § 2 pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, § 6 pkt 3, § 20 ust. 2 pkt 7 i § 21 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały;
 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 211/19 ze skargi Gminy Miasta S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 115/19 ze skargi Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia wysokości kwoty przypadającej do zwrotu wydatków poniesionych w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 161/19 Sąd oddalił skargę Gminy B na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 167/19 Sąd oddalił skargi Gminy B i Miasta B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 146/19, ze skargi Prokuratora Rejonowego w Z. na uchwałę nr XXXIX/263/18 z dnia 28 września 2018 roku Rady Gminy Szumowo w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Sąd stwierdził nieważność § 2 ust. 2 i § 13 ust. 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 117/19, II SA/Bk 118/19, II SA/Bk 119/19, II SA/Bk 120/19, II SA/Bk 121/19, Sąd oddalił skargi Miasta B. na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie powołania składu osobowego stałych komisji.

W ocenie Sądu skargi nie zasługiwały na uwzględnienie z powodu prawidłowości kontrolowanych przez Sąd rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody.

Sąd uznał, że Rada Miasta nie posiada uprawnień zobowiązujących Radnych do udziału w Komisjach, bez ich zgody.

W ocenie Sądu poszczególne Komisje Rady Miasta są organami kolegialnymi, co powoduje, że Wojewoda w sposób zasadny objął treścią rozstrzygnięcia całość uchwały a nie jej poszczególne części.

Sąd również uznał, że uzasadnienia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody nie są wyczerpujące, ale powyższe nie wpływa na prawidłowość podejmowanych decyzji przez Wojewodę.
 

Sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 120/19 jest prawomocna.

Pozostałe orzeczenia są nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 125/19 ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa B. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 48/19 Sąd oddalił skargę Polskiego Związku Działkowców S.O. w W. Okręgowego Zarządu P. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 38/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę nr LIV/522/18 z dnia 5 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Augustowie w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 47/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 701/18 Sąd oddalił skargi M.K., E.K i innych na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 20/19 - Sąd stwierdził nieważność w całości zaskarżonej przez Prokuratora Rejonowego w B. skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr LI/501/18  z dnia 31 lipca 2018 r. w zakresie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 818/18 ze skargi Stowarzyszenia „P.[…]” na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 817/18 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w związku z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, poprzedzającą jej wydanie decyzje Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lipca 2018 roku oraz postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] czerwca 2018 r.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 4/19 Sąd oddalił skargę Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 118/18 ze skargi W.T. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej zapytania: czy najemcom lokali przeznaczonych do zbycia przysługiwała bonifikata z tytułu zaliczenia okresu najmu i czy została uwzględniona przy sprzedaży? - Sąd umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta B. do załatwienia wniosku skarżącej; stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności lecz bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; Sąd nie przyznał od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej; zasądził od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 735/18 Sąd oddalił skargę Szpitala Powiatowego w Z. Spółka z o.o. na decyzję  Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ B. w przedmiocie rozstrzygnięcia w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 383/18 ze skargi Spółki z o.o. w K. na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich o numerach 308, 42, 46 i 51 określonych w załącznikach nr 1 i 2 do tej uchwały, w częściach obejmujących: działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Zalesie, gmina Nurzec Stacja; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Rubcowo, gmina Płaska; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Starożyńce, gmina Lipsk; działki o numerach geodezyjnych […] położone w miejscowości Wołkusz, gmina Lipsk […]

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 807/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Prokuratora Okręgowego w Ł. uchwały Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2017 roku nr XLIII/227/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Orzeczenie jest prawomocne.

_______________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 790/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego na uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2017 roku nr 409/XLVI/17 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości koszów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/18 ze skargi na część uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego numer 321 w odniesieniu do nieruchomości będących własnością skarżącej o następujących numerach geodezyjnych […] położonych we wsi Wajków […] oraz położonych na terenie wsi Wajków oraz Sutno w Gminie Mielnik. […]  

