Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 737/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych sąd oddalił skargę podzielając stanowisko organów, że w ramach oceny dokumentacji tej inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko, przedstawiony przez wnioskodawcę wariant planowanego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz po zastosowaniu przedstawionych przez wnioskodawcę technologii nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Informacje dostępne w raporcie były wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W sprawie uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, zaś inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza ten teren na infrastrukturę techniczną elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz dopuszcza realizację urządzeń oraz instalacji służących przetwarzaniu odpadów, w tym spalarni.

Zarzuty skargi nie podważyły legalności zaskarżonej decyzji, w tym nie doszło do naruszenia art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska, poprzez niezgodność instalacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a także niezgodność z obowiązkiem posiadacza odpadów do postępowania zgodnie z hierarchią postępowania z opadami - art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach. Wskazane w skardze przepisy nie miały zastosowania w sprawie, gdyż organy nie orzekały w przedmiocie przesłanek do odmowy wydania pozwolenia emisyjnego (art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska). Na dzień wydania zaskarżonej decyzji nie obowiązywał także przepis, na podstawie którego organy byłby zobowiązane do odmowy wydania decyzji środowiskowej, w przypadku gdy instalacja do przetwarzania odpadów nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czy też nie odnosi się do programów ochrony środowiska (art. 38 a ustawy o odpadach).

W związku z powyższym brak było podstaw do uwzględnienia skargi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku o godz. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 447/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

W dniu 12 października 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 447/22 ze skargi przedsiębiorców na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B.  w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Udział w sprawie zgłosił również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skargi uwzględniono uchylając decyzje organów obydwu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.). Podstawą uwzględnienia skarg było uznanie, że organy w swoich decyzjach nie udzieliły przekonującej odpowiedzi na pytanie, jaka czynność miała miejsce w sprawie i za jaką czynność powinna być poniesiona opłata, a także jaki podmiot powinien ponosić odpowiedzialność i na podstawie których przepisów. Sąd zwrócił uwagę na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, wskazując, że wynikające z nich obowiązki ponoszenia opłat i kar administracyjnych odnoszą się do tych samych sytuacji faktycznych, co prowadziłoby do ponoszenia opłat i kar dwukrotnie za to samo zdarzenie, wbrew treści art. 194 ust. 2 ustawy o odpadach. Sąd podkreślił, że skarżący był już karany mandatem za przekazanie odpadów podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia, zaś podmiot, któremu przekazano odpady był ukarany administracyjną karą pieniężną za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Zauważył więc, że to samo zdarzenie było wówczas oceniane odmiennie w stosunku do oceny organów w sprawie niniejszej, raz jako zbieranie i przetwarzanie, a raz jako składowanie i pozbywanie się odpadów. Organy w swoich decyzjach nie zakwestionowały, że opony zostały przekazane w celu ich użycia w ogrodzie permakulturowym i zostały w tym celu faktycznie użyte. W ocenie sądu uzasadnienie decyzji naruszało art. 107 § 3 k.p.a., gdyż Kolegium nie odniosło się do zarzutów skargi. Decyzję oceniono jako napisaną w sposób pobieżny.

Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 18 stycznia 2023 roku akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały wysłane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z 27 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 531/22 ze skargi na czynność Wójta Gminy Sejny w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego budynku, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od Wójta Gminy Sejny na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest nieprawomocne.


W dniu 24 stycznia 2023 roku została rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 850/22 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za zgłoszenie pierwotne pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu projektu.

Sąd postanowił, ze względu na zawiłość sprawy, odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 7 lutego 2023 roku, godz. 08:40, sala nr 1.


Wyrokiem z 24 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 617/22 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 772/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 131/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.