Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Sprawy rozpoznane

___________________________________________________________________________________________________________________

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 245/21  ze skargi Skarbu Państwa […] Nadleśnictwa D. w B. oraz Stowarzyszenia „O.” w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z grudnia 2020 roku. Zasądził od organu na rzecz skarżących Skarbu Państwa […] Nadleśnictwa D. w B. kwotę 680 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia „O.” w B. kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 209/21 Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży srebrnych monet.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 342/21 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w przedmiocie pozbawienia odcinków starodroża drogi krajowej nr 8 kategorii drogi powiatowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2021 roku sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 297/21 ze skargi […] Związku Religijnego w RP w B. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt I SA/Bk 142/21 ze skargi Gminy M. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu pn.: „Energia słoneczna w Gminie M.” – Sąd oddalił skargę. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt  II SA/Bk 213/21 ze skargi S.M. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  15 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt  I SA/Bk 141/21 ze skargi Spółki L. w B. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. dotyczące przyjmowania i poddawania procesowi odzysku odpadów spoza terenu określonego w decyzji – Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne oraz zasądził od organu administracyjnego na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  15 kwietnia 2021 roku sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 168/21 ze skargi na zarządzenie P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów lub do punktu zbierania pojazdów – Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne oraz zasądził od organu administracyjnego na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzeniem Sędziego sprawozdawcy w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 220/21 ze skargi Gminy S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania Wójtowi Gminy nagrody spisowej za pełnienie funkcji gminnego komisarza spisowego na terenie gminy podczas spisu rolnego – zdjęto sprawę z wokandy posiedzenia niejawnego w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Sąd zwróci się do Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Wojewódzkiego Biura Spisowego w B. Powszechny Spis Rolny 2020 o udzielenie, w terminie 7 dni  dodatkowych informacji dotyczących przyznawania nagród  spisowych dla gminnych komisarzy spisowych z terenu Województwa Podlaskiego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 820/20 ze skargi E.K. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie poddania się obowiązkowej kwarantannie, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w M. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 821/20 ze skargi J.K. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie poddania się obowiązkowej kwarantannie, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w M. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącego.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 744/20 Sąd oddalił skargę E.K.-D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z doziemnymi i wewnętrznymi instalacjami gazowymi, kanalizacją kablową oraz zagospodarowaniem terenu na działkach w obrębie ulicy M. w B. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 677/20 Sąd oddalił skargę J.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu w pojeździe.  

___________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie niejawne w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 63/20  ze skargi K.H. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z października 2007 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla B., wyznaczone na dzień 8 grudnia 2020 roku zostało zdjęte z wokandy.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2020 roku  w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 726/20 ze skargi Burmistrza W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 8 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 507/20 ze skargi Spółki L. w B. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. dotyczące podjęcia działań w celu wyeliminowania naruszeń wskazanych podczas kontroli, Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 października 2020 w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 404/20 ze skargi Spółki M. w B. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie ewidencji odpadów i gospodarowania odpadami, Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne w punkcie 3.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 418/20 ze skargi Spółki L. w B. na zarządzenie pokontrolne P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. dotyczące gospodarowania odpadami, Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie pokontrolne w punktach 3, 4 i 5.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 446/20, wyrokiem z dnia 24 lipca 2020 roku oddalił sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 131/20 Sąd oddalił skargę Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 roku nr XVIII/286/19 w przedmiocie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Wyrok nie jest prawomocny.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 304/19 Sąd oddalił skargę Krajowej Rady Spółdzielczej w W. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę zjazdów i umorzenia postępowania.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

