Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w WSA w Białymstoku

Zarządzenie Nr 11

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w  sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)  zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1/ instrukcję kancelaryjną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2/ jednolity rzeczowy wykaz akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawy niezałatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy, aż do zakończenia sprawy.

§ 3

W przypadku gdy kategoria archiwalna określona dla dokumentacji powstałej i zgromadzonej przed dniem wejścia w życie zarządzenia, różni się od kategorii archiwalnej określonej w rzeczowym wykazie akt o którym mowa w § 1 pkt 2 , stosuje się kategorię archiwalną o wartości wyższej.

§ 4

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku kwalifikowana na podstawie obowiązującego wówczas jednolitego rzeczowego wykaz akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku nr 5 z dnia 21.11.2009 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.

PDFinstrukcja kancelaryjna.pdf (250,61KB)

DOCRzeczowy wykaz akt.doc (405,00KB)