Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z 22 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 912/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z 25 października 2023 roku, o numerze: SKO.412/29/2023 w przedmiocie kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 14 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 5/24 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z 23 października 2023 roku, o numerze: 2001-IEE.7192.77.2023 w przedmiocie wygaśnięcia postanowienia o wyrażeniu zgody na sprzedaż ruchomości w postaci samochodu ciężarowego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 13 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 943/23 ze skargi Wojewody Podlaskiego na uchwałę Rady Miasta Białystok z 23 października 2023 roku, o numerze: LXXV/1037/23 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie obejmującym § 10 ust. 2 i ust. 3 oraz § 32, a także w zakresie załącznika nr 1 do uchwały w części dotyczącej terenu planistycznego o symbolu 1U.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 8 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 916/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 10 października 2023 roku, o numerze: 409.136/B-13/26/2023 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 1 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 857/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 19 września 2023 roku, o numerze: 408.137/G-3/VI/23 w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 790/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z 31 sierpnia 2023 roku, o numerze: ZK-VII.654.4.2023.AB w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obrony, Sąd oddalił skargę.

Sąd podzielił stanowisko organów, że decyzja o przeznaczeniu rzeczy ruchomej, jakimi są pojazdy na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, może być wydana także w czasie pokoju, o czym wprost stanowi art. 630 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Wykonanie takiej decyzji przez osobę zobowiązaną następuje po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny, nie zaś po nałożeniu obowiązku. W czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu uprawnionej osoby bez ograniczeń czy utrudnień w jego używaniu czy nawet rozporządzaniu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 25 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 781/23 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 maja 2022 roku Nr XXXIII/268/2022 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie w jakim przeznacza część działek skarżącego o numerach […] i […] położonych w N. pod zieleń urządzoną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 885/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 25 września 2023 roku, o numerze: 406.1017/E-13/26/23 w przedmiocie przedłużenia pobytu w domu pomocy społecznej, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 802/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z 25 sierpnia 2023 roku, o numerze: WG-VI.7534.149.2023.AM w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 664/23 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży z 16 maja 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 11 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 62/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 22 listopada 2022 roku, o numerze: 408.138/G-6/XV/22 w przedmiocie wymierzenia opłaty z tytułu składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, Sąd oddalił skargę.

Sąd podzielił stanowisko organów, że skarżący gospodarując odpadami na terenie miejscowości P., dokonali nielegalnego składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Deponowanie odpadów było związane z działalnością spółki cywilnej.

Konsekwencją składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym jest obowiązek poniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska przez wspólników ww. spółki cywilnej, będącej posiadaczem odpadów i podmiotem korzystającym ze środowiska w myśl obowiązujących przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 stycznia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 722/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku o numerze WG-VI.7534.130.2022.PŁK w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren działki dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 czerwca 2023 roku o numerze DSK-VI.6853.5.2022 oraz zasądził od Wojewody Podlaskiego na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.  

Orzeczenie jest nieprawomocne.
Wyrokiem z 14 listopada 2023 r. w sprawie II SA/Bk 553/23 sąd stwierdził bezskuteczność czynności Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 maja 2023 r. w sprawie organizacji i ustalenia wymiaru nauczania religii katolickiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok.

Zaskarżona do sądu czynność Prezydenta Miasta została podjęta w odpowiedzi na wniosek Parafii p.w. Ś. w B. – zawierający prośbę o wyjaśnienie sposobu organizacji nauki religii greckokatolickiej w ośmiu szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok. Wniosek dotyczył lat szkolnych 2022/2023 i 2023/2024. Został złożony po wymianie korespondencji między organem prowadzącym szkoły a przedstawicielami ww. Kościoła zainicjowanej we wrześniu 2022 r. Wymiana korespondencji nie doprowadziła do porozumienia odnośnie sposobu ustalenia organizacji nauki religii greckokatolickiej w placówkach oświatowych na terenie Białegostoku prowadzonych przez Miasto Białystok.

Główny spór między stronami, tj. Miastem Białystok a Parafią, dotyczy sposobu interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983), w szczególności treści § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 tego aktu prawnego, które regulują zasady ustalania organizacji nauki religii.

