Prawo krajowe

 


PDFKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).pdf

PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

PDFustawa z dn. 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2017 r. poz. 935.pdf

PDFUstawa z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2107).pdf

PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) 

PDFrozporządzenie MSWiA z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym.pdf

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. PDFRegulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.pdf ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1177)

PDFzarządzenie nr 14 Prezesa NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych .pdf

PDFUstawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku.pdf (Dz. U. z 5 września 2014 r. poz. 1195)

PDFustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie - Dz.U. z 2017 r., poz. 174..pdf

PDFUstawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1224).pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sadowego – Dz.U. z 2016 r. poz. 171.pdf

tekst rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie - PDFDz.U. z 2017 r. poz. 160 (stanowisko assesorskie).pdf

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. Nr 72, poz. 652)

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72, poz. 653)

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PDFrozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 367.pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie - Dz.U. z 2015 r. poz. 1800.pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie - Dz.U. z 2016 r. poz. 1668 (2).pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.pdf

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dz.U. z 2015 r. poz. 1804.pdf

PDFrozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 1667.pdf

PDFRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłatocnej pomocy prawnej udzielonehj przez radcę prawnego z urzędu.pdf

PDFrozprządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.pdf

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi PDFDz.U. z 3.09.2018 r. poz.1687.pdf

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa koszów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu PDFDz.U. z 3.09.2018 r. poz.1688.pdf

PDFrozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2263.pdf

PDFrozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych ( Dz. U. Nr 221, poz. 2192).pdf

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 28 sierpnia 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.) PDFRozporządzenie w sprawie przyznania ppps.pdf

PDFustawa z dnia 25 lutego 2016 r o ponowym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf

PDFUstawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).pdf

PDFrozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – Dz.U z 2007 r., Nr 10, poz. 68).pdf

PDFrozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej – Dz.U, z 2014 r., poz. 361.pdf

PDFustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.pdf

- Europejski Kodeks Dobrej Administracji przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r.

- ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843)

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 13-01-2012 15:17

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1482653, w tym miesiącu: 12774, dzisiaj: 293