Postępowanie uproszczone

 


Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1)   decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2)   strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3)   przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)   przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5)  w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj., jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny za naruszenie tego obowiązku.

       Od 15 sierpnia 2015 roku uległ rozszerzeniu krąg spraw podlegających możliwości rozpoznania w trybie uproszczonym. Rozpoznanie sprawy w tym trybie polega na tym, że jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki dla takiego trybu, to sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, bez oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. Obecnie w tym trybie na posiedzeniu niejawnym jest wydawany wyrok w składzie trzech sędziów (takim, jak orzeka sąd na rozprawie). Wyrok ten podlega niezwłocznie udostępnieniu publicznemu w sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej (czytelni akt sądu) przez okres 14 dni. Orzeczenie zostanie doręczone stronom, a jeśli działają przez pełnomocnika, to pełnomocnikowi.

Strony działające bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego zostają pouczone o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego oraz o terminie na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku oddalającego skargę. Wyroki wydane na posiedzeniu niejawnym podlegają zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej.

Skład sądu wyznaczony do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369)  
Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 11-01-2012 15:36

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1483788, w tym miesiącu: 13909, dzisiaj: 307