Sąd wskazał, że sposób w jaki zostaną zorganizowane zajęcia lekcji religii zależy co do zasady od liczby uczniów (wychowanków) zgłaszających chęć uczestniczenia w takich lekcjach w konkretnej placówce oświatowej. Jeśli zgłaszających jest powyżej 7 danego wyznania – zajęcia powinny się odbywać w tej placówce, w której taka liczba uczniów (wychowanków) się zgłosiła. Jeśli zgłaszających jest mniej niż 7 w danej placówce – zajęcia mogą się odbywać w grupach międzyszkolnych lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym, w porozumieniu z władzami właściwego kościoła lub związku wyznaniowego. Zaproponowana przez organ organizacja zajęć zawsze, a zwłaszcza w grupach łączonych międzyklasowych bądź międzyszkolnych, powinna uwzględniać dojrzałość psychofizyczną dziecka, etap jego rozwoju, samodzielność.

Zdaniem sądu proponując władzom kościoła lub związku wyznaniowego określony sposób organizacji nauki religii – organ powinien wszechstronnie wyjaśnić dlaczego zaproponował takie a nie inne rozwiązanie organizacyjne i wyjaśnienia powinny dotyczyć każdej poszczególnej placówki oświatowej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy w różnych (kilku) placówkach zgłosiło się mniej niż 7 uczniów w każdej z nich. Wyjaśnienie organu jest niezbędne dla umożliwienia zweryfikowania legalności jego działania. Sąd wskazał, że z zaskarżonej czynności dotyczącej organizacji nauki religii powinno wynikać w jakich okolicznościach faktycznych (ile wpłynęło wniosków zainteresowanych osób w każdej placówce odrębnie) i w jakim trybie rozporządzenia MEN z 1992 r. (§ 2 ust. 1, ust. 2 bądź ust. 4) organ ustalił organizację nauki lekcji religii greckokatolickiej w poszczególnych placówkach. Tego warunku w sprawie niniejszej organ nie wypełnił.

Wymaganie wyjaśnienia i uargumentowania złożonej przez organ propozycji organizacji nauki religii wyprowadził sąd z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP) i wynikającej z niej zasady transparentności działania administracji publicznej.

Z zaskarżonej w sprawie czynności nie wynika transparentnie jakie konkretnie okoliczności organ wziął pod uwagę ustalając sposób organizacji nauki religii greckokatolickiej w prowadzonych przez siebie, wymienionych we wniosku Parafii, ośmiu szkołach w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023. Z czynności nie wynika też jakie argumenty spowodowały zaproponowanie sposobu organizacji nauki religii w roku szkolnym 2023/2024 – przez utworzenie wyłącznie dwóch grup międzyszkolnych: jednej w szkole podstawowej i drugiej w szkole ponadpodstawowej. Z uwagi na niespełnienie wymagań transparentności sąd stwierdził bezskuteczność czynności organu. Oceną sądu organ jest związany ustalając sposób organizacji nauki religii w prowadzonych przez siebie szkołach.


Wyrokiem z 19 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 836/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwakach z dnia 11 września 2023 roku Nr KO.401/12/23 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 15 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 386/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Burmistrza Sokółki w dniu 17 sierpnia 2023 roku Nr F.O.3111.1.1.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 15 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 387/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Wójta Gminy Sidra w dniu 16 sierpnia 2023 roku Nr FNK.3120.56.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


 

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyła się rozprawa w sprawie II SA/Bk 297/23 ze skarg organizacji ekologicznych na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji w postaci budowy farmy fotowoltaicznej na obszarze Natura 2000 – Puszcza Białowieska. Na rozprawie Sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji środowiskowej. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostanie sporządzone z urzędu i doręczone stronom postępowania.

W pozostałym zakresie sąd rozprawę odroczył ze względów procesowych. Nowy jej termin zostanie wyznaczony z urzędu.