   Wyrokiem z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 61/20 Sąd oddalił skargę Gminy Białystok na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/243/19 z dnia 28 października 2019 roku Rady Miasta Białystok w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 11 Piasta I i nr 13 Skorupy.
       W ocenie składu orzekającego skarga jest niezasadna, zaś rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem.
Z treści art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) należy wyprowadzić wniosek, iż sprzeczność uchwały z prawem zachodzi w sytuacji, kiedy takiemu aktowi można postawić zarzut „istotnego naruszenia prawa". Brak uzasadnienia uchwały lub niewłaściwe uzasadnienie może zaś stanowić istotne naruszenie prawa. W sytuacji gdy organ samorządu jest zobowiązany do wydania aktu (uchwały lub zarządzenia) i podstawę oraz treść tego aktu determinuje przepis ustawy, wówczas brak uzasadnienia nie stanowi wady istotnej. Natomiast, jeżeli organ samorządu działa w zakresie możliwości wyboru różnych sposobów wykonania danego zadania publicznego, wybór konkretnego sposobu załatwiania danych spraw musi wynikać z uzasadnienia, gdyż w przeciwnym razie będzie to stanowiło istotne naruszenie prawa.
     W sprawie niniejszej brak jest przepisu, który by nakładał na Radę Miasta Białystok obowiązek podjęcia uchwały określonej treści, a zatem sposób rozstrzygnięcia przyjęty w uchwale musi wynikać z jej uzasadnienia.
     Tymczasem uzasadnienie projektu uchwały, które jest prawnie wymagane, nie odpowiada stanowi faktycznemu, którego dotyczy zaskarżona uchwała. Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy, gdy faktycznie jest to zmiana nazwy ulicy.
  Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę.
     Na dodatek uchylając w całości uchwałę z dnia 23 kwietnia 2018 r. doprowadzono do tego, że przedmiotowa ulica wróciła do nazwy z przed tej daty, tj. w części jako ul. Warmińska, a w części jako ul. Wołyńska.
     Skład orzekający uznał, że rację ma Wojewoda twierdząc, że obecnie mamy do czynienia z niedopuszczalną prawnie sytuacją, w której jedna ulica ma kilka nazw.
    Jeśli więc nawet uznać stanowisko Rady Miasta Białystok, że ostatecznie da się wyinterpretować, że przedmiotowa ulica, od czasu uchwalenia uchwały z dnia 28 października 2019 r., miała nosić wyłącznie nazwę „Podlaska”, to i tak konstrukcja zaskarżonej uchwały jest nieprawidłowa, gdyż jest sprzeczna z przepisami związanymi z zasadami techniki prawodawczej, zgodnie z którymi przepisy uchwały redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy, zaś przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 30 września 2020 roku.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II OSK 1915/20 oddalił skargę kasacyjną Miasta Białystok oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 88/20 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku nr XVI/258/19 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 87/20 oddalono skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z programu „Dobry Start”.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 63/20 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 29 października 2007 roku nr XVIII/174/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku – rejon ulic Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 112/20 ze skargi Gminy S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług, Sąd uchylił zaskarżony akt.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 712/19 Sąd oddalił skargę Przedsiębiorstwa Z.M.S. Sp. z o.o. w S.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie cofnięcia, bez odszkodowania, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustalenie terminu usunięcia odpadów.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 880/19 Sąd oddalił skargę G. P. P. Sp. z o.o. w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 824/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 września 2019 roku w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 707/19 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności ekologicznej na rok 2018.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 735/19 ze skargi K.Z. […] w B. na akt Prezydenta Miasta B. w przedmiocie negatywnego uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca i czasu nabożeństwa w pasie drogowym, Sąd uchylił zaskarżony akt.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 736/19  ze skargi A.R. […] w B. na akt Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca i czasu nabożeństw, Sąd postanowił odrzucić skargę.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 751/19 ze skargi OPZW w O. na decyzję D.R.Z.G.W. w B. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 669/18 ze skargi C. Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora P.O.W. NFZ w B.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 692/19 ze skargi Miasta B.P. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarządu Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja w B.P.”, Sąd uwzględnił skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 775/19 Sąd oddalił skargę Fundacji […] w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 549/19 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 sierpnia 2019 roku nr 123/XIII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 757/19 Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi SP ZOZ w S. na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. Nr VIII/47/19 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 746/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miasta Zambrów Nr 42/X/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Zambrowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę nr VIII/47/19 z dnia 17 maja 2019 r. Rady Miasta Siemiatycze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego aktu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 679/19 Sąd oddalił skargę Wojewody P. na uchwałę nr VIII/48/19 z dnia 17 maja 2019 r. Rady Miasta Siemiatycze w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów położonych przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2019 w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 496/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI/380/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w przedmiocie określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Suwałki, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 666/19 ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku – Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, uznając skargę za zasadną.