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 744/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę P. uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2018 roku nr LXXIV/444/18 w sprawie skargi na Burmistrza dotyczącej uznania za zasadną skargę w przedmiocie utrudnienia dostępu do dokumentacji.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 745/18  Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę P. uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2018 roku nr LXXIV/445/18 dotyczącej uznania za zasadną skargę w przedmiocie bezczynności organu w zakresie doręczenia dokumentów.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 119/18 ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - Sąd 1. umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu administracyjnego do załatwienia wniosku skarżącego Stowarzyszenia z lipca 2018 roku; 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała  miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierzył organowi grzywny; 5. nie przyznał od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej (-).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 736/18 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 roku nr XVIII/174/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej, tj. § 67 pkt 4 lit. "r" i części graficznej w zakresie dotyczącym linii rozgraniczających w odniesieniu do działki nr [...], oraz oddalił skargę w pozostałej części (-).
Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 592/18 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 roku nr XVIII/174/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej to jest § 67 pkt 4 lit. "q" i "r" i części graficznej w zakresie dotyczącym linii rozgraniczających w odniesieniu do działki o numerze geodezyjnym [...]; 2. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały dotyczącej załącznika numer 2d to jest wzornika zabudowy bojarskiej TYP D w zakresie obowiązku zachowania kąta nachylenia połaci dachowych na działce o numerze geodezyjnym [...]; 3. w pozostałym zakresie skargę oddalił (-).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Bojary został uchwalony w 2007 roku. Ma on specyficzny charakter, ponieważ jego nadrzędnym celem było utrzymanie i odtworzenie starej zabudowy bojarskiej. Stąd też powstały liczne ograniczenia dla inwestorów posiadających działki budowlane w obszarze planistycznym. Wyznaczono w planie strefy konserwatorskie oraz zastosowano wzorniki zabudowy.
Sąd rozpoznając skargę o stwierdzenie nieważności zapisów planu w przedmiotowej sprawie, miał na względzie interes prawny skarżącego i jego naruszenie w odniesieniu do działki, której skarżący jest właścicielem oraz ewentualne przekroczenie władztwa planistycznego w tym zakresie. Skarga zawierała 15 obszernych zarzutów z czego Sąd uwzględnił dwa zarzuty, oddalając skargę w pozostałym zakresie.
Uwzględnione przez Sąd zarzuty dotyczą: nieprawidłowości linii rozgraniczających ulice Modlińską i Poprzeczną na wysokości działki skarżącego w kwestii nieprecyzyjnych zapisów w części tekstowej i graficznej planu oraz wzornika zabudowy Typu D (stanowiącego załącznik graficzny do części tekstowej planu) z uwagi na techniczną niemożliwość jego zastosowania na działce skarżącego.
Sąd w przedmiotowej sprawie nie stwierdził istotnego naruszenia trybu sporządzenia planu. Należy podkreślić, że plan ten obowiązuje od 12 lat i dotychczas nie odnotowano skarg sądowych w przedmiotowym zakresie. Natomiast, działki poszczególnych właścicieli mają różne usytuowanie i różne ograniczenia z uwagi na specyfikę i dokładność planu. Stąd też dochodzenie przed sądem ochrony naruszenia interesu prawnego jest dopuszczalne przez konkretnych właścicieli działek i jest traktowane indywidualnie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 714/18  ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2017 r. nr XXXVII/246/2017 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 579/18  Sąd oddalił skargę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 582/18 ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 673/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 roku nr XLIII/669/17 w przedmiocie ustalenia obowiązujących w  2018 roku wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg publicznych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 13a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 roku poz. 1990 ze zm.), Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 697/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego w S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy, we wznowionym postępowaniu, uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta S.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/18  uchylono rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. stwierdzające nieważność „Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki” w części,  tj. w zakresie zapisów określających abonament jako dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.  
Sąd uznał, że regulacje określające abonament w powiązaniu z numerem rejestracyjnym pojazdu nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe odnoszące się do strefy płatnego parkowania. W ocenie Sądu z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych (przepisu kompetencyjnego upoważniającego do ustalenia strefy płatnego parkowania), nie wynika, aby rada gminy (rada miasta) nie była upoważniona do uchwalenia przepisów konkretyzujących wymogi abonamentu. Powyższy przepis nie wskazuje radzie gminy (radzie miasta), czym powinna się kierować przy ustalaniu podmiotów objętych przywilejem stawki zerowej, jak i wprowadzając opłaty abonamentowe. Ustawodawca zamieszczając w ustawie o drogach publicznych powyższe upoważnienie nie wprowadził w niej kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy (rada miasta) przy doborze użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy (radzie miasta). Swoboda rady gminy (rady miasta) przy określaniu użytkowników uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej nie jest jednak nieograniczona. Ograniczenie swobody działania w tej kwestii zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Obowiązek uiszczenia opłaty wiąże się każdorazowo z parkowaniem pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, z tego powodu regulacja przyjęta zaskarżoną uchwałą pozwala na powiązanie abonamentu z numerem rejestracyjnym pojazdu. Służy potrzebie zaprowadzenia ładu przestrzennego, a więc bezpieczeństwie i porządkowi publicznemu.

Orzeczenie jest prawomocne.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2019
  przez: Andrzej Melezini
 • opublikowano:
  14-05-2019 15:53
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  01-07-2020 15:39
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 2684
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30