Wyrokiem z 12 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 807/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 18 sierpnia 2023 roku Nr 400.86/C-7/8/23 w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję orz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Moniek z dnia 9 maja 2023 roku nr 1/2023 oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 648/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 12 lipca 2023 roku o numerze KO.800/113/23 w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 kwietnia 2023 roku o numerze MOPR-DPI-I-8143/46/4562/2023/AB.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 651/23 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z 12 lipca 2023 roku o numerze WOP.7721.86.2023.MW w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej doprowadzenie mieszkania do stanu poprzedniego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 grudnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/23 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 4 lipca 2023 roku o numerze WOP.7721.82.2023.TN w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 563/23 ze skarg Wojewody Podlaskiego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na uchwałę Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 roku o numerze VIII/47/19 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dot.  § 2 pkt 12 podpunkt 1 lit. "h", oddalił skargę w pozostałym zakresie oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego SP ZOZ w Siemiatyczach zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 21 listopada w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 590/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 1 czerwca 2023 roku o numerze 408.96/G-2/XV/23 w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 8 listopada 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 327/23 ze skarg na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z 6 lipca 2023 roku, o numerze 2001-IOC.4400.2.2023 w przedmiocie zmiany metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie od towaru określonego w zgłoszeniu celnym, Sąd oddalił skargi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 listopada 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 344/23 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z 7 kwietnia 2023 roku o numerze WOP.7721.51.2023.TN. w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 31 października 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 635/23 ze skargi na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2023 roku w przedmiocie odmowy usunięcia naruszenia prawa w zakresie niewłaściwego dokonania wpisu w ewidencji kierowców, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Wyrok jest nieprawomocny.


Wyrokiem z 26 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 551/23 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 roku numer XXXVI/525/21 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (rejon ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej).

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 26 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 681/23 Sąd oddalił skargę na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2023 roku w przedmiocie potrącenia uposażenia miesięcznego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Postanowieniem z 24 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 679/23 ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lipca 2023 roku w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, Sąd postanowił stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać skargę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 24 października 2023 roku została rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 282/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 1 czerwca 2023 roku, numer 0113-KDIPT1-2.4012.224.2023.2.JSZ w przedmiocie podatku od towarów i usług, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 19 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 613/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 328/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 czerwca 2023 roku, numer 0115-KDIT1.4011.355.2023.1.MR w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 4 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 200/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 28 marca 2023 roku w przedmiocie zwrotu części dotacji pobranej za rok 2015 w nadmiernej wysokości, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 12 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 517/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 12 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 593/23 ze skargi na czynność Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 21 czerwca 2023 roku w przedmiocie konkursu na stanowisko referendarza, Sąd oddalił skargę.   

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 11 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 264/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 5 maja 2023 roku, numer 0111-KDIB3-2.4012.157.2023.1.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 11 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 305/23 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2023 roku w przedmiocie określenia wysokości opłaty z tytułu świadczenia usług będących reklamą napojów alkoholowych, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 11 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 312/23 ze skargi Zakładu Komunalnego w Radziłowie na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Wójta Gminu Radziłów w dniu 31 lipca 2023 roku, numer Fn.310.1.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Wójta Gminy Radziłów na rzecz Zakładu Komunalnego w Radziłowie zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 10 października 2023 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 329/23 ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o numerze 12/108/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU", Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałę i zasądził od Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na rzecz Miasta Białystok zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd doszedł do przekonania, że organ w akcie nadzoru przekroczył uprawnienie wynikające z art. 91 u.s.g. oraz dokonał błędnej interpretacji art. 7 ust. 1 u.s.g., a także art. 400a ust. 1 pkt. 24 w zw. z art. 403 ust. 2, 4-6 Prawa ochrony środowiska. Organ błędnie zastosował także przepis art.  126 i 236 u.f.p. Przede wszystkim Sąd wskazał, że dotacja celowa na dofinansowanie zakupu roweru elektrycznego, wbrew twierdzeniom organu nadzoru, spełnia kryteria zawarte w art. 7 ust. 1 u.s.g., gdyż w swojej istocie dotyczy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, o którym mowa w tym przepisie. O zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty nie świadczy bowiem to, czy skorzystają na dofinansowaniu wszyscy mieszkańcy gminy, tylko to, że uchwała jest skierowana do wszystkich, którzy spełniają określone kryteria (w tym przypadku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Każdy zatem spełniając kryteria zawarte w uchwale może złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego. Kolejnym aspektem sprawy jest, zdaniem Sądu, błędna interpretacja przez organ nadzoru przepisów Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z brzmieniem art. 400a ust. 1 pkt. 24 p.o.ś. finansowanie ochrony środowiska obejmuje wspomaganie ekologicznych form transportu. Zgodnie natomiast z art. 403 ust. 2 p.o.ś. do zadań   gminy należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie m.in. art. 400a ust. 1 pkt 24, czyli finansowanie (dofinansowanie) ekologicznych form transportu, co w powiązaniu z art.  236 ust. 3 pkt 3 u.f.p. odnoszącego się do świadczeń na rzecz osób fizycznych, prowadzi do wniosku, że gmina miała pełne prawo do określenia, w drodze uchwały, zasad i zakresu dofinansowania inwestycji w postaci zwrotu (dofinansowaniu) zakupu przez osoby fizyczne biorące udział w programie – rowerów elektrycznych. Organ nadzoru dokonał zatem, zdaniem Sądu, nadinterpretacji tych przepisów stwierdzając, że tego typu dotacja nie jest w ogóle związana z ochroną środowiska i jej finansowaniem. Ponadto organ nadzoru rozszerzył interpretacyjnie brzmienie art. 126 u.f.p., który stanowi tylko o tym, że dotacja, jako środek publiczny, podlega szczególnym zasadom rozliczenia. W tym przepisie mowa jest wyłącznie o rozliczaniu już udzielonej dotacji, a nie o jej częściach składowych. Organ nadzoru może stwierdzić nieważność uchwały tylko w przypadku jej sprzeczności z prawem (art. 91 ust. 1 u.s.g.). W orzecznictwie podkreśla się, że niejednoznaczna interpretacja przepisów prawa nie może prowadzić do oczywistej z nim sprzeczności, co w konsekwencji determinuje brak możliwości stwierdzenia jej nieważności. Sprzeczność ta musi być bowiem oczywista i bezpośrednia.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 612/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2023 roku w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 marca 2023 roku oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 4 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 234/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 25 kwietnia 2023 roku, numer 0115.KDIT3.4011.211.2023.KP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.   

