Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-01-09.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-12-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wynik analizy pod względem zgodności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Łukasz Ruciński, lrucinski@bialystok.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6784039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, która strona internetowa lub aplikacja mobilna powinna być dostępna i w jakim zakresie,
 • wskazanie  alternatywnego sposobu dostępu jeśli jest możliwy oraz określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji,
 • preferowany sposób kontaktu

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

15-950 Białystok, ul. H.Sienkiewicza 84
Tel.: +48856784015
Faks: +48856784038
E-mail:
Strona internetowa: bialystok.wsa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 4 metry.
 • Parking znajduje się na chodniku, bezpośrednio przed głównym wejściem do sądu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku prowadzi wejście od ul. H. Sienkiewicza 84. Do wejścia prowadzą schody (cztery stopnie). Pierwszy i ostatni stopień schodów ma oznaczenie w kontrastowym, żółtym kolorze. Po prawej stronie schodów na ścianie budynku znajduje się przycisk przywołujący asystę, z którego mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do budynku odbywa się poprzez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi otwierają się automatycznie i są oznaczone pasami w kontrastowej, żółtej barwie.
 • Do wejścia prowadzą schody (cztery stopnie).
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajdują się poręcze (po lewej i prawej stronie schodów).
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Po skorzystaniu z przycisku przywołującego asystę, z którego mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik ochrony osób i mienia otwiera bramę, która zabezpiecza korytarz prowadzący do tylnego parkingu i tylnego wejścia do sądu. Przed tylnym wejściem jest zainstalowana pochylnia wraz z barierkami. Droga może zostać przebyta przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim samodzielnie, jednak na życzenie interesanta, koordynator ds. dostępności lub inny wyznaczony pracownik może asystować w przejechaniu odcinka od bramy wjazdowej do tylnego wejścia do sądu.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej.
 • Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol główny o kształcie prostokąta, do którego bezpośrednie wejście zabezpieczone jest bramkami. Przy wejściu do holu głównego, po prawej stronie, przed bramką ochrony, znajduje się plan tyflograficzny informujący o rozkładzie pomieszczeń na parterze sądu. Plan informuje o położeniu miejsc takich jak: wejście, winda, klatka schodowa, szatnia, WC, WC dla niepełnosprawnych, biuro podawcze, czytelnia, sale rozpraw i kasa. Przy wejściach do pomieszczeń na parterze sądu znajdują się tabliczki zawierające nazwy tych pomieszczeń w języku polskim i w alfabecie Braille'a.
 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie. Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla interesantów dostępne jest piętro na poziomie 0. Do komunikacji pionowej wewnątrz budynku służą schody oraz winda. Z wejścia głównego, które znajduje się na parterze, można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń. Dostęp alternatywny: istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika sądu.
 • Hol główny jest zazwyczaj cichy, spokojny oraz dobrze oświetlony.
 • Punkt informacji sądowej (czytelnia akt) znajduje się na wprost i po lewej stronie ok. 10 metrów od wejścia.
 • W punkcie informacji sądowej (czytelni akt) blaty: biurka pracownika oraz stolików dla interesantów są na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie.
 • Winda znajduje się w budynku.
 • Na wprost od głównego wejścia w odległości ok. 5 merów.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do sądu w odległości ok. 5 metrów, za szatnią.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Pętla indukcyjna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną geemarc LoopHEAR 102 v2, która znajduje się w punkcie informacji sądowej (czytelni akt). Pętla indukcyjna jest wyposażona w wbudowany głośnik i mikrofon, a także posiada dołączane zewnętrznie mikrofon oraz słuchawkę, którą można przyłożyć bezpośrednio do ucha lub zbliżyć do obszaru działania własnego aparatu słuchowego. Urządzenie posiada zasilanie akumulatorowo-sieciowe. W razie potrzeby pętla indukcyjna może zostać przeniesiona do biura podawczego, kasy lub na salę rozpraw.

Aby skorzystać z pętli indukcyjnej, należy przełączyć posiadany aparat słuchowy na ustawienie oznaczone literą T (tryb cewki telefonicznej). 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego. Osoby niepełnosprawne: niesłyszące i niedosłyszące, mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego. Uprawnienia takie wynikają z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20). Osoba zainteresowana skorzystaniem ze świadczonej bezpłatnie usługi tłumacza migowego może zgłosić taką potrzebę najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym lub uzgodnionym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych – składając wniosek określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz charakteryzując rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy albo podając numer sprawy będącej w toku. Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. H. Sienkiewicza 84, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.