Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20 lat sądu administracyjnego w Białymstoku

 

20  lat sądu administracyjnego w Białymstoku

 

               Pierwszy sąd administracyjny na Podlasiu został powołany rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 lipca 1994 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu (Dz. U. Nr 86, poz. 404). Aktem tym został powołany Ośrodek Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dla obszaru województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. 
               W dniu 18 lipca 1994 roku nominację na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymał Stanisław Barczewski pełniący przed powołaniem funkcję radcy prawnego oraz dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, któremu prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 4 sierpnia 1994 roku powierzył funkcję organizatora Ośrodka upoważniając do podejmowania niezbędnych czynności.
               Dzięki życzliwości prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nowopowstały sąd administracyjny na okres przejściowy otrzymał do dyspozycji trzy pomieszczenia w budynku Sądu Apelacyjnego przy ulicy Mickiewicza 3.
               W dniu 27 września 1994 roku podpisano akt notarialny kupna budynku po zlikwidowanym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Geologicznym Budownictwa Komunalnego w Białymstoku przy ulicy Henryka Sienkiewicza nr 69, który to obiekt wymagał generalnego remontu. Prace adaptacyjne rozpoczęły się kilkanaście dni później.
               Jako pierwsi pracownicy zostali zatrudnieni: z dniem 12 września 1994 roku Małgorzata Jakóbczak na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycyjno-remontowo-gospodarczych, od 15 września 1994 roku Magdalena Huszcza na stanowisku głównego specjalisty (obydwie Panie pracują do chwili obecnej) oraz od 20 września 1994 roku Janina Łoszakiewicz na stanowisku głównego księgowego. Pierwszy zespół pracowników w 1994 roku uzupełnili: w październiku – Alicja Merkel i Anna Stepaniuk, w listopadzie: Agata Dyszkiewicz, Andrzej Frankowski, Jadwiga Front, Czesław Kożusik, Bożena Kupiec, Jadwiga Maciejewska, Maria Sienkiewicz-Stachjuk, Henryka Siedlecka, Sławomira Stasiak, Elżbieta Trzeciak, w grudniu: Beata Borkowska, Maria Maliszewska, Magdalena Polak, Jan Żywno.
               Pierwotna kadra sędziowska składała się z sześciu osób i stanowili ją: Stanisław Barczewski, Mieczysław Markowski, Józef Orzel, Stanisław Prutis, Eugeniusz Ruśkowski, Danuta Tryniszewska-Bytys.
               Na koniec listopada 1994 roku stan osobowy wynosił 15 osób, a na koniec roku osób 26 (w tym 6 sędziów).
               Działalność orzeczniczą sąd rozpoczął od 1 listopada 1994 roku pod kierownictwem sędziego Stanisława Barczewskiego, który pełnił obowiązki prezesa Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
               Jako pierwsza, o sygnaturze SA/Bk 1/94 została zarejestrowana skarga na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Białostockiego w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego. Do repertorium  została wpisana ręką Magdaleny Huszczy pełniącej obowiązki kierownika sekretariatu wydziału.
               Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku nabywali doświadczenia zawodowego w Warszawie, orzekając w listopadzie i grudniu 1994 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zaś pierwsze posiedzenie w Białymstoku odbyło się w dniu 30 listopada 1994 roku w użyczonej życzliwie sali Sądu Apelacyjnego. Przewodniczył rozprawie pełniący obowiązki prezesa Stanisław Barczewski, a wspomagali go Mieczysław Markowski i Józef Orzel. Protokołowała Agata Dyszkiewicz. Na wokandzie figurowało 19 spraw.  Wydano 9 wyroków – w 8 przypadkach oddalono skargę, zaś w jednej sprawie uchylono decyzje organów obydwu instancji. Jedną sprawę odroczono. Pozostałe sprawy załatwiono postanowieniami. 
               Pierwsze posiedzenie w wyremontowanym budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 69 miało miejsce w dniu 4 stycznia 1995 roku. Sądzili: Mieczysław Markowski – przewodniczący, Stanisław Barczewski, Stanisław Prutis.
               Oficjalne, uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 21 stycznia 1995 roku w obecności między innymi: ówczesnego wicepremiera i ministra sprawiedliwości – Włodzimierza Cimoszewicza, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, prezesa NSA prof. dr. hab. Romana Hausera, wiceprezesa NSA Jerzego Świątkiewicza, przewodniczących wydziałów NSA w Warszawie, wojewodów: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego oraz szefów miejscowych sądów powszechnych, prokuratury i policji.