Orzeczenie jest nieprawomocne.     


 

Wyrokiem z dnia 26 września 2023 roku, wydanym w sprawie  o sygnaturze akt II SA/Bk 587/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego o numerze AB-III.7843.2.2023.SC z dnia 26 maja 2023 roku w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, Sąd skargę oddalił.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 20 września 2023 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 235/23, ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży z dnia 2 czerwca 2023 roku o numerze 9010-2023-000646 w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), Sąd skargę oddalił.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 19 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 512/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o numerze 406.552/E-10/22/2023 z dnia 24 maja 2023 roku w przedmiocie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy Trzcianne z dnia 12 kwietnia 2023 roku o numerze GOPS.552.3.2023.PG.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 19 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 441/23 ze skargi na czynność Starosty Augustowskiego z 6 września 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia projektu uzupełnienia stałej organizacji ruchu drogowego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego aktu oraz zasądził od Starosty Augustowskiego na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 12 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 595/23 ze skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku o numerze NK-II.4102.1.2023.AB w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 440/23 ze skargi Wojewody Podlaskiego na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2022 roku Nr LXII/860/22 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził nieważność § 18 zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 472/23 ze skargi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 18 maja 2023 roku o numerze 408.91/G-2/XV/23, dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 września 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 300/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 marca 2023 roku o numerze SKO.434/7/2023 w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi powszechnemu, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 sierpnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 217/23 ze skargi Gminy Brańsk na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzenia loterii promocyjnej bez zezwolenia, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz Gminy Brańsk zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 27 lipca 2023 r. w sprawie II SA/Bk 51/23 sąd odrzucił skargę Fundacji WWF Polska w Warszawie z przyczyn formalnych oraz uwzględnił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Regionalnego w Białymstoku. Uwzględnienie skarg nastąpiło przy zastosowaniu przepisu art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Powodem uchylenia decyzji ustalających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci dwóch kurników o łącznej obsadzie 356 DJP było niezrealizowanie normy wynikającej z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. nieprzedstawienie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko trzech wymaganych wariantów realizacji przedsięwzięcia – wariantu inwestorskiego, racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Sąd wskazał, że w szczególności racjonalny wariant alternatywny powinien różnić się od wariantu inwestorskiego w zakresie newralgicznego oddziaływania na środowisko i cechować się podobnym stopniem szczegółowości jak wariant inwestorski. Tych wymagań ustawowych znajdujący się w aktach sprawy raport nie spełnia. Uchybienie to może mieć istotny wpływ na wynik sprawy i uzasadnia uwzględnienie skarg.   