Sąd podkreślił, że studium nie jest aktem prawa miejscowego tylko aktem kierownictwa wewnętrznego. Przesłankami powodującymi nieważność uchwały rady gminy jest istotne naruszenie zasad i istotne naruszenie trybu sporządzania studium lub planu a także naruszenie właściwości organów. Tryb postępowania odnosi się do sekwencji czynności jakie podejmuje organ w celu doprowadzenia do danego aktu, począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium, a skończywszy na jego uchwaleniu.

Z przepisów prawa wynika obowiązek uwzględniania w studium uwarunkowań wynikających m. in. z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających z kolei w szczególności m. in. bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  Najważniejsze jest, by studium odpowiadało potrzebom i możliwościom rozwoju gminy, a te mają być ustalane m. in. przez pryzmat bilansu terenów. Bilans uwzględnia się również przy określaniu w studium kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego, a także kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy.

Zdaniem Sądu bilans jest narzędziem potrzebnym jedynie do określenia, czy zachodzi potrzeba lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz poza obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę. W sprawie niniejszej z bilansu zaś wynika, że zachodzi potrzeba zabudowy na obu tych obszarach oraz na pozostałym obszarze.

W ocenie Sądu przyjęta w bilansie sporządzonym na potrzeby zaskarżonej uchwały metodologia jest prawidłowa zważając na celowościową wykładnię przepisów dotyczących sporządzania bilansu. Bilans ma wskazywać na realne i rzeczywiste uwarunkowania i zapotrzebowanie gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazać na potencjalne przyszłe obciążenia finansowe gminy z tego tytułu. Dlatego przeprowadzenie przez Gminę własnych analiz z uwzględnieniem specyfiki obszaru pod względem prognoz rozwoju przemysłu, usług czy infrastruktury oraz uzasadnienie przyjętych wskaźników i metod wyliczeń należy uznać za całkowicie prawidłowe. Zdaniem Sądu Bilans stanowi opracowanie spójne, kompletne, przejrzyste i logiczne.

Sąd akcentował również, że w stanie faktycznym sprawy Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miasta do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Lista ta dzieli się na dwie kategorie: uwagi nieuwzględnione w całości i uwagi nieuwzględnione w części. Przekazane uwagi nieuwzględnione w części oznaczają, że każdą z wymienionych tam uwag Prezydent uwzględnił w określonym zakresie i zmiany z nich wynikające zostały naniesione w projekcie studium. Następnie uwagi nieuwzględnione w części przez Prezydenta zostały przekazane Radzie Miasta (uwagi zostały przekazane w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta). Punkt 1 Załącznika Nr 5 jest zatytułowany: „Nie uwzględnia się w części uwag dotyczących:". Oznacza to, że Rada Miasta nie uwzględniła uwag w tej samej części, w jakiej nie zostały uwzględnione przez Prezydenta. Zatem Rada Miasta podtrzymała decyzję Prezydenta, nie uwzględniając żadnych z przedstawionych jej uwag.

W ocenie więc Sądu, jeśli powyższy sposób rozstrzygnięcia przez Radę uznać nawet za nie do końca prawidłowy, to i tak nie można mówić o istotnym naruszeniu trybu sporządzania studium, które dawałoby podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 586/19 Sąd oddalił skargę Wójta Gminy G. na  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 686/19 Sąd oddalił skargę Sp. p. w B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w B. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 630/19 Sąd odrzucił skargę na pismo P. Oddziału Wojewódzkiego NFZ w B. w przedmiocie niepotwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 606/19 Sąd oddalił skargę Gminy R. na uchwałę nr VI/44/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Zambrowskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 590/19 Sąd oddalił skargę Spółki z o.o. w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 550/19 Sąd oddalił skargę Gminy K. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa P. w przedmiocie dofinansowania projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 596/19 Sąd umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi […] na zarządzenie Burmistrza J. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w N.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 655/19 Sąd oddalił skargę na zarządzenie Burmistrza Miasta B.P. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 578/19 Sąd oddalił skargę Powiatu Sejneńskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego, w którym stwierdzono nieważność uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy na wybranych zbiornikach wodnych Powiatu Sejneńskiego.

Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że podejmując przedmiotową uchwałę rada powiatu nie wypełniła dyspozycji art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, czym istotnie naruszyła prawo. Zdaniem składu orzekającego, wydanie przez radę powiatu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, powinno zostać poprzedzone ustaleniami, czy na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się na terenie danego powiatu panują odpowiednie warunki akustyczne czy też nie. Sąd podzielił stanowisko, że przy definiowaniu pojęcia „odpowiednie warunki akustyczne” należy odwołać się do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie którego wydane zostało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W akcie tym określono dopuszczalne poziomy hałasu m.in. dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. I to te normy powinny stanowić punkt odniesienia dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zakazu, bądź ewentualnie rozważenia niezbędnych ograniczeń w tym zakresie zgodnie z dyspozycją art. 116 ust. 1 ustawy.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 16 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 521/19 ze skargi Miasta Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta – Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 336/19 ze skargi P.[…] w W. na uchwałę Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 stycznia 2014 roku w przedmiocie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit.c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 9 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 388/19 Sąd oddalił skargę Szpitala Ogólnego w G. na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu dotacji.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 3 października 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 569/19 ze skargi „P. […] na czynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. przedmiocie włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków – Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 522/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok Nr VIII/122/19 z dnia 25 marca 2019 roku w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt. 4 i 5.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 12 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 517/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Gminy Bakałarzewo Nr XX/120/2012 z dnia 31 października 2012 roku w przedmiocie opłat za zajęcie pasa drogowego – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej  § 3 ust. 4.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokami z dnia 5 września 2019 roku Sąd oddalił skargi w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 350/19 do II SA/Bk 362/19 oraz II SA/Bk 402/19 do II SA/Bk 415/19 ze skarg Miasta B. na decyzje Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód.

Orzeczenia są prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 321/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Suwałki Nr XLVI/400/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 lit. a-c.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 456/19 Sąd oddalił skargę na uchwałę Nr 34/460/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 306/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego  na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze Nr XLV/275/18 z dnia 8 maja 2018 roku w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 1 pkt 1 lit. a-f.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 322/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Zawady Nr XXVIII/219/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawady miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w paragrafie 2 pkt 1 litera a-c.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 324/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 05 listopada 2012 roku nr XXXIV/376/12 w przedmiocie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5, § 6, § 8 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 2, § 25, § 26 i § 27.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 435/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 416/19 ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Ł.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 299/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22 marca 2018 roku nr 323/XXXVIII/17 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 42 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 303/19  Sąd oddalił skargę P.Z.D.S.O. w W. O.Z.P. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości .

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 419/19  Sąd oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w S. na zarządzenie Wójta Gminy S. w przedmiocie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 203/19  ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Gminy Jeleniewo z dnia 09 sierpnia 2018 roku nr XXXIV.195.2018 w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 295/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/15/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża – Sąd stwierdził nieważność § 19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 297/19  ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 10 grudnia 2018 roku nr III/10/18 w przedmiocie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród – Sąd stwierdził nieważność § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 33/19  ze skargi redaktora naczelnego Gazety B. w Ł. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie prasowe – Sąd:

1.  umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Ł. do załatwienia wniosku C. Z z dnia […] marca 2019 r.;

2.  stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;

3.  stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

4.  zasądził od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz skarżącego C. Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 264/19 ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/19/18 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnatura akt II SA/Bk 5/19 ze skargi  na uchwałę Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2018 r. nr XLVIII/195/18 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie – Sąd:

I. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej, tj. w zakresie obejmującym:

1. oznaczenie symbolem „GKPn-23” korytarza ekologicznego „Przełomowa Dolina Narwi – Dolina Górnej Narwi” na legendzie Załącznika nr 2 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” oraz na legendzie Załącznika nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały;

2. oznaczenie symbolem „ZL” na Załączniku nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zaskarżonej uchwały w odniesieniu do terenu działki nr 289/33;

II. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 234/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. nr III/35/18 w przedmiocie ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 228/19 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 grudnia 2018 r. nr II/12/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa gospodarcza I” – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 179/19 ze skargi Stowarzyszenia P.P. w G. na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku nr XXIV/285/12 w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – Sąd

