Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja rozpraw i posiedzeń sądowych

 

Zgodnie z zasadą jawności posiedzeń sądowych,  jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.

Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (art. 90 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), dalej: „p.p.s.a.”.

Zgodnie z art. 94 p.p.s.a. posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W takim przypadku uczestnicy mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu albo w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, gdy są pozbawieni wolności, i tam dokonywać czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie. W miejscu przebywania osoby pozbawionej wolności w czynnościach procesowych bierze udział przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz może wziąć udział pełnomocnik, jeżeli został ustanowiony, i tłumacz, jeżeli osoba pozbawiona wolności nie włada dostatecznie językiem polskim.

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku rozprawy zdalne  odbywają się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

W celu wzięcia udziału w rozprawie poza budynkiem sądu należy:

  1. posiadać możliwości techniczne związane z użyciem aplikacji informatycznej WEBEX. (wymagania sprzętowe niezbędne do użycia aplikacji WEBEX dostępne są na stronie: https://help.webex.com/pl-pl/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements ),
  2. najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rozprawy powiadomić sąd o zamiarze wzięcia udziału w rozprawie poza budynkiem sądu, z podaniem adresu elektronicznego, na który zostanie wysłany link zapewniający udział w rozprawie.

Instrukcja korzystania z aplikacji WEBEX (służącej do połączenia się z sądem podczas rozprawy przeprowadzanej w trybie zdalnym) w pliku .pdf dostępna tutaj (WEBEX_instrukcja.pdf (1,19MB)).

Istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych (art. 119 p.p.s.a.).

          Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

  1. decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), dalej: „k.p.a.”, lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;
  2. strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;
  3. przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
  4. przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;
  5. decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 k.p.a.

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów (art. 120 p.p.s.a.).