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 26 lipca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 215/23 ze skargi Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża na interpretację indywidualną Wójta Gminy Łomża z dnia 11 maja 2023 roku nr WF.310.1.2023 w zakresie podatku od nieruchomości, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Wójta Gminy Łomża na rzecz skarżącego Zakładu usług Komunalnych Gminy zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest prawomocny od 1 września 2023 roku. 


Wyrokiem z 25 lipca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 468/23 Sąd oddalił skargę Gminy Narew na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 28 kwietnia 2023 roku o numerze NK-II.4131.98.2023.AB w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2023 roku numerze LI/290/23 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2023 roku.

Wyrok jest prawomocny od 21 września 2023 roku.


Wyrokiem z 19 lipca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 211/23 ze skargi Miasta Łomża na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 20023 roku Nr 0112-KDIL.3.4012.431.2022.3.LS w zakresie podatku od towarów i usług, Sąd uchylił interpretację indywidualną w zaskarżonej części oraz zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Miasta Łomża zwrot kosztów postępowania sądowego.                                                                                                                            

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 18 lipca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 223/23, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Wizna z dnia 15 marca 2022 roku Nr XXXV/260/2022 w przedmiocie nadania nazwy ulicy.

Wyrok jest prawomocny od 18 sierpnia 2023 roku. 


Wyrokiem z 13 lipca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 365/23, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego rozporządzenia porządkowego Wojewody Podlaskiego z 16 lutego 2023 roku, nr 1/2023 w przedmiocie przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej.

W ocenie Sądu, kwestionowane rozporządzenie Wojewody Podlaskiego zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Wprowadzenie przez Wojewodę zakazu przerzucania, przekazywania, odbierania przerzuconych lub przekazanych przez linię granicy państwowej przedmiotów, co wynika z uzasadnienia wydanego rozporządzenia, miało na celu wyeliminowanie możliwości komunikowania się pomiędzy nielegalnymi migrantami znajdującymi się na terenie Białorusi a osobami znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ułatwiające nielegalne przekraczanie granicy przez migrantów. Powyższe kwestie, zdaniem Sądu, są wystarczająco uregulowane istniejącymi przepisami prawa, w szczególności instytucją pomocnictwa i usiłowania popełnienia przestępstwa wynikających z art. 264 § 2 i art. 264a § 1 kodeksu karnego (przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami bądź też przestępstwa umożliwienia lub ułatwienia innej osobie pobytu na terytorium RP wbrew obowiązującym przepisom) bądź też wykroczenia z art. 49a § 2 w zw. z § 1 kodeksu wykroczeń (usiłowania i pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej).

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że wprowadzony przez Wojewodę zakaz przerzucania, przekazywania, odbierania przerzuconych lub przekazanych przez linię granicy państwowej przedmiotów, narusza zasadę określoności przepisów prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie nieprecyzyjnego wskazania obszaru na którym obowiązuje wprowadzony zakaz oraz zbyt ogólnego odniesienia się do pojęcia „przedmiotów”, bez wskazania jakiegokolwiek celu w jakim dany przedmiot miałby zostać przerzucony przez granicę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 6 lipca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 253/23Sąd oddalił skargę na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie nałożenia zalecenia likwidacji ogrodzenia nieruchomości w celu umożliwienia stałego, swobodnego przejścia wzdłuż brzegu jeziora.

Orzeczenie jest nieprawomocne


Wyrokiem z 5 lipca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 202/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wyrok jest prawomocny od 5 sierpnia 2023 roku.


Wyrokiem z dnia  5 lipca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 203/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wyrok jest prawomocny od 5 sierpnia 2023 roku.


Wyrokiem z 16 marca 2023 r. wydanym w sprawie II SA/Bk 90/23 po rozpoznaniu skargi J. S. na uchwałę Rady Miasta Białystok z 26 września 2023 r. nr LX/821/22 w sprawie zmiany nazwy części ulicy, położonej w Białymstoku – Bojary oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów, sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

W pierwszej kolejności sąd ustalił, że w sprawie doszło od naruszenia interesu prawnego strony skarżącej, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Strona skarżąca mieszka bowiem na ulicy, której zmianę nazwy uchwalono. Stąd podjęta uchwała implikowała zmianę adresu zamieszkania strony skarżącej, a to z kolei rodziło obowiązek aktualizacji danych w rejestrach i ewidencjach urzędowych.

