Postępowanie mediacyjne

 


       

Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na wniosek skarżącego lub organu, a także z inicjatywy sądu (z urzędu). Wniosek o przeprowadzenie tego postępowania może zostać zawarty w skardze, w odpowiedzi na skargę lub
w odrębnym piśmie złożonym do wyznaczenia rozprawy.

Postępowanie mediacyjne może dotyczyć wszystkich aktów i czynności podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego oraz skarg na bezczynność.
Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

Czynności sądowe w postępowaniu mediacyjnym podejmuje sędzia albo referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału. Warunkiem niezbędnym tego postępowania jest udział stron w postępowaniu mediacyjnym, stąd strony są obowiązane do osobistego stawiennictwa, a za organ powinna się stawić osoba umocowana do przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy.

Przyjęcie przez strony ustaleń na posiedzeniu mediacyjnym tworzy po stronie organu obowiązek wydania nowego aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Będą one podlegały zaskarżeniu do sądu administracyjnego w sytuacji niegodzenia się przez stronę z nowymi rozstrzygnięciami. Jeśli skarga taka zostanie wniesiona – sąd rozpozna ją łącznie ze skargą w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.
Jeśli mediacja zakończy się niepowodzeniem (strony nie dokonają zgodnych ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy) – sprawa będzie rozpoznawana przez sąd w trybie zwykłym.

 

podstawa prawna:

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 11-01-2012 15:34

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1482612, w tym miesiącu: 12733, dzisiaj: 252