1.   stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich numer: 80, 92, 93, 94, 112, 113, 131 oraz 148, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zaskarżonej uchwały, w części obejmującej:

a)   w miejscowości Sojczyn Grądowy (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działki: nr 530, nr 723 i nr 811;
b)  
 w miejscowości Kapice (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Grajewo) działka nr 117;
c)  
 w miejscowości Goniądz (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz - Miasto) działka nr 226/4;
d)  
 w miejscowości Klewianka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Goniądz) działki: nr 406, nr 417, nr 430/1 i nr 940;
e)  
 w miejscowości Wilamówka (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 230;
f)  
 w miejscowości Klimaszewnica (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działka nr 634;
g)  
 w miejscowości Gugny – Dz. Krzeczkowo (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki rolne: nr 320/3 i nr 320/4;
h)  
 w miejscowości Okrasin (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów), działki: nr 362/4, nr 560/2, nr 657, nr 349, nr 353/6, nr 358/1, nr 367/1, nr 367/2, nr 369/1, nr 374/2, nr 375, nr 550/5, nr 556, nr 557/1, nr 557/2, nr 561/2, nr 562/1, nr 562/2, nr 563, nr 576/1, nr 577/1, nr 581/2, nr 582, nr 598/1, nr 598/2, nr 599/2, nr 612, nr 623, nr 627, nr 628/1, nr 633, nr 638, nr 650/2, nr 663/2, nr 663/6, nr 667, nr 687/2, nr 690, nr 696, nr 697/2, nr 699/1, nr 702, nr 709/1, nr 715/3, nr 721, nr 722, nr 723, nr 724, nr 737, nr 744, nr 231, nr 261, nr 326/2, nr 337, nr 362/4, nr 383/2, nr 547/1, nr 547/2, nr 548/1, nr 548/2, nr 550/2, nr 677, nr 687/1, nr 703, nr 718, nr 361/1, nr 361/2, nr 554/2, nr 560/1, nr 560/2, nr 572/2, nr 585/2, nr 591/1, nr 591/2, nr 616, nr 620, nr 628/2, nr 629, nr 631, nr 652/2, 
nr 652/3, nr 669/1, nr 671, nr 669/2, nr 705, nr 735, nr 751, nr 752, nr 131/2, nr 314/2, nr 344, nr 353/3, nr 357/2, nr 363/2, nr 552/3, nr 553/1, nr 552/3, nr 553/2, nr 554/3, nr 568/1, nr 577/2, nr 584, nr 587, nr 592/2, nr 593, nr 599/3, nr 599/4, nr 599/5, nr 605/2, nr 630/2, nr 640/2, nr 642/2, nr 653, nr 658/5, nr 660, nr 664. nr 699/2, nr 682, nr 698/1, nr 698/2, nr 698/3, nr 706, nr 736, nr 741, nr 748, nr 813, nr 443 i nr 704, nr 559/4;
i)  
 w miejscowości Mścichy Łąki (województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Radziłów) działki: nr 317, nr 379, nr 381 i nr 382;
j)  
 w miejscowości Nowa Wieś (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działki: nr 3045, nr 3058 i nr 3067, nr 3022, nr 3063;
k)  
 w miejscowości Zubole (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 154/6;
l)  
 w miejscowości Laskowiec (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne), działka nr 219/2;
m)  
 w miejscowości Krynice (województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne) działka nr 124/4;

2.   zasądził od Sejmiku Województwa Podlaskiego na rzecz skarżącego Stowarzyszenia P.P. w G., kwotę 797,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.-

Orzeczenie jest prawomocne.

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 188/19 ze skargi Prokuratora Regionalnego na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 roku nr XIV/199/15 w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok – Sąd

 1. stwierdził nieważność § 2 pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, § 6 pkt 3, § 20 ust. 2 pkt 7 i § 21 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały;
 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Orzeczenie jest prawomocne.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2019
  przez: Andrzej Melezini
 • opublikowano:
  14-05-2019 15:53
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  24-06-2021 15:12
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 7187
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00