Następnie sąd stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, gdyż:

- uzasadnienie projektu uchwały podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy powinno składać się z dwóch elementów, tj. wyjaśnienia powodów dla których dotychczasowa nazwa powinna być zmieniona oraz uzasadnienia wyboru nowej nazwy ulicy. W sprawie niniejszej nie sprostano temu obowiązkowi. W uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę;

- zaniechano przeprowadzenia konsultacji nie wskazując przyczyny, z powodu której nie skonsultowano uchwały ze społecznością.

Powyższe – w ocenie Sądu - stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, kierując się zasadą zaufania do Państwa, wynikającą z zasady demokratycznego państwa polskiego, o której mowa w art. 2 Konstytucji RP. Sąd stwierdził, że rada miasta ma prawo do zmiany nazwy ulicy, jednak zmiana ta powinna być w sposób przejrzysty umotywowana. Szczególnie w sytuacji spraw tak istotnych z perspektywy wspólnoty lokalnej - o czym świadczy protest społeczności lokalnej.

Końcowo Sąd zauważył, iż w sprawie nie zachowano wszystkich etapów przewidzianej prawem procedury uchwałodawczej, bowiem do projektu uchwały nie dołączono opinii właściwej Komisji Rady, czym naruszono § 23 ust. 3 i § 25 ust. 3 regulaminu Rady Miast Białystok.

Wyrok jest prawomocny od 12 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 27 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 40/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wyrok jest prawomocny 5 września 2023 roku.


Wyrokiem z 27 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 362/23 ze skargi na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w przedmiocie zwolnienia ze służby, Sąd uchylił zaskarżony rozkaz personalny oraz poprzedzający jego wydanie rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 19 września 2018 roku oraz zasądził od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 22 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 336/23 Sąd oddalił skargę na uchwałę z dnia 16 grudnia 2020 roku o numerze 327/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców.

Wyrok jest prawomocny od 22 sierpnia 2023 roku.


Wyrokiem z 20 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 349/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wyrok jest prawomocny od 21 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 328/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wyrok jest prawomocny od 18 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 181/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem inwazji rosyjskiej na Ukrainę".

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 191/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem inwazji rosyjskiej na Ukrainę".

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 139/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia skarżącemu kary pieniężnej jako osobie pełniącej funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie sp. z o.o. urządzającej gry na automatach do gier hazardowych bez zezwolenia, bez koncesji lub bez zgłoszenia w lokalu w Łomży.

Wyrok jest prawomocny od 8 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 7 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 140/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia skarżącemu kary pieniężnej jako osobie pełniącej funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie sp. z o.o. urządzającej gry na automatach do gier hazardowych bez zezwolenia, bez koncesji lub bez zgłoszenia w lokalu w Grajewie.

Wyrok jest prawomocny od 8 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 31 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 101/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie odmowy potwierdzenia wywozu zakupionego towaru.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 889/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 25 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 247/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyrok jest prawomocny od 27 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 25 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 171/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 185/23 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku nr XLVIII/543/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza), Sąd:

  • stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie § 19 ust. 2 pkt 4 lit. „a” w odniesieniu do budynku przy ulicy […] w Białymstoku,
  • oddalił skargę w pozostałej części;
  • zasądził od Miasta Białystok na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.     

Wyrok jest prawomocny od 18 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 9 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 875/22 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 roku nr LI/652/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrok jest prawomocny od 11 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 9 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 205/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Wyrok jest prawomocny od 10 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 187/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie dodatku węglowego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy Suwałki.

Wyrok jest prawomocny od 27 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 177/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Wyrok jest prawomocny od 4 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 129/23 Sąd oddalił skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku nr 0113-KDIPT2-3.4011.879.2022.1.GG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 maja 2023 roku, wydanym w sprawie I SA/Bk 117/23  Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa ZUS w Warszawie w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności po zmarłym.

Wyrok jest prawomocny od 22 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 4 maja 2023 r., wydanym w sprawie II SA/Bk 154/23, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r. Nr LX/837/22 w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 27 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 120/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym.

Wyrok jest prawomocny od 11 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 27 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 209/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie nakazania wykonania obowiązku polegającego na przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wyrok jest prawomocny od 30 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 174/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wyrok jest prawomocny od 27 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 148/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Wyrok jest prawomocny od 23 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 165/23 sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie kary pieniężnej.

