Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego w trybie przetargu publicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku , ul. H. Sienkiewicza 84, w dniu 26.05.2021 r. godz. 12.00 - w związku z sytuacja epidemiologiczną - bez udziału oferentów.

2. Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód, cena wywoławcza oraz wysokość wadium:

Samochód osobowy Honda Accord nr. rej. BI 78859 rok produkcji 2005, pojemność silnika 1998 cm3 benzyna, przebieg 157769 km. Cena wywoławcza 17 600,00 zł brutto (słownie zł. siedemnaście tysięcy sześćset zł.) wysokość wadium 1760,00 zł brutto (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt zł.). Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, telefonicznie pod numerem (85) 678 40 30 lub 693 103 160, w dni robocze w godzinach 09:00 do 14:00.

3. Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu. Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o numerze:

Okręgowy Oddział NBP w Białymstoku nr 93 1010 1049 0041 4113 9120 0000

w terminie: do daty ważności ogłoszenia

z dopiskiem „Zakup samochodu osobowego".

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
  • dowód wniesienia wadium.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok do dnia 26.05.2021 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego nie otwierać przed 26.05.2021 godz. 12:00".

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 21 dni od daty otwarcia ofert.

6. Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom.

8. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.

Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Pliki do pobrania:

DOCXRegulamin przetargu publicznego.docx (15,46KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (17,20KB)
DOCXOpis samochodu.docx (12,78KB)
DOCXoświadczenie oferenta.docx (10,59KB)
DOCXFormularz ofertowy.docx (12,66KB)
ZIPdokumentacja fotograficzna.zip (17,58MB)
DOCwzór umowy.doc (32,50KB)