Środki odwoławcze

 


 

1. Skarga kasacyjna


Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje środek odwoławczy w postaci skargi kasacyjnej. Skargę może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, opierając ją na ustawowych podstawach zaskarżenia:

  1. naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  2. naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie kończące postępowanie - w terminie 30 dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych może być sporządzona także przez doradcę podatkowego, w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego.

2. Zażalenie

Na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego niekończące postępowania w sprawie w przypadkach wskazanych w ustawie przysługują zażalenia. Służą też na niektóre zarządzenia przewodniczącego, np: zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego braków strona nie uzupełniła pomimo wezwania, lub nie poprawiła w terminie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Powinno ono czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, w sprawach obowiązków podatkowych może być także sporządzone przez doradcę podatkowego, w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego.


 

Podstawa prawna:

     (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718)


 

 

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 11-01-2012 15:53

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1483839, w tym miesiącu: 13960, dzisiaj: 358