Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z 27 czerwca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 242/24 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z lutego 2024 roku o numerze: AB-II.7840.4.8.2023.ED w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 20 czerwca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 206/24 ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z lutego 2024 roku o numerze: NK-II.4131.37.2024.AB w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 6 czerwca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 178/24 ze skargi na decyzje o numerach: KO.703/3/324 i KO.703/4/24 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z lutego 2024 roku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy J. z dnia grudnia 2023 roku oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


W dniu 9 maja 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił postanowieniem skargę cudzoziemca na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży z 5 września 2023 roku, w rozpoznanej na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2024 roku sprawie o sygn. akt II SA/Bk 82/24 dotyczącej zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej.

Sąd stwierdził, że czynność zawrócenia stanowiła czynność wykonawczą w stosunku do wydanego wobec cudzoziemca na podstawie art. 303b ust. 1-3 w związku z art. 303 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach postanowienia o nakazie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czynność taka nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Sąd podkreślił, że cudzoziemiec złożył deklarację o braku zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Orzeczenie jest prawomocne od 22 czerwca 2024 roku.


Wyrokiem z 30 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 297/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 24 lutego 2023 roku, o numerze: 408.20/G- w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego budowy farmy fotowoltaicznej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy B. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 26 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 841/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z 11 września 2023 roku, o numerze: AB-II.7840.7.1.2022.KG w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 934/23 ze skargi Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z 7 listopada 2023 roku, o numerze: KO.602/20/23 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew, Sąd: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 sierpnia 2023 roku o numerze: GKRiOŚ.6132.1.2023 oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 61/24 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2023 roku o numerze R.447.8.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 62/24 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2023 roku o numerze R.447.7.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 764/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2023 roku o numerze 408.104/F-22/XV/23 w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji nakazującej wykonanie przedłużenia rowu, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne od 21 maja 2024 roku.


Wyrokiem z 16 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 100/24 ze skargi na czynność Wójta Gminy S. z dnia 20 grudnia 2023 roku o numerze AB.4464.18.2023 w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka, Sąd:
1. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności;

2. uznał uprawnienie skarżącej do zwrotu przez Gminę S. kosztów przewozu dziecka do Szkoły Podstawowej w M. w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.;
3. zasądził od Wójta Gminy S. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest prawomocne od 4 czerwca 2024 roku.


Wyrokiem z 11 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 925/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 3 listopada 2023 roku o numerze 408.159/F- w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne od 14 maja 2024 roku.


 

Wyrokiem z 9 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 116/24 ze skargi na orzeczenie nr 7/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2023 roku w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne od 10 maja 2024 roku.


Wyrokiem z 9 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 59/24 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Białymstoku z dnia 19 grudnia 2023 roku o numerze: 406.1581/AH/16/2023 w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 19 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 52/24 ze skargi na czynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim z 25 stycznia 2024 roku, o numerze: ZC.5282.1.9.2023.MKK w przedmiocie bonu na zasiedlenie, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest prawomocne od 10 maja 2024 roku.


Wyrokiem z 7 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 910/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z 4 października 2023 roku, o numerze: DWL.431.39218.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dniu 5 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 72/24 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Mielniku z 3 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest prawomocne od 19 kwietnia 2024 roku.


Wyrokiem z 5 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 71/24 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Mielniku z 6 maja 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest prawomocne od 12 kwietnia 2024 roku.