Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wynik analizy pod względem zgodności

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=0fb046bd-b3ce-4e30-9617-30420d37cb1b

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Ruciński, lrucinski@bialystok.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6784039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-01-09.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-03-26.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

15-950 Białystok, ul. H.Sienkiewicza 84
Tel.: 85 678 40 59
Faks: 85 678 40 38
E-mail:
Strona internetowa: bialystok.wsa.gov.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.bialystok.wsa.gov.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku prowadzi wejście od ul. H. Sienkiewicza 84. Do wejścia prowadzą schody (cztery stopnie). Po prawej stronie schodów na ścianie budynku znajduje się przycisk przywołujący asystę, z którego mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do budynku odbywa się poprzez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi otwierają się automatycznie. Za drzwiami wejściowymi znajduję się hol główny do którego bezpośrednie wejście zabezpieczone jest bramkami. Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej. Niemal naprzeciwko wejścia do budynku, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie. Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla interesantów dostępne jest piętro na poziomie O. Do komunikacji pionowej wewnątrz budynku służą schody oraz winda. Z wejścia głównego, które znajduje się na parterze, można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się biuro podawcze, portiernia, szatnia, dwie sale rozpraw, czytelnia akt, kasa oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp alternatywny Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego. Osoby niepełnosprawne: niesłyszące i niedosłyszące, mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego. Uprawnienia takie wynikają z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). Osoba zainteresowana skorzystaniem ze świadczonej bezpłatnie usługi tłumacza migowego może zgłosić taką potrzebę najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym lub uzgodnionym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych – składając wniosek określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz charakteryzując rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy albo podając numer sprawy będącej w toku. Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. H. Sienkiewicza 84, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00