Wyrok jest prawomocny od 6 lipca 2023 roku.


Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 160/23 sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku.

Wyrok jest prawomocny od 24 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 13 kwietnia 2023 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 145/23, WSA w Białymstoku stwierdził bezskuteczność czynności zawrócenia do linii granicy państwowej. Sąd uznał, że § 3 ust. 2b rozporządzenia granicznego, stanowiącego wyłączną podstawę prawną zaskarżonej czynności, nie może być stosowany automatycznie bez uprzedniego wdrożenia procedur wynikających z ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz z ustawy o cudzoziemcach. Zastosowanie tego rozporządzenia skutkowało uniemożliwieniem indywidulanego zbadania sprawy zgodnie z zasadą non-refoulement wynikającą z art. 33 ust. 1 Konwencji genewskiej. Zdaniem Sądu ani krajowy przepis prawa, ani okoliczności faktyczne (w tym kryzys migracyjny na granicy zewnętrznej UE wywołany przez czynniki zewnętrzne) nie mogą wyłączyć zastosowania tej zasady, co do której wykładnia na gruncie krajowym powinna zmierzać do równowagi między koniecznością ochrony granicy państwowej a przestrzeganiem praw cudzoziemców.

Wyrok jest prawomocny od 8 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 5 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 149/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego – sąd oddalił skargę podzielając stanowisko organów o braku podstaw prawnych do przyznania wnioskowanego dodatku węglowego z uwagi na fakt, że na adres będący przedmiotem wniosku został już przyznany i wypłacony dodatek węglowy, co w świetle art. 2 ust. 3b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 141 ze zm.) uniemożliwia przyznanie kolejnego dodatku węglowego.

Zdaniem sądu, prowadzenie odrębnego, jednoosobowego gospodarstwa domowego nie jest wystarczającą przesłanką do przyznania dodatku węglowego na podstawie art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym. Konieczne jest, aby takie gospodarstwo prowadzone było w odrębnym lokalu.

Sąd zwrócił też uwagę, że orzeczenie w przedmiocie podziału do korzystania przez byłych małżonków ze wspólnego mieszkania, wydane stosownie do art. 58 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w wyroku rozwodowym, nie dokonuje wyodrębnienia lokalu we wspólnie zajmowanym mieszkaniu, a jedynie przyznaje prawo do wyłącznego korzystania z poszczególnych części tego mieszkania.

Końcowo sąd zauważył, że przez gospodarstwo domowe jednoosobowe należy rozumieć osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). W przypadku zatem strony mieszkającej we wspólnym domu z byłym małżonkiem i dziećmi, warunek samotnego zamieszkiwania nie jest spełniony, a zatem nie ma podstawy do przyznania jej dodatku węglowego.

Wyrok jest prawomocny od 6 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 9 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 20/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego – sąd skargę oddalił akceptując jako nienaruszające prawa ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną organów administracji publicznej obydwu instancji. Zdaniem sądu, w sprawie organy wykazały wystąpienie przesłanek do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. dysproporcję między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową strony wskazującą, że jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Wyrok jest prawomocny od 22 sierpnia 2023 roku. 


Wyrokiem z 6 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 71/23 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sejny w przedmiocie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Gminy Sejny na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 38/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy wydania decyzji o czasowym odebraniu psów, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest prawomocny od 6 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 30 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 75/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie skreślenia z listy doktorantów, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z września 2022 roku oraz zasądził od Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest prawomocny od 6 czerwca 2023 roku.


Wyrokiem z 23 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 904/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków.

Wyrok jest prawomocny od 2 września 2023 roku.


Wyrokiem z 23 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 73/23 ze skargi Miasta Suwałki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/656/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć-Sobolewo złoża w Suwałkach, z wyjątkiem stwierdzenia nieważności § 27 ust. 8 uchwały oraz odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w całości.

Wyrok jest prawomocny od 23 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 16 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 87/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów.

Wyrok jest prawomocny od 18 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 9 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 18/23 Sąd oddalił skargę Powiatu Sokólskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne. 