               Jeszcze w 1995 roku zwiększyła się kadra orzecznicza – pracę podjęli sędziowie Anna Sobolewska-Nazarczyk i Janusz Lewkowicz, a prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał Stanisława Barczewskiego na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku.
               W pierwszym pełnym roku działalności w repertoriach odnotowano 1554 spraw (w tym 184 spraw zostało przekazanych przez NSA), a załatwiono 1219 spraw. Dominowały sprawy budowlane, podatkowe i celne. Najwięcej spraw pochodziło z terenu województwa białostockiego, w dalszej kolejności łomżyńskiego, najmniej z suwalskiego.
               W dniu 1 października 1995 roku weszła w życie ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z dnia 11 maja 1995 roku (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.), która w art. od 16 do 18 określiła zakres rzeczowej właściwości sądu administracyjnego. Zgodnie z regulacją ustawową sąd administracyjny władny był orzekać w sprawach skarg na decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa; uchwały organów gmin stanowiących przepisy gminne oraz akty terenowych organów administracji rządowej stanowiących przepisy prawa miejscowego;  uchwały organów gmin i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego. Sąd orzekał także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidywały sądową kontrolę, i stosował środki określone w tych przepisach. Rozpoznawał skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz rozstrzygał spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego a terenowymi organami administracji rządowej. Ponadto Sąd udzielał odpowiedzi na pytania prawne przedstawiane do rozstrzygnięcia przez samorządowe kolegia odwoławcze.
               Z dniem 1 listopada 1996 roku na stanowisko zastępcy prezesa Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku został powołany sędzia NSA Mieczysław Markowski.
               Liczba skarg kierowanych do Ośrodka Zamiejscowego NSA w Białymstoku wzrastała z roku na rok, co skutkowało powiększeniem kadry orzeczniczej: 24 stycznia 1997 roku podjął pracę sędzia Jerzy Bujko, a 1 grudnia 1997 roku sędzia Elżbieta Trykoszko.
               Rok 1998 przyniósł pierwsze pożegnania. W grudniu rezygnację ze stanowiska sędziego złożył sędzia Eugeniusz Ruśkowski, a prezes Stanisław Barczewski z dniem 2 stycznia 1999 roku przeszedł w stan spoczynku. Uroczystość pożegnania odbyła się w dniu 4 stycznia w obecności prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Romana Hausera i Włodzimierza Rymsa, sędziów i pracowników.
               W 1999 roku uległa zmianie właściwość miejscowa Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, która zgodnie z treścią § 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. Nr 112, poz. 541) – objęła obszar województwa podlaskiego, z którego w wyniku reformy administracyjnej kraju wyłączono obecne powiaty: Ełk, Olecko, Giżycko wraz z Węgorzewem i Gołdap (dawne województwo suwalskie) oraz gminy Boguty Pianki, Szulborze Wielkie i Nur (województwo łomżyńskie).
                Nominację na stanowisko kolejnego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku otrzymał w dniu 20 listopada 1999 roku sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał, orzekający wcześniej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W swoim życiorysie miał też okres pełnienia obowiązków sędziego w sądownictwie powszechnym i pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 12 maja 1999 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Aleksander Kwaśniewski wręczył powołanie na stanowisko sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Grażynie Gryglaszewskiej oraz Włodzimierzowi Witoldowi Kędzierskiemu – dotychczasowym sędziom sądu powszechnego.
               Na koniec 1999 roku stan kadry sędziowskiej wyniósł 11 osób. Do 31 grudnia załatwiono 2145 spraw.
               Warunki pracy z roku na rok ulegały poprawie. Wykonano generalny remont wszystkich pomieszczeń sądu wraz z salą rozpraw, wyposażono budynek w instalację telewizji użytkowej, wprowadzono bankowość elektroniczną polegającą na elektronicznym przesyłaniu przelewów do banku, rozbudowano serwer wraz z rekonfiguracją systemu informatycznego w celu przygotowania do prawidłowego działania nowej wersji systemu OBO i OSO, ustawiono stanowisko komputerowe w sali rozpraw. Liczba pracowników zwiększyła się. Co roku wpływało do sądu średnio około 1700 spraw.
W dniach 25 lipca i 30 sierpnia 2002 roku  Sejm RP uchwalił trzy ustawy:

  1. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269),
  2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270),
  3. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
    i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271).

Wprowadzały one z dniem 1 stycznia 2004 roku istotną reformę sądownictwa administracyjnego, w tym zasadę dwuinstancyjności. Dotychczasowe Ośrodki Zamiejscowe Naczelnego Sądu Administracyjnego miały stać się wojewódzkimi sądami administracyjnymi jako sądy I instancji. Naczelny Sąd Administracyjny  w Warszawie uzyskał status sądu administracyjnego II instancji.
Pełnomocnikiem do spraw tworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku został prezes Ireneusz H. Darmochwał.
                 Siedziba sądu stała się zbyt ciasna dla potrzeb załogi i w dniu 8 sierpnia 2003 roku aktem notarialnym nabyto od Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółki z o.o. w Białymstoku budynek mieszczący się w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 84. Wymagał on przystosowania do nowej roli poprzez wykonanie robót budowlanych o szerokim zakresie.
                 Rok 2003 zakończył 10 lat działalności Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
Rozpoznano 16.117 spraw.

                 Z dniem 1 stycznia 2004 roku rozpoczął działalność Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku utworzony na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652) dla obszaru województwa podlaskiego.
                 Sąd podzielony został na dwa wydziały orzecznicze: I – finansowy dla spraw dotyczących głównie zobowiązań podatkowych, cen, ceł, ubezpieczeń majątkowych, finansów publicznych oraz II – ogólnoadministracyjny dla kategorii spraw z zakresu miedzy innymi: prawa budowlanego, gospodarki mieniem państwowym, komunalnym i gruntami nierolnymi, zagospodarowania przestrzennego, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pomocy społecznej, egzekucji administracyjnej, ruchu i transportu drogowego, zatrudnienia i bezrobocia, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego, spraw mieszkaniowych i kombatanckich.
                Utworzono nieorzeczniczy wydział informacji sądowej, powierzając funkcję przewodniczącego i jednocześnie rzecznika prasowego sądu – sędziemu NSA Danucie Tryniszewskiej-Bytys. Zadania tego wydziału wynikają z § 5 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646).
                 Pod patronatem Wydziału Informacji Sądowej funkcjonuje od 15 lipca 2004 roku Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) oraz strona internetowa sądu (www.bialystok.wsa.gov.pl).
                 Nowe zadania wymagały zwiększenia kadry orzeczniczej i urzędniczej. Pierwszą nominację na stanowisko sędziego WSA w Białymstoku otrzymał Sławomir Presnarowicz, natomiast asesorami zostali: Urszula Barbara Rymarska i Wojciech Stachurski. Zatrudniono dwóch referendarzy: Małgorzatę Roleder i Jacka Pruszyńskiego oraz trzech asystentów: Magdalenę Tyl,  Tomasza Oleksickiego i Dariusza Grodzkiego.
                 W styczniu 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało prezesa w osobie sędziego Ireneusza Henryka Darmochwała oraz pierwsze Kolegium Sądu.
                 Nominacja na stanowisko prezesa sądu została wręczona w dniu 17 lutego 2005 roku przez ówczesnego prezesa NSA prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego. Wiceprezesem został z dniem 19 maja 2005 roku sędzia NSA Mieczysław Markowski. Na stanowisko dyrektora sądu powołano z dniem 15 września 2005 roku Hannę Srocką.
                Od 5 września 2005 roku sąd działa w nowej (obecnej) siedzibie – w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 84. Uroczyste otwarcie nastąpiło 5 października 2005 roku.
                Kolejne lata przyniosły nowe nominacje. I tak dotychczasowi referendarze zostali asesorami. Dotychczasowi asesorzy otrzymali nominacje sędziowskie: Urszula Barbara Rymarska z dniem 12 czerwca 2006 roku, a Wojciech Stachurski z dniem 5 października 2007 roku. Na stanowisko asesora został mianowany w dniu 6 czerwca 2007 roku Piotr Pietrasz, a w dniu 30 czerwca 2009 roku Prezydent RP powołał asesorów Piotra Pietrasza i Jacka Pruszyńskiego oraz nowozatrudnionego Mirosława Wincenciaka na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
                 Jednocześnie zmniejszeniu uległ stan pierwotnej kadry sędziowskiej: z dniem 18 maja 2007 roku  w stan spoczynku przeszli sędziowie NSA: Józef Orzel i Janusz Lewkowicz. Sędzia Włodzimierz Witold Kędzierski w maju 2008 roku został przeniesiony do orzekania w WSA w Olsztynie.

W roku 2009 minęło 15 lat działalności sądu administracyjnego w Białymstoku.

