Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w WSA w Białymstoku następuje:

 • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej:

 www.bip.bialystok.wsa.gov.pl

lub na stronie internetowej sądu: www.bialystok.wsa.gov.pl.

Dotyczy to w szczególności informacji o treści orzeczeń wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne, w tym przez WSA w Białymstoku, które są dostępne z bazy znajdującej się pod adresem: www: orzeczenia.nsa.gov.pl,

 • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, ewentualnie fax: 85 678-40-38 oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

Wniosek nie musi być uzasadniony. 

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji (niedostępnych w BIP lub centralnym repozytorium) należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, WSA powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ tutejszego sądu następują w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Prezesa WSA w Białymstoku. Odwołanie jest rozpoznawane w terminie 14 dni. Od decyzji drugoinstancyjnej przysługuje skarga do WSA w Warszawie.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, zaś skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

 

 

Informację wytworzyła:

Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:19
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  05-12-2016 11:15
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 9990
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30