Wyrokiem z 6 grudnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 737/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych sąd oddalił skargę podzielając stanowisko organów, że w ramach oceny dokumentacji tej inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko, przedstawiony przez wnioskodawcę wariant planowanego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz po zastosowaniu przedstawionych przez wnioskodawcę technologii nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Informacje dostępne w raporcie były wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W sprawie uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, zaś inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza ten teren na infrastrukturę techniczną elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz dopuszcza realizację urządzeń oraz instalacji służących przetwarzaniu odpadów, w tym spalarni.

Zarzuty skargi nie podważyły legalności zaskarżonej decyzji, w tym nie doszło do naruszenia art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska, poprzez niezgodność instalacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a także niezgodność z obowiązkiem posiadacza odpadów do postępowania zgodnie z hierarchią postępowania z opadami - art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach. Wskazane w skardze przepisy nie miały zastosowania w sprawie, gdyż organy nie orzekały w przedmiocie przesłanek do odmowy wydania pozwolenia emisyjnego (art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska). Na dzień wydania zaskarżonej decyzji nie obowiązywał także przepis, na podstawie którego organy byłby zobowiązane do odmowy wydania decyzji środowiskowej, w przypadku gdy instalacja do przetwarzania odpadów nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czy też nie odnosi się do programów ochrony środowiska (art. 38 a ustawy o odpadach).

W związku z powyższym brak było podstaw do uwzględnienia skargi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 12 października 2022 roku o godz. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 447/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

W dniu 12 października 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 447/22 ze skargi przedsiębiorców na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B.  w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Udział w sprawie zgłosił również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skargi uwzględniono uchylając decyzje organów obydwu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.). Podstawą uwzględnienia skarg było uznanie, że organy w swoich decyzjach nie udzieliły przekonującej odpowiedzi na pytanie, jaka czynność miała miejsce w sprawie i za jaką czynność powinna być poniesiona opłata, a także jaki podmiot powinien ponosić odpowiedzialność i na podstawie których przepisów. Sąd zwrócił uwagę na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, wskazując, że wynikające z nich obowiązki ponoszenia opłat i kar administracyjnych odnoszą się do tych samych sytuacji faktycznych, co prowadziłoby do ponoszenia opłat i kar dwukrotnie za to samo zdarzenie, wbrew treści art. 194 ust. 2 ustawy o odpadach. Sąd podkreślił, że skarżący był już karany mandatem za przekazanie odpadów podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia, zaś podmiot, któremu przekazano odpady był ukarany administracyjną karą pieniężną za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Zauważył więc, że to samo zdarzenie było wówczas oceniane odmiennie w stosunku do oceny organów w sprawie niniejszej, raz jako zbieranie i przetwarzanie, a raz jako składowanie i pozbywanie się odpadów. Organy w swoich decyzjach nie zakwestionowały, że opony zostały przekazane w celu ich użycia w ogrodzie permakulturowym i zostały w tym celu faktycznie użyte. W ocenie sądu uzasadnienie decyzji naruszało art. 107 § 3 k.p.a., gdyż Kolegium nie odniosło się do zarzutów skargi. Decyzję oceniono jako napisaną w sposób pobieżny.

Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 18 stycznia 2023 roku akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały wysłane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 


Wyrokiem z 28 lutego 2023 roku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 28/23 Sąd oddalił skargę na postanowienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie o wznowienie studiów w drodze reaktywacji.

Wyrok jest prawomocny od 31 marca 2023 roku.


Wyrokiem z 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 925/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 923/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 5/23 Sąd oddalił skargę na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny od 12 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 14 lutego 2023 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 934/22 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję  Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku oraz poprzedzające jej wydanie decyzję i postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolnie oraz zasądził od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest prawomocny od 7 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 14 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 907/22 Sąd oddalił skargę Gminy Białystok  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrok jest prawomocny od 8 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 9 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 850/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za zgłoszenie pierwotne pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu projektu.

Wyrok jest prawomocny od 12 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 27 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 531/22 ze skargi na czynność Wójta Gminy Sejny w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego budynku, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od Wójta Gminy Sejny na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Wyrok jest prawomocny od 21 marca 2023 roku.


Wyrokiem z 24 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 617/22 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Sąd oddalił skargę.

Wyrok jest prawomocny od 24 lutego 2023 roku.


Wyrokiem z 19 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 772/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego.

Wyrok jest prawomocny od 21 lutego 2023 roku.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Wyrok jest prawomocny od 21 marca 2023 roku.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 131/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

Wyrok jest prawomocny od 10 czerwca 2023 roku.