                   W tym czasie w każdym roku  średnio załatwiano po około  1700 spraw. Ośmiu sędziów ukończyło Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez Polską Akademię Nauk, a sędzia Wojciech Stachurski uzyskał w dniu 25 maja 2007 roku  stopień naukowy doktora nauk prawnych.
                   Sądom administracyjnym przyszło zmierzyć się z prawem Unii Europejskiej.
Skład orzekający Wydziału Finansowego w osobach: Sławomir Presnarowicz, Urszula Barbara Rymarska, Wojciech Stachurski postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 roku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem prejudycjalnym w sprawie I SA/Bk 121/07. Było to pierwsze pytanie prejudycjalne tego sądu, ale już w 2009 roku dwukrotnie kierowano pytania prawne –  tym razem do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne dwa zostały skierowane w roku 2010 i 2011.
                  Kadra orzecznicza brała udział w szkoleniach i konferencjach. Goszczono prawników z innych państw. Udział w konferencjach służył poszerzaniu wiedzy merytorycznej i sprzyjał integracji środowiska sędziowskiego.
                  Kolejne lata to przede wszystkim działalność orzecznicza i corocznie około 1600 zakończonych spraw. Wśród nich były takie, które wzbudzały duże emocje i widoczne zainteresowanie rozstrzygnięciem lokalnej społeczności. Można spośród nich przykładowo wymienić (na przestrzeni ostatnich 5 lat) sprawy: II SA/Bk 379/09 dotyczącą świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, II SA/Bk 301/10 dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (budowanej w gminie Orla fabryki produkującej płyty do wyrobu mebli), II SA/Bk 374/10 dotyczącą likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, II SA/Bk 674/13 w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie przetargu pisemnego ograniczonego.
                  Sędziowie, jak w latach poprzednich,  podnosili swoje kwalifikacje m.in. poprzez udział w naradach, konferencjach, warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, sądy administracyjne oraz Polską Akademię Nauk i inne podmioty.
                  Asystenci sędziów Marta Czubkowska, Elżbieta Lemańska, Grzegorz Dudar i Marcin Kojło w czerwcu 2010 roku oraz Anna Bartłomiejczuk i Anna Kozłowska w grudniu 2011 roku zdali pozytywnie egzamin kończący szkolenie asystentów prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  W dniu 21 listopada 2011 roku sędzia NSA prof. dr hab. Stanisław Prutis został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tenże sędzia w czerwcu 2012 roku obchodził jubileusz 40-lecia pracy akademickiej. W zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku uroczystości wzięli udział  sędziowie i asystenci Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
                   Rok 2013 był w dużej mierze – chociaż nie tylko – rokiem pożegnań.
 Z dniem 1 lutego prezes sądu Ireneusz Henryk Darmochwał przeszedł w stan spoczynku.
Z tej okazji w uroczystości pożegnania uczestniczyli  sędziowie, pracownicy oraz zaproszeni goście. Podziękowania za wieloletnią pracę w sądownictwie złożyli: prof. dr hab. Roman Hauser – prezes NSA, wiceprezes NSA sędzia Włodzimierz Ryms oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Sądu Najwyższego Antoni Górski, który jednocześnie uhonorował prezesa Ireneusza H. Darmochwała medalem „Bene Merentibus Iustitiae” – „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
                   W dniu 11 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 165/2402 przyznał Panu Ireneuszowi Henrykowi Darmochwałowi – prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w stanie spoczynku Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania zasad demokratycznego państwa  prawa i kultury prawnej województwa podlaskiego.
                  W dniu 5 marca 2013 roku z białostockim sądem administracyjnym pożegnał się sędzia Sławomir Presnarowicz, bowiem otrzymał nominację na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
                  Bilans pożegnań 2013 roku zamknął sędzia Stanisław Prutis, przechodząc z dniem 31 marca w stan spoczynku. Służył sądowi od momentu jego powstania. Sędzia Stanisław Prutis uchwałą Nr 234/13  Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 kwietnia 2013 roku został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
                  Z dniem 15 marca 2013 roku prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał sędziego Wojciecha Stachurskiego na stanowisko prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
                 Celem uzupełnienia kadry sędziowskiej z dniem 1 marca 2013 roku do orzekania w tutejszym sądzie został przeniesiony z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  sędzia Marek Leszczyński.
                 Roszady personalne nie wpłynęły na rytm pracy sądu, który systematycznie przyspieszał ze względu na zwiększający się wpływ spraw wydłużający czas oczekiwania na ich rozpoznanie. Zwiększyła się liczba wokand sądowych. Wysiłki kadry orzeczniczej wspomagali referendarze,  asystenci sędziów oraz zaangażowani pracownicy administracyjni. Kalendarz dni rozpraw uzupełniały konferencje, narady i szkolenia. Międzynarodowe kontakty w 2013 roku uzupełnił udział prezesa Wojciecha Stachurskiego, wiceprezesa  Mieczysława Markowskiego oraz sędziego Piotra Pietrasza w spotkaniu grupy polsko-czeskiej zorganizowanym w Brnie.
                W dniach 2-4 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zorganizował konferencję w Augustowie z udziałem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Jej tematy ściśle dotyczyły problemów, z jakimi sądy administracyjne borykają się w codziennej pracy. W ramach tej konferencji złożono także wizytę w Wilnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Litwy, podczas której wymieniono doświadczenia w zakresie funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w obydwu krajach.
                W dniach 16-18 czerwca 2014 r. tutejszy sąd zorganizował w Augustowie konferencję szkoleniową sędziów Izby Finansowej NSA z udziałem sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prof. zw. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Omawiano orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz wybrane zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i postępowania sądowoadministracyjnego. Gościem konferencji była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy – Vieslava Ruskan.
                Kwalifikacje zawodowe sukcesywnie podnosiła „sądowa młodzież”.
                Asystentka sędziego Elżbieta Lemańska w dniu 3 lipca 2013 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Problem przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości” i Uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.
                Studia doktoranckie ukończyły asystentki sędziów: Marta Czubkowska i Justyna Siemieniako. Nad rozprawą doktorską pracuje asystent Grzegorz Dudar. Wiele cennych publikacji dotyczących zagadnień prawa materialnego administracyjnego oraz procesowego pochodzi od asystentów tutejszego sądu. Publikacje te zamieszczają takie czasopisma jak: „Państwo i Prawo”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Przegląd Sądowy”, „Finanse Komunalne”,  „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatkowy”.

                 Jubileuszowy rok 2014, zamykający 20-letni okres funkcjonowania sądu administracyjnego w Białymstoku, jest rokiem wytężonej pracy z codzienną troską o kulturę prowadzenia rozpraw przy zachowaniu praw procesowych stron oraz dbałością o wysoki poziom orzecznictwa i jego jednolitość w powiązaniu ze sprawnością postępowania. Tę ostatnią odzwierciedla wskaźnik szybkości postępowania wynoszący za okres pięciu miesięcy tego roku – 2,30 przy średniej sądów administracyjnych – 4,23. Na koniec III kwartału wyniósł on w tutejszym sądzie 2,18.
                  Zwiększony wpływ skarg widoczny już w styczniu tego roku, przy kadrze orzeczniczej osłabionej odejściem w 2013 roku trzech sędziów i stałej delegacji do pełnienia czynności Naczelnika Wydziału V Biura Orzecznictwa NSA sędziego Piotra Pietrasza (trwającej od
1 lipca 2011 roku) wymagał jej uzupełnienia. Nastąpiło to w dniu 19 lutego 2014 roku, w którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dr. Pawła Janusza Lewkowicza i dr. Andrzeja Meleziniego.
                  Nastąpiło widoczne rozwinięcie kontaktów zagranicznych.
                  W dniu 8 kwietnia 2014 r. złożył wizytę w WSA w Białymstoku ambasador Rumunii w Polsce Pan Ovidiu Dranga, któremu towarzyszyli Konsul Rumunii w Polsce Pan Dragos-Iulian Gheorghiu oraz Konsul Honorowy Rumunii w Polsce Pani Ewa Moroz-Ustymowicz. Prezes Sądu Wojciech Stachurski zapoznał gości z zasadami funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce oraz działalnością WSA w Białymstoku. Szczególne zainteresowanie gości dotyczyło zakresu sądowej kontroli administracji w Polsce. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć wymiany doświadczeń w tym zakresie na poziomie odpowiednich sądów.
                  W dniu 17 kwietnia 2014 r. sąd gościł grupę białoruskich prawników i studentów, których pobyt w Polsce zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej „DRUMLA” – podejmujące działania mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez edukację międzykulturową. WSA w Białymstoku stanowił jeden z etapów - po wcześniejszej wizycie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - zapoznawania się przez gości z funkcjonowaniem sądownictwa na Podlasiu.
                  Cała załoga nie szczędzi wysiłków, by Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postrzegany był jako sprawnie działająca instytucja wymiaru sprawiedliwości. Do końca września 2014 roku sąd rozpoznał 1672 spraw. Na rozprawach załatwiono 1100 spraw oraz na posiedzeniach niejawnych 572 spraw. Od momentu powstania wojewódzkiego sądu administracyjnego (1 stycznia 2004 roku) do 30 września 2014 roku załatwiono 17.549 spraw.  Łącznie sąd administracyjny (NSA OZ oraz WSA w Białymstoku) od początku swojej działalności do końca września 2014 roku załatwił 